Inkludering

I en inkluderande förskola är det fem kriterier som måste uppfyllas: gemenskap på olika nivåer, ett enda system, en demokratisk gemenskap, delaktighet från barnen, att olikhet ses som en tillgång.

 • Trygghet
 • Inflytande
 • Delaktighet

Skolans värdegrund – om, genom och för (5:42) Personal i förskola och skola berättar vad de menar med skolans värdegrund. Med hjälp av perspektiven om, genom och för synliggörs hur kunskaper och värden hänger ihop.

Ett Inkluderande synsätt

Ett inkluderande synsätt handlar om att skapa goda lärmiljöer som erbjuder möjligheter för lärande genom att möta, stödja och utmana alla barn i deras lust att lära.

Trygghet, inflytande, delaktighet

För att kunna närma sig ett svar måste man börja med att definiera vad som utmärker en inkluderande förskola. Specialpedagogikforskarna professor Claes Nilholm och docent Kerstin Göransson skriver i boken Inkluderande undervisning, som Skolverket ger ut under senvåren 2013, att fem kriterier måste uppfyllas:

 • gemenskap på olika nivåer
 • ett enda system (till skillnad från ett för ”vanliga” elever och ett för elever i behov av stöd)
 • en demokratisk gemenskap
 • delaktighet från eleverna
 • att olikhet ses som en tillgång

Inkludering innebär att ha utgångspunkten att alla barn kan fungera och utvecklas. Alla barn har rätt till en bra skolgång, oavsett vad de kan ha för slags bekymmer. När det uppstår problem är det vi som organisation, och inte barnet, som ska ställa oss frågan om på vilket sätt vi måste förändras.


Eva Minten, Skolverket berättar om tillitsfullt klimat och inkludering.

Läs Lära tillsammans – samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet – en skrift som lyfter fram lärdomar och B100_Lära-tillsammans.inddframgångsfaktorer från en studie om samarbetsorienterat lärande. Studien prövade idén att barn själva får kunskap och verktyg för att göra sina kamrater delaktiga. Tanken är att skriften ska ge inspiration och vägledning till pedagoger och skolledare som vill ge alla barn förutsättningar att vara delaktiga i alla undervisning.

Att känna delaktighet och utöva inflytande är inte bara en rättighet för barn och elever. Det främjar också deras lärande och utveckling.

Roger Harts Delaktighetsstege
Roger Hart (1997) är forskare i miljöpsykologi och har i samarbete med UNICEF utarbetat kännetecken för delaktighet hos individer i en organisation som han kallar för en delaktighetsstege: ”Ladder of Citizen Participation”. Här följer en omarbetad version av Huddinge kommun (ur Delaktighet och inflytande i förskolan, Käthe Svensson’)

 1. Information, envägskommunikation – veta
 2. Konsultation, inhämta synpunkter, ofta punktinsats – tycka
 3. Dialog, utbyte av tankar, ofta vid flera tillfällen – resonera
 4. Samarbete, aktiviteter planeras och genomförs – genomföra
 5. Medbestämmande, gemensamt beslutsfattande – bestämma 

Delaktighet och inflytande (12:40) Att känna delaktighet och utöva inflytande är inte bara en rättighet för barn och elever. Det främjar också deras lärande och utveckling. Filmen vänder sig till förskollärare och lärare i grund- och gymnasieskola.

Tillgänglighetsmodellen

Tillgänglighetsmodellen tar ett helhetsgrepp på tillgänglig utbildning, och omfattar utöver kunskap om den fysiska miljön, exempelvis klassrummets utformning, även kunskap om konsekvenser av funktionsnedsättning för lärande, socialt samspel och valet av pedagogiska strategier. När de tre hörnen i modellen – social, pedagogisk och fysisk miljö – samspelar utifrån elevens behov och förutsättningar kan utbildningen bli tillgänglig. Läs mer om Tillgänglighetsmodellen på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida.

Barn gör rätt om de kan

Ross Greene är lektor i psykologi vid Harvard Medical School i USA. I böckerna Explosiva barn och Vilse i skolan beskriver han sin metod att möta barn och ungdomar med framförallt utagerande beteenden.

Metoden utgår från att barn beter sig så gott de kan och att problematiska beteenden uppstår på grund av brister i kognitiva förmågor som barnet behöver ha för att hantera vardagliga situationer.

Lives in the balance är en hemsida som vänder sig både till vårdnadshavare och till utbildare och skolor. Här finner du filmklipp där Ross Greene på ett enkelt och tydligt sätt förklarar hur samtalen med eleverna går till samt material och stöd för arbete med hans metoder.

Exempel på filmer som du kan hitta på sidan:

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala