SKA i grupp 2018

Prioriterade mål för förskolor i Svedala kommun 2017 och framåt

  • Arbeta mot en uppdragsorienterad förskoleverksamhet, grundad på skollag och läroplan, och med utbildning, undervisning samt omsorg som gemensam bas; EDUCARE.
  • Utbildning/förskola har en tillräckligt utbyggd och kapabel administration som kan motsvara de grundläggande kraven för offentlig förvaltning samt stöd till chefer
  • Förskolorna utvecklas via professionell kapacitet byggd på vetenskaplig grund, och en hållbar arbetsmiljö för medarbetare och chefer
  • Specialpedagogiskt synsätt färgar arbetet med att skapa en rymlig förskola för alla barn, inkludering och anpassning, samt kompletteras av barnpsykologisk kompetens

Syfte med SKA i grupp den 6 dec

Att klargöra skillnaden mellan hur vi arbetar med mål i arbetsorganisationens utbildning och undervisning och i utvecklingsorganisationens uppföljning och utveckling.

Att diskutera hur vi kan säkerställa att vi arbetar med undervisning utifrån läroplanen och där utgå ifrån barnens intressen och det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, samtidigt som vi följer upp måluppfyllelse i målredovisningar och arbetar med prioriterade mål för utvecklingsarbetet. Fortsätt läsa SKA i grupp 2018

Share Button

Skolplan 2018-2023

Den 30 maj beslutade kommunfullmäktige att anta Skolplan 2018-2023 för Svedala kommun.

Skolplan 2018-2023

Skolplanen ska klargöra grundläggande förhållanden för ledning och styrning av utbildningsverksamheten samt klargöra viljeinriktningen som kommunen har och därmed de prioriteringar som gäller under en period på fem år (augusti 2018-augusti 2023). Vidare ska Skolplanen utgöra ett stöd i arbetet för förtroendevalda, chefer och medarbetare.

Ta del av Skolplan 2018-2023 (PDF).

Share Button

Läsförståelse i förskolan och spågumman

Detta är det andra inlägget i en bloggserie om mitt arbete med läsförståelse i förskolan. Denna gång kommer jag att berätta om lässtrategin spågumman. Läs mitt föregående blogginlägg där jag förklarade de olika lässtrategierna som barnen använder sig av samt hur barnen arbetar med både läsförståelse i förskolan och Före bornholmsmodellen samtidigt.

När jag läser en saga eller berättelse som är kopplad till Före Bornholmsmodellen använder barnen sig av lässtrategin spågumman. Eftersom vi läser för barnen handlar det om hörförståelse. Hilkka Mikkonen är förskollärare och författare och har arbetat som förskollärare i förskola och förskoleklass. Hon har skrivit boken “Läsförståelse i förskolan” där hon lyfter fram att det är lika viktigt att skapa förståelse för den hörda texten som det är för den egenlästa texten. Mikkonen (2015:12) menar också att ”språkstimulerande åtgärder i tidig ålder påverkar den senare läsförståelsen positivt”. För att förtydliga för barnen och göra det mer intressant och levande har jag en bild på strategin spågumman samt en spåkula (glittrig studsboll) som rekvisita. Fortsätt läsa Läsförståelse i förskolan och spågumman

Share Button

Kvalitetssäkringsarbete i förskolan – Värby och Hattstugan

Kvalitetsutvecklarnas uppdrag i förskoleområdet Hattstugan och Värby förskolor, är att i samverkan med förskolechef säkerställa att förskolorna står för en likvärdig utbildning där undervisningen är central och av hög kvalité. Det betyder att kvalitetsutvecklarna är en stödfunktion, i ledning av förskolechef i det systematiska kvalitetsarbetet, områdesövergripande. Uppdraget består bland annat i att sammanställa och analysera enkäter, SKA arbete, samt vara en sammanlänkande funktion i samplaneringen.

Foto: Värby och Hattstugan

Fortsätt läsa Kvalitetssäkringsarbete i förskolan – Värby och Hattstugan

Share Button

SKA i grupp 2018

Prioriterade mål för förskolor i Svedala kommun 2017 och framåt

  • Arbeta mot en uppdragsorienterad förskoleverksamhet, grundad på skollag och läroplan, och med utbildning, undervisning samt omsorg som gemensam bas; EDUCARE.
  • Utbildning/förskola har en tillräckligt utbyggd och kapabel administration som kan motsvara de grundläggande kraven för offentlig förvaltning samt stöd till chefer
  • Förskolorna utvecklas via professionell kapacitet byggd på vetenskaplig grund, och en hållbar arbetsmiljö för medarbetare och chefer
  • Specialpedagogiskt synsätt färgar arbetet med att skapa en rymlig förskola för alla barn, inkludering och anpassning, samt kompletteras av barnpsykologisk kompetens

Syfte med SKA i grupp den 24 maj

Att redovisa och diskutera de mål som penetrerats och hur man i verksamheten bedömt måluppfyllelsen.

Fortsätt läsa SKA i grupp 2018

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala