Analys

Alla barn ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. (Skollagen, 3 kap. 3 §)

Höga förväntningar för att alla ska lyckas

Resultat under SKA-strategin höga förväntningar handlar om ett nuläge kopplat till strävansmål för utveckling och lärande och barnens kunnande i den verksamhet de befinner sig i. I Svedala arbetar vi kontinuerligt med analys och uppföljning av resultat kopplat till barnens utveckling och lärande. Resultaten ska vara relevanta och kopplade till läroplanens strävansmål och genom att prioritera mål kan vi förflytta oss och utveckla kompetenser för att ytterligare förbättra barnens kunskaper och förmågor. Utifrån resultat får rektor en bild av vilka kunskaper, färdigheter och förmågor som pedagoger behöver utveckla för att tillgodose barnens behov.

Resultat

Resultat

Hur arbetar du som rektor för att förbättra resultaten?

Beskrivning av resultat

Rektors beskrivning av resultat utifrån strävansmålen i följande målkluster:

 • Språk och kommunikation
 • Naturvetenskap och teknik
 • Matematik
 • Kulturell identitet, motorik, skapande

”Vad kan barnen i den verksamhet de befinner sig i?”, ”Vad kan barnen inte i den verksamhet de befinner sig i?” och ”Vilket förändrat kunnande ser vi?”

 • Barnens kunnande utifrån strävansmål i följande målkluster:
  • Språk och kommunikation
  • Naturvetenskap och teknik
  • Matematik
  • Kulturell identitet, motorik, skapande
 • Barnens kunskaper utifrån kärnämnen i förskolan.
 • Resultat av genomförda utvecklingsinsatser.
 • Vilka strävansmål prioriteras? Vilka förändringar kan vi se i barnens kunnande?
 • Vem gör samt hur och var sker analysen, och på vilka nivåer?
 • I vilken omfattning använder förskolan resultat systematiskt för att få information om på vilka områden förskolan kan förbättra sig?

Analys av resultat

 • Tänkbara och möjliga förklaringar av vad i verksamheten som påverkar och orsakar resultat.
 • Vad dessa antaganden bygger på, vad säger forskning och utvärderingar om liknande frågor.
 • Om orsakerna tydligt framgår av dokumentationen eller om ytterligare uppföljning eller utvärdering behöver genomföras.
 • Var finns utvecklingsbehoven, vilka insatser behövs och vilka effekter förväntar vi oss?
 • Vilka skillnader (mellan olika strävansmål) i resultat ser vi t.ex. mellan olika arbetssätt och beroende på genus?
 • Hur ser utvecklingen över tid ut när det gäller screeningar, enkäter och självskattningar i BRUK?
 • Vad har vi gjort eller inte gjort i verksamheten som kan förklara resultaten?
 • Hur har organisering av undervisning, arbetssätt och arbetsformer, våra förhållningssätt, förväntningar och kamrateffekter etc. påverkat resultaten?
 • Vilken forskning och erfarenhet kan vi ta hjälp av för att inhämta ny kunskap och vidga våra perspektiv?
 • Hur vet vi det vi vet?
 • Vad saknar vi kunskap om och hur vi ska ta reda på mer?
 • Hur kan de ”rimliga” förklaringarna problematiseras i förhållande till relevant forskning?

Slutsatser och nya åtgärder

 • Mål i form av vad utvecklingsinsatsen förväntas leda till (”Vad vill vi ska hända?”)
 • Vilka arbetssätt och metoder som ska användas.
 • Vilka kommer att vara delaktiga i processen: barn, vårdnadshavare, medarbetare, funktioner? Hur kan de medverka i uppföljning och dokumentationsarbete.
 • Hur processen ska hållas vid liv.
 • Vilka förutsättningar som krävs på kort respektive lång sikt för att utvecklingsinsatsen ska kunna genomföras.
 • Vad vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt i genomförandet.
 • Hur insatsen ska följas upp och utvärderas.
 • Vilka planeringar, uppföljningar och beslut behöver finnas dokumenterade och på vilket sätt?
 • Vilken dokumentation finns att använda, till exempel statistiska uppgifter på behörighet, personaltäthet, resultat, utvecklingsplaner och åtgärder?
 • Hur omfattande behöver dokumentationen vara för att den ska var tillräcklig som underlag för analys?
 • Hur och när under året ska olika analyser och bedömningar av resultat ska göras och dokumenteras och vem ansvarar?

 

Behov av stöd

Hur arbetar du som rektor för att säkerställa alla barns rätt till särskilt stöd?

Beskrivning av resultat

Rektors beskrivning av resultat:

 • Beskrivning av vilket stödbehov som finns i verksamheten idag utifrån resultat i SKA-områdena höga förväntningar/resultat och inkludering.

Det vill säga ”Vilka utmaningar/behov möter vi när det gäller barnens lärande?”

 • Hur kompetens och behörighet ser ut för att kunna se vilka behov av utveckling som finns.
 • Vilka behov finns? Vilka hanterar vi väl och vilka har vi svårare att hantera? Vilka olika åtgärder används för att ge stöd?
 • Hur gruppers storlek och sammansättning ser ut.
 • Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning?
 • Har det genomförts någon uppföljning/utvärdering av dessa rutiner och vad visade den? Hur involveras olika roller/medarbetare i denna uppföljning/utvärdering?
 • Vad är det som avgör vilken insats man väljer?
 • Hur följer ni upp effekterna av insatta åtgärder?
 • Hur fungerar kommunikationen mellan olika roller/medarbetare?
 • På vilket sätt tas hänsyn till barns i behov av stöd vid resursfördelning?
 • Hur resurser har fördelats och använts.
 • Hur lokaler, utrustning och miljö har använts.

Analys av resultat

 • Tänkbara och möjliga förklaringar av vad som påverkar och orsakar barns behov av stöd.
 • Vad dessa antaganden bygger på, vad säger forskning och utvärderingar om liknande frågor.
 • Om orsakerna tydligt framgår av dokumentationen eller om ytterligare uppföljning eller utvärdering behöver genomföras
 • Var finns utvecklingsbehoven, vilka insatser behövs och vilka effekter förväntar vi oss?
 • Hur ser utvecklingen över tid ut när det gäller behov och extra anpassningar?
 • Hur har organisering av undervisning, arbetssätt och arbetsformer, våra förhållningssätt, förväntningar och kamrateffekter etc. påverkat behov och extra anpassningar?
 • Vad har vi gjort eller inte gjort i verksamhet och undervisningen som kan förklara behov och extra anpassningar?
 • Vilken forskning och erfarenhet kan vi ta hjälp av för att inhämta ny kunskap och vidga våra perspektiv?
 • Hur vet vi det vi vet?
 • Vad saknar vi kunskap om och hur vi ska ta reda på mer?
 • Hur kan de ”rimliga” förklaringarna problematiseras i förhållande till relevant forskning?

Slutsatser och nya åtgärder

 • Mål i form av vad utvecklingsinsatsen förväntas leda till (”Vad vill vi ska hända?”)
 • Vilka arbetssätt och metoder som ska användas.
 • Vilka kommer att vara delaktiga i processen: barn,vårdnadshavare,medarbetare, funktioner? Hur kan de medverka i uppföljning och dokumentationsarbete.
 • Hur processen ska hållas vid liv?
 • Vilka förutsättningar som krävs på kort respektive lång sikt för att utvecklingsinsatsen ska kunna genomföras?
 • Vad vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt i genomförandet.
 • Hur insatsen ska följas upp och utvärderas.
 • Vilka planeringar, uppföljningar och beslut behöver finnas dokumenterade och på vilket sätt?
 • Vilken dokumentation finns att använda, till exempel statistiska uppgifter på behörighet, personaltäthet, resultat, utvecklingsplaner och åtgärder?
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala