Målkluster, Lpfö 18

I Svedala kommun arbetar vi sedan flera år med Jan Håkanssons målkluster som stöd för målredovisning. Nedan finner du en reviderad version där målen i läroplanen från 2018, Lpfö 18, är indelade i Jan Håkanssons målkluster.

Målen anger inriktningen på utbildningen i förskolan och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och lärande:

  • Språk och kommunikation
  • Naturvetenskap och teknik
  • Matematik
  • Kulturell identitet, motorik, skapande
  • Normer och värden
  • Inflytande
  • Personlig och social utveckling

Språk och kommunikation

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

Naturvetenskap och teknik

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matematik

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

   • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
   • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
   • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Kulturell identitet, motorik, skapande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

   • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
   • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
   • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
   • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
   • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

Normer och värden 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

   • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
   • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
   • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
   • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,
   • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället

Inflytande 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

   • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
   • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan,
   • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Personlig och social utveckling

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  • fantasi och föreställningsförmåga,
Indelningen i målkluster är gjord efter Jan Håkanssons målkluster, men uppdaterad efter Lpfö 18.
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala