Etikettarkiv: bildspel

Standards för förskolan

Arbetet med att upprätta standards för förskolan i Svedala kommun är sprungen ur flera drivkrafter. Förskolan befinner sig i en utvecklingsprocess från daghem till förskola. Verksamheten är, enligt nationella styrdokument, den första instansen i utbildningsväsendet som ett barn möter, och ska därför omfatta utbildning och undervisning. Verksamheten uppfattas dock i många avseenden fortfarande som ett daghem, en barnstuga. Det krävs att förskolan kan ge lärarprofessionen och yrkesgrupperna tillräckligt stöd för att målen i de nationella styrdokumenten ska uppnås.

Syfte med standards i Svedalas förskolor är att skapa en kvalitativ verksamhet där alla barn ges förutsättningar att lyckas, samt att förbättra arbetsmiljön genom att tydliggöra och likvärdiggöra uppdraget.

Klicka här för att ta del av Svedala kommuns standards för förskolan.

Share Button

När kan vi använda de olika teorierna?

Den professionella förskolläraren ska kunna välja teori-informeratupplägg och kunna motivera varför just detta valet gjorts. För att kunna motivera val av teori-informerade upplägg är det viktigt att ha kännedom om det teoretiska landskapet och kunna placera teorierna vi prövat i utbildningsprogrammet Undervisning i förskolan, så att de inte svävar fritt.

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Undervisning i förskola ska utgöras av målstyrda processer som leder till utveckling och lärande hos varje enskilt barn.

Fortsätt läsa När kan vi använda de olika teorierna?

Share Button

Poststrukturell teori i förhållande till undervisning i förskola

Den 27-28 april genomförs lokala seminarium för alla förskollärare i kommunen. Temat för seminarierna är “Poststrukturell teori i förhållande till undervisning i förskola” och är en del av forskningsprogrammet “Undervisning i förskolan” som kommunens förskolor deltar i.

Material för arbetet med poststrukturell teori:

Pedagogisk dokumentation

Underlag för kollegiala samtal

Lärande samtal

Beskrivning av lärande samtal

 • Tre olika roller finns: ledare, samtalsdeltagare och observatör (observatören är den som reflekterar/dokumenterar om man vill ha en dokumentation av samtalet).
 • Alla deltar aktivt i samtalet i någon fas.
 • Ledarens roll är att se till att metoden följs, att tiden hålls och att frågor ställs som för samtalet framåt och fördjupar det.
 • Alla samtalsdeltagare bidrar med sitt tänkande, ingen tillåts vara helt passiv.
 • Observatörens uppgift i samtalets första fas är att iaktta samtalets form och innehåll och analysera hur samtalet blev. Ytterligare en uppgift är att bistå ledaren med att hålla fokus på att samtalet inte blir en debatt, diskussion eller dialog mellan några av deltagarna.
 • Gör (gärna i förväg) en överenskommelse om 1. Ämne/rubrik på samtalet. (För att försäkra sig om att alla uppfattar ämnet på likartat sätt) 2. Tid när samtalet ska börja och sluta. 3. Tidsåtgång för det lärande samtalet. Inkludera då också tid för att samtala om samtalet.

Ledaren:

 • ställer korta öppna frågor, en i taget
 • använder frågeorden hur och vad och undviker varför
 • ställer tydliga frågor som inte behöver förklaras
 • ställer frågor som uttrycker genuint intresse för den andres tankar
 • inväntar svar.

Observatören reflekterar över:

 • hur man närmar sig frågan
 • hur aktivt man lyssnar på varandra och visar respekt för olika synpunkter
 • hur ledaren ställer frågor
 • när det ”hettar till”
 • när ett lärande, en aha-upplevelse eller en förståelse uppstod och hur det visade sig
 • respekten och stämningen i gruppen om det uppstår fler frågor än ”svar”.

Arbetsgång:

 • Utse ledare för samtalet.
 • Utse en observatör ( den som reflekterar och dokumenterar).
 • Var och en får ca 10 minuter till egen reflektion om ämnet.
 • Ledaren förbereder sig under tiden på vilka frågor som kan bli aktuella och vad som behövs för att få till stånd ett bra samtal.
 • Observatören förbereder sig på sin uppgift.
 • Gå laget runt två – tre gånger (beroende på hur mycket tid ni har). I runda ett får alla delge sina tankar, i runda två kan man dessutom anknyta till andras tankar, i runda tre kan man dessutom avrunda och ge nya synpunkter och behandla frågor som dykt upp.
 • Ledaren ställer med fördel fördjupande frågor i runda två och tre, till den person som är på tur.
 • Låt observatören ge sin bild av samtalet.
 • Gå en kort runda med reflektioner runt själva samtalet men gå inte in på innehållet igen.

Läs mer om lärande samtal Samtalskonst i praktiken.

Share Button

Learning study

Denna sida är tänkt som stöd för arbetet med learning study i utbildningsprogrammet Undervisning i förskolan. Ta del av information om Learning study och av  Cristian Abrahamssons erfarenheter av  att arbeta med Learning study på Klågerupskolan.

Learning study som modell arbetades fram av Ference Marton, professor emeritus vid Göteborgs universitet, i samarbete med bland andra professor Lo Mun Ling vid Hong Kongs universitet när Ference Marton var gästprofessor där under några år runt 2000-talets början. En learning study är baserad på en vetenskaplig teori, kallad variationsteorin, som Ference Marton till stora delar ligger bakom.

Skillnader mellan Lesson study och learning study

Likheter finns mellan learning study och lesson study, men en lesson study är inte baserad på variationsteorin. En Lesson study är mer inriktad på lektionsdesign, samt utprövning av aktiviteter i barngruppen, medan barnens lärande är det centrala i en Learning study. En learning study är mer koncentrerad till undervisningens innehåll medan en lesson study mer fokuserar på en lektion som helhet. Båda är en form av aktions-lärande.

 Lesson study  Learning study
Metodisk ingång
– Lektionsdesign
– Aktiviteter och uppgifter
 Pedagogisk ingång
– Teoretisk modell
 Riktat till lärare
– Fortbildning
– Spridning
 Riktat mot barnens lärande
– Specifika lärandemål
– Uppföljning av barnens förändrade kunnande

Lesson study

Lesson study är en modell för lärare
att utveckla kunskap om den egna praktiken. I en Lesson study arbetar en grupp lärare med att planera och analysera undervisning under en lektion. Lesson studyDet är vanligt att en Lesson study utvecklas i cykler och innehåller två eller flera versioner av lektionen. En lektion planeras gemensamt och en lärare genomför den planerade lektionen, medan övriga lärare observerar och gör utförliga anteckningar om vad som sker i barngruppen. Efteråt samlas lärarna för att diskutera och revidera lektionsdesignen utifrån observationerna. Den nya reviderade lektionen genomförs i en ny barngrupp Fortsätt läsa Learning study

Share Button

Undervisning i förskolan

Svedala kommun har sedan 2012 deltagit i Ifous projekt “Små barns lärande”. Som en fortsättning på detta projekt som avslutas 2015 kommer kommunen att delta i Ifous projekt “Undervisning i förskolan”.

Syftet med detta FoU-program är att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Lärare i förskolan, dvs. förskollärare, ges möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt FoU-arbete i samverkan med forskning. Genom samarbete mellan praktik och forskning samt genom utbyte av erfarenheter skapas möjlighet att höja medvetenheten hos förskollärare, förskolechefer och förvaltningsledare om undervisningens innehåll och former.

Share Button