Undervisning i förskolan

Svedala kommun har sedan 2012 deltagit i Ifous projekt “Små barns lärande”. Som en fortsättning på detta program kommer kommunen att delta i Ifous programmet “Undervisning i förskolan”.

Syftet med detta FoU-program är att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Lärare i förskolan, dvs. förskollärare, ges möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt FoU-arbete i samverkan med forskning. Genom samarbete mellan praktik och forskning samt genom utbyte av erfarenheter skapas möjlighet att höja medvetenheten hos förskollärare, rektorer och förvaltningsledare om undervisningens innehåll och former.

Programmet löper över tre år och består av två parallella men interagerande processer. Förskolornas utvecklingsarbete och högskolans forskningsprojekt.

Parallella processer

Kort beskrivning av programmet

Artikeln om programmet från Malmö Högskola

Nationell organisation

Mål på huvudmannanivå
  • Att ge stöd för vetenskapligt grundad undervisning och möjliggöra en kultur som stödjer förskollärarnas professionsutveckling
  • Att via kommunens kvalitetssystem kunna analysera
   •  resultatet av undervisningen på flera nivåer
   • undervisning i förhållande till uppnådda resultat
   • förskolornas likvärdighet
  • Att öka förståelsen på alla nivåer för på vilket sätt medveten undervisning i förskolan kan bidra till verksamhetens kvalitet och gynna varje enskilt barn.
Mål på verksamhetsnivå
 • Det finns upparbetade samarbetsformer bland pedagoger och arbetslag i syfte att utveckla arbetet med den pedagogiska verksamheten.
 • Hela organisationen arbetar med frågor kring vad som karaktäriserar undervisning i förskolan, ökar sin medvetenhet om det (ämnes)didaktiska innehållet och dess upplägg i denna skolform.
 • De medverkande utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt i sin praktik och utarbetar verktyg för att de kollegiala lärprocesserna ska bli varaktiga.
 • Genom forskningsinsatser ökar kunskapen om undervisning och lärande i förskolan.
Mål för förskollärare
 • Förskollärare identifierar sig som lärare i förskolan och i sin lärarroll vidareutvecklar sin undervisning för att öka lärandet hos barnen.
 • Ökad kunskap om och tillämpning av medvetna metodiska/didaktiska arbetssätt i (ämnes)undervisningen för att gynna varje enskilt barns utveckling.
 • Varje barn stimuleras i sitt lärande utifrån sin motivation och förmåga.

Deltagare

Kommuner som deltar i programmet är Svedala, Trelleborg, Uppsala, Strängnäs, Österåker, Bjuvs kommun Skåne nordost samt Vaxholms och Lidingö stad. Ifous ansvarar för genomförande av programmet och Malmö Högskola ansvarar för forskningsdelen i programmet.

Deltagande kommuner

I Svedala kommun utgör förskolorna Frejaparken,  Tegelbruket och Floraparken pilotförskolor varifrån utvalda förskollärare deltar i de nationella seminarierna. Samtliga förskolor i kommunen deltar i programmet.

Nyckelpersoner

Nyckelpersonerna i kommunen har till uppgift att stödja rektorerna i deras arbete med UndiF på förskolorna. Delaktiga är i planering och genomförande av de lokala seminarierna och följa den lokala processen i sitt område och återkoppla den vid nyckelgruppens träffar.

Cecilia Lorentzon, Floraparken
Vanja Strömstedt, Floraparken
Henrietta Hellqvist, Frejaparken
Marie-Louise Åkesson, Frejaparken
Charlotte Nilsson, Fröhuset
Lotta Nilsson, Fröhuset
Monika Rönn, Klöverstugan
Elisabeth Ryberg, Hattstugan
Michaela Åblom, Värby
Anna Swenje, Mumindalen
Marie Neureuther, Marbäck
Mia Berntsson, Tofta
Ricarda Ödbratt, Erlandsdal
Sara Göransson, Örtagården
Sophie Andersson, Hattstugans förskola
Tina Lundgrenm Rödluvans förskola

Arbete på lokal nivå

Lokal organisation

Arbetsprocess

Tidplan 2016-2018

Kartläggning av nuläge
Malmö Högskola har genomfört en kartläggning av nuläget vad gäller deltagande förskollärares syn på undervisning och bedömning i förskolan. Samma enkät kommer att genomföras efter programmets slut för att kunna synliggöra ett förändrat kunnande. Svedala kommun genomför nu samma enkät bland alla förskollärare för att kartlägga synen på undervisning kommunens förskolor. I länken nedan hittar du frågorna i enkäten.

Länk till enkät

Seminarier och föreläsningar på lokal nivå

28 april 2016

Den 28 april 2016 genomfördes det första lokala seminariet inom Undervisning i förskolan. Kommunens alla förskollärare var inbjudna att delta i ett tretimmars-seminarium med en blandning av filmvisning, föreläsning och diskussioner. Tid gavs även till att påbörja samplanering av en lesson study.

Presentation lokalt seminarium

24-25 november 2016
Den 24-25 november genomförs det andra lokala seminariet med fokus på learning study som metod för verksamhetsutvecklingen inom förskolan. Seminariet innehåller också återkoppling på det lokala utvecklingsarbetet och på forskningsinsatsen inom FoU-programmet.

Inbjudan

30 januari 2017

Den 30 januari kallas alla barnskötare och förskollärare till en föreläsningskväll den 30 januari 2017, kl 16-18 eller 18.30-20.30. Mona Holmqvist, docent på Malmö Högskola kommer bland annat att föreläsa om:  Vad är lärande?  Vad är kritiskt för lärande?  Vad är variationsteori? Hur lär vi? Vad innebär det att förstå? och Learning study som praktikutveckling

17-01-30 Inbjudan föreläsning Mona Holmqvist

Nationella seminarier

Under projektets gång kommer ett seminarium hållas varje vår och höst i deltagande kommuner. Här träffas alla deltagare på alla nivåer för inspirationsföreläsningar, samtal och gruppövningar, erfarenhetsutbyte och rapportering från forskningen.

12-13 oktober 2016 – Malmö

Från lesson study till learning study

Program 12-13 oktober 2016

11-12 oktober 2018 – Malmö

Kommande seminarier

2019, den 25-26 april, Malmö

Länkar

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala