SKA i grupp

ska-i-grupp
Kompetens, behörighet och organisation

 

Syfte

Att som kritiska vänner ta del av, samtala om och stödja varandra i arbetet med att skapa förutsättningar för en hållbar utbildningsorganisation

Huvudfråga:

– Hur ser förutsättningar för ett hållbart vardags- och utvecklingsarbete ut på förskolorna?

Frågor som stöd i förberedelserna:

 • Hur är verksamhet och undervisning organiserat – arbetssätt och arbetsformer?
 • Hur är styrning, ledning och ansvarsfördelning organiserat?
 • Hur har resurser fördelats och använts?
 • Hur används tillgänglig kompetens?
 • Hur har organisation, kompetens och behörighet påverkat resultat?

Frågor att samtala om tillsammans:

 • Hur många är rimligt att vara i en ledningsgrupp?
 • Hur påverkas verksamhetens kvalitet om många personer sitter med i ledningsgruppen?
 • Är en ledningsgrupp och en utvecklingsgrupp samma sak?
 • Kan en arbetslagsledare leda flera utvecklingsgrupper?
 • Kan det behövs olika ledare för det dagliga praktiska arbetet och det övergripande strategiska ledarskapet?
 • Ska alla ledningsfunktioner vara arbetslagsledare?
 • Är arbetslagsledare rätt namn på funktionen?
 • Hur ska ledningsgrupper tillsättas för optimal ledning?

Förberedelse

Förbered din egen SKA-text om Kompetens, behörighet och organisation. Är den tydlig utifrån frågeställningen?

Kompetens, behörighet och organisation

Fram till SKA i grupp:

 • Läs igenom samtliga förskolors dokumentation om Kompetens, behörighet och organisation för att få en översiktlig bild.
 • Läs igenom din grupps dokumentation om Kompetens, behörighet och organisation och fundera över:
  – Vad ser jag i texten som är bra och som jag vill bekräfta?
  – Vad ser jag i texten som är intressant och som jag vill
  veta mer om?
  – Vad ser jag i texten som är otydligt och som jag skulle
  behöva få förklarat eller som jag vill veta mer om?

Upplägg för SKA-samtal i grupp

Ni är indelade i två grupper:

Grupp 1          Grupp 2  
Sandra F         Laila P
Lena L              Kristina E
Kicki N            Susan H
Annika A

1 Gruppsamtal
– I grupp sker samtal om en rektors dokumentation i taget. Den vars verksamhet ska diskuteras får möjlighet att kommentera sin dokumention, därefter har gruppen 20 minuter på sig åt att ställa frågor och lära sig om hur arbetet på förskolorna är organiserat för en hållbar utbildningsorganisation.
–  Gruppmedlemmarna har ett gemensamt ansvar för att få till ett lärande samtal. Ställ frågor för att klargöra, förstå och väcka tankar.
– Varje rektor ansvarar för att göra egna minnesanteckningar.

2 Sammanfattning av gruppens samtal – Vad tar vi med oss?
Fundera över:
– Vad tar jag med mig från de olika förskolornas organisationer?
– Vad vill jag lära mig mer om?
– Vilka förändringar skulle jag vilja göra i min egen organisation?

3 Samling i helgrupp – Återkoppling om Vad tar vi med oss?

Ta gärna del av modell för  Öppen för lärande samtal.

 1. Beskriv din synpunkt
 2. Beskriv vad din synpunkt grundar sig på
 3. Bjud in samtalspartens perspektiv
 4. Återkoppla samtalspartens perspektiv för att se om du förstått
 5. Identifiera och kontrollera viktiga antaganden
 6. Upprätta en gemensam grund
 7. Gör en plan för att få vad ni båda vill uppnå.
Share Button