SKA i grupp 2018

Prioriterade mål för förskolor i Svedala kommun 2017 och framåt

 • Arbeta mot en uppdragsorienterad förskoleverksamhet, grundad på skollag och läroplan, och med utbildning, undervisning samt omsorg som gemensam bas; EDUCARE.
 • Utbildning/förskola har en tillräckligt utbyggd och kapabel administration som kan motsvara de grundläggande kraven för offentlig förvaltning samt stöd till chefer
 • Förskolorna utvecklas via professionell kapacitet byggd på vetenskaplig grund, och en hållbar arbetsmiljö för medarbetare och chefer
 • Specialpedagogiskt synsätt färgar arbetet med att skapa en rymlig förskola för alla barn, inkludering och anpassning, samt kompletteras av barnpsykologisk kompetens

Syfte med SKA i grupp den 24 maj

Att komma fram till vilka organisatoriska och strukturella förutsättningar som krävs för att åstadkomma en välfungerande författningsstyrd verksamhet.

Fortsätt läsa SKA i grupp 2018

Share Button

SKA i Grupp FLG ht21

En viktig del i FLG:s arbete handlar om att fatta strategiska och långsiktiga beslut. Dagens arbete syftar dels till att få till stånd ett kollegialt lärande, att ta del av de olika enheternas systematiska kvalitetsarbete, och dels om att få syn på gemensamma behov, för att kunna fatta beslut om kommande utvecklingsarbete.

Gemensamma behov ht 22

Steg 1 i par

Under 15 minuter ska du dela med dig av den största utmaningen/ det största problemet som du försöker komma tillrätta med genom ett av dina prioriterade SKA-mål:
– Vilka brister försöker du komma till rätta med?
– Vad är målsättningen för arbetet?
– Vad gör ni för att nå dit? Hur ser planen ut?
– Kort nämna övriga prioriterade SKA-mål på enheten.
Du som lyssnar har möjlighet att ställa frågor till den som berättar. Därefter byter ni roller. Den som lyssnade berättar och tvärtom.

Steg 2 i FLG

I helgrupp berättar paren om varandras arbete – 5 minuter per par.

När samtliga par har redovisar följer ett samtal om gemensamma nämnare:
– vilka gemensamma problem och utmaningar ser de?
– finns det något de kan samarbeta kring/göra gemensamt?

Workshops om förbättringsområde

Huvudmannen har identifierat tre förbättringsområden i SKA:

A) Små barns lärande, en allmändidaktisk ansats kring de yngsta barnens lärande (LP, SF)

B) Förebyggande och främjande arbete kring kränkningar, en allmändidaktiska ansats (MY, CPL, MT)

C) Språkutveckling (KE, AA, SH), en ämnesdidaktisk ansats

Förberedelser

Ansvariga rektorer förbereder en workshop kring sitt förbättringsområde:

 1. En introduktion till ämnet.
  – Ge en bild av ämnet – kontext, viktiga begrepp, vad står i läroplan och skollag.
 2. Frågeställningar.

Förutsättningar den 26 november

Varje grupp har 80 minuter till sitt förfogande för sin workshop
Arbetet leds av ansvariga rektorer.

Förslag på upplägg

Introduktion 20 minuter
Grupparbete 30 minuter
Paus 10 minuter
Avslutande diskussion 20 minuter

9-11 arbete med (A)
11-12 och 13-14 arbete med (B)
14-16 arbete med (C)

Förslag på frågeställningar

 • VAD är X? (Vad är små barns lärande/ vad är en kränkning/ vad är språkutveckling)
 • VEM X? (vem är ett litet barn/ vem kan bli kränkt/ vem kan utveckla barnens språk)
 • HUR x? (hur arbetar vi med de yngsta/ hur arbetar vi med kränkningar/ hur utvecklar vi barnens språk)
 • VILKA problem behöver vi lösa?
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala