SKA-samtal

Kvalitetsdialoger mellan rektor och huvudman och som en del av förskolans systematiska kvalitetsarbete (SKA) sker i olika former under ett läsår. I aug/sep och i apr/maj genomförs så kallade SKA-samtal och däremellan genomförs SKA i grupp och SKA i FLG. Läs mer om de olika kvalitetsdialogerna nedan.

SKA-samtal

SKA-samtalet är ett möte för att skapa en delad förståelse mellan huvudman (tredje ordningen) och rektor (andra ordningen), så att  huvudmannen kan stödja och säkerställa en utbildning av god kvalitet.Ledning av tredje, andra och första ordningen.

SKA-samtal 1 (höstterminen)

Fokus för det första SKA-samtalet ligger på förskolornas uppföljning utifrån centrala mål och riktlinjer i förskolans läroplan.

Syfte: Att skapa en delad förståelse, mellan huvudman och rektor, för förskoleenhetens nuläge
När:
Augusti/september
Vem: Områdeschef förskola, utvecklingsstrateg, rektor
Var: Utbildning i Svedala kommun
Omfattning: Två timmar

Inför det första SKA-samtalet har huvudmannen tagit del av förskolans uppföljning av centrala mål och riktlinjer.

SKA-samtal 1 består av två delar:

  1. Anpassade frågor: Syftet är att ge en tydlig och gemensam bild av styrkor och sårbarheter i centrala mål och riktlinjer för respektive förskola. Frågorna här är anpassade efter respektive förskola och syftar till att klargöra och komplettera det nuläge som skrivs fram i förskolans uppföljning.
  2. Gemensamma frågor: Syftet är att ge en tydlig helhetsbild av kommunens förskolor utifrån specifika centrala mål och riktlinjer.  Frågorna här är gemensamma för samtliga förskolor och syftar till att ge en fördjupad förståelse och kartlägga en helhetsbild av förskolor i Svedala kommun, inom ett visst målområde.

SKA-samtal 2 (vårterminen)

Fokus för det andra SKA-samtalet ligger på respektive förskolas utvärdering av sina prioriterade mål samt tankar framåt kopplat till förskolans utvecklingsarbete (andra ordningens ledarskap).

Syfte: Att skapa en delad förståelse för framgångsfaktorer och förskolornas prioriterade mål.
När:
April/maj
Vem: Områdeschef förskola, utvecklingsstrateg, rektor,  samt  medarbetare som rektor väljer att bjuda in till samtalet.
Var: På respektive förskola
Omfattning: Två timmar

Inför det andra SKA-samtalet har huvudmannen tagit del av förskolans prioriterade mål, aktiviteter och uppföljningslogg.

SKA-samtal 2 består av två delar:

  1. Utvärdering av pågående utvecklingsarbete: Hur långt har ni kommit? Vilka förflyttningar har ni gjort? Vilken effekt har utvecklingsarbetet haft på de centrala mål och riktlinjer som behövde utvecklas i början av läsåret? Vad har varit framgångsfaktorer för arbetet?
  2. Prioriteringar nästa läsår: Vad behöver dina förskolorna utveckla  framåt?  Vilka mål tänker ni ha kvar? Vilka mål tänker ni förändra? Vilka hinder ser du? Vilka förändringar och åtgärder behöver vidtas framöver?

SKA i grupp

SKA i grupp utgår ifrån den gemensamma frågeställning som huvudmannen undersökt i SKA-samtal 1. Vid behov kan mer än ett FLG användas för SKA i grupp.

Syfte: Att utifrån en gemensam bild skapa en delad förståelse för ett centralt målområde i förskolans läroplan. 
När:
September efter genomförandet av SKA-samtal 1
Vem: Förskolans ledningsgrupp (FLG)
Var: Utbildning i Svedala kommun
Omfattning: Tre timmar

Inför SKA i grupp har huvudmannen sammanställt vad som kommit fram i den gemensamma frågeställningen i SKA-samtal 1.

SKA i grupp består av fyra delar:

  1. Huvudmannen återkopplar den bild som blivit synlig genom den gemensamma frågeställningen i SKA-samtal 1.
  2. Gemensam input kring aktuella styrdokument, relevant beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, som stöd för ett kollegialt samtal.
  3. Kollegiala samtal utifrån huvudmannens underlag och input.
  4. Åtaganden: Hur kan vi gå vidare? Vad behöver göras gemensamt? Vad behöver var och en göra?

SKA i FLG

En rektor delar med sig av sitt SKA för övriga rektorer i förskolans ledningsgrupp (FLG).

Syfte: Att ta del av varandras verksamheter och lära känna Svedala kommuns förskolor.
När:
En gång i månaden
Vem: Förskolans ledningsgrupp (FLG)
Var: På respektive förskola
Omfattning: En timme

Rektorn väljer fokus/tema för presentationen och kan välja ett bredare eller snävare fokus tex beskriva processer, hinder, utmaningar eller en viss aspekt av arbetet. Presentationen kan fokusera på framgångsfaktorer så väl som utmaningar. Rektor avslutar sin presentation med en frågeställning för samtalet. Kollegorna i gruppen agerar kritiska vänner och reflekterar utifrån frågeställningen.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala