SKA i grupp

ska-i-grupp
Kompetens, behörighet och organisation

 

Syfte

Att som kritiska vänner ta del av, samtala om och stödja varandra i arbetet med att skapa en organisation som stödjer både utbildning och undervisning.

Huvudfråga:

– På vilket sätt ger denna organisation stöd för både utbildning och undervisning?

Tolkas utifrån två aspekter:
Organisation, ansvar, styrkor och svagheter 
Kultur, identitet, mening och sammanhang

Förberedelse

  1. Förbered och uppdatera din egen SKA-text om Kompetens, behörighet och organisation, “Rektorns beskrivning av…” , så att den blir tydlig utifrån frågeställningen?Kompetens, behörighet och organisation

2. Kom överens med din partner om när texterna ska vara
färdigställda, rimligtvis inte senare än den 15 juni.

Par 1 Susan och Laila
Par 2
Lena och Kicki
Par 3 Kristina och Annika

3. Läs igenom din partners dokumentation om Kompetens,
behörighet och
organisation för att få en översiktlig bild. Ta stöd i
nedanstående frågor och fundera över punkter som du
skulle vilja fördjupa samtalet kring, dels kring organisation, ansvar, styrkor och svagheter och dels kring identitet, mening och sammanhang:

Förslag på frågor att diskutera under samtalet
Organisation, ansvar, styrkor och svagheter

– På vilket sätt ger denna organisation stöd för både utbildning och undervisning?
– Vilka konsekvenser får detta för bemanningen?
– Vilka delar av uppdraget får inte stöd via denna organisation?
– Vilka organisatoriska tomrum finns i verksamheten, dvs, där ansvar hamnar mellan stolarna?
– På vilket sätt påverkas kontinuitet och relationer av denna organisation?
– Hur påverkas organisationen av specialpedagogik?
– På vilket sätt främjar organisationen kunskapsspridning?

Kultur, identitet, mening och sammanhang 

– På vilket sätt ger organisationens kultur stöd för både utbildning och undervisning?
– Hur är förhållningssätt, lärandeklimat, förväntningar?
– Vad uppfattas som meningsfullt och viktigt av medarbetare i organisationen? Vad är de bakomliggande orsakerna till detta?
– Vad uppfattas inte som meningsfullt och viktigt i verksamheten? Vad är de bakomliggande orsakerna till detta?
– Har förskolan en vision?  Hur präglar visionen förskolans arbete?
– Vilka förväntningar finns på alla i organisationen – förskollärare, barnskötare, barn, vårdnadshavare? Hur är detta tydligt?
– Hur involveras medarbetarna? Förutsättningar för delaktighet och inflytande?  Hur fördelar ansvar och befogenheter till arbetslag och team?

SKA den 15 juni

– På vilket sätt ger denna organisation stöd för både utbildning och undervisning?

Parsamtal
– Samtala parvis om en rektors dokumentation i taget. Den rektor som tagit del av annan rektors dokumentation leder samtalet och väljer fördjupningsområden.
– Paren ägnar 30 minuter åt varje rektors dokumentation genom att med kritiska ögon ställa utmanande och klargörande frågor. (60 minuter)

Samling i helgrupp

Utifrån parsamtalen för vi ett samtal kring tankar och reflektioner som uppkommit:

– Vilka områden diskuterades gällande dina/din partners förskolor? Gällande organisation, ansvar, styrkor och svagheter samt kultur, identitet, mening och sammanhang?

– Vilka delar av uppdraget får sämst/bäst stöd via den organisation ni/din partner har idag? Vilka delar av uppdraget fungerar sämst/bäst utifrån den kultur ni/din partner har idag?

– Vilka förändringar skulle du vilja göra i din egen/föreslå för i din partner gällande organisation, ansvar, styrkor och svagheter samt kultur identitet, mening och sammanhang? 

– Vilka möjliga vägar finns framöver för att utveckla organisationen/kulturen?
– Vilken forskning och erfarenhet kan ni ta hjälp av för att inhämta ny kunskap och vidga era perspektiv?

– Vad tar du med dig från samtal och diskussion?

Share Button