KvUtiS förskola

Välkommen till Svedala kommuns kvalitets- och utvecklingssida för förskola, KvUtiS förskola!

KvUtiS förskola, är tänkt att vara ett stöd för det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet genom att erbjuda modeller för uppföljning och utveckling, stöd för resultatuppföljning och analys och material och lärmoduler för det professionella lärandet.

kvutisfsk

Den 19 september 2012 lanserades Kvalitet och utveckling i Svedala, KvUtiS, för första gången. Våren 2014 arbetade förvaltning, rektorer och rektorer, fram en ny SKA-modell, vilket innebar att KvUtiS gjordes om och relanserades i en ny form i augusti samma år. Med nya KvUtiS var ambitionen att i högre grad anpassa material och stöd till Svedalas förskolor och skolor för att göra det tillgängligt för ledare och pedagoger i våra verksamheter. Ta del av filmklipp från seminariet på Skolriksdagen 2015 där Johan Lundgren, utbildningschef, och Michael Rystad, utvecklingsstrateg, berättar om SKA-modellen: – Hur vet vi att Svedalas skolor gör rätt saker?

Nu tar vi ytterligare ett steg. Under våren 2015 har Utbildning tillsammans med rektorer och genom arbete och erfarenheter gjorda i satsningar som Små barn lärande och PISA 2015, vidareutvecklat och förtydligat den övergripande SKA-modellen. Vi har också tagit fram en gemensam modell för förskolornas SKA-arbete. Modellen ska bidra till att utveckla resultatuppföljning och kunskapsbildning i förskolans verksamhet med fokus på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

KvUtiS förskola

Uppbyggnad

KvUtiS förskola, är tänkt att vara lättillgänglig, tydlig och anpassad till rektorer och förskollärare i Svedala kommun och därför har vi valt att bygga upp sidan utifrån Utbildnings SKA-modell.

huvud

Överst på KvUtiS förskola finner du sex flikar.

 1. Ledarskap
 2. Synligt lärande
 3. Höga förväntningar
 4. Inkludering
 5. SKA
 6. Om KvUtiS fsk

De första fyra flikarna motsvarar de fyra SKA-strategier i Utbildning i Svedalas SKA-modell. Den femte fliken är övergripande och här finner du bland annat verksamhetsidé, målbild och beskrivningar både av SKA-modellen på övergripande nivå, och på verksamhetsnivå.

SKA-flikarna

Varje SKA-strategi har en egen flik i övre menyraden och under respektive SKA-strategi återfinns följande rubriken:

 • Resultat: Denna flik vänder sig främst till rektorer. För varje SKA-strategi definieras och beskrivs det resultat som följs upp i de återkommande SKA-samtal som sker löpande under året mellan rektorer och huvudman.
 • Analys av resultat: Denna flik vänder sig till rektorer men kan också vara intressant för lärlagsledare eller andra förskollärare med ledningsuppdrag. För varje SKA-strategi återfinns dels beskrivningar av respektive strategi och dels stöd i form av frågeställningar för att stödja rektor att analysera och få syn på resultat i sin verksamhet.
 • Lär dig mer: Denna flik vänder sig både till rektorer och till förskollärare. För varje SKA-strategi samlar kvalitet- och utveckling material i form av texter, filmklipp, modeller och studiepaket för den som vill lära sig mer om och arbeta med de olika strategierna.

Annat på sidan

Flikarna överst på sidan utgör det huvudsakliga innehållet, men det finns andra sätt att orientera sig på sidan.

Till vänster finner du en meny med länkar, dels länkar som leder till Svedala.se, KvUtiS skola samt Förstelärare bloggar och dels direktlänkar till sidor på KvUtiS förskola:

vänster

 • Litteratur, en litteraturöversikt för relevant litteratur för förskolan
 • Små barns lärande, information om, material till och stöd för satsningen Små barns lärande
 • Matematiksatsningar i Svedala, information om, material till och stöd för våra matematiksatsningar
 • Välkomstplan för nyanlända, information om, material till och stöd för arbetet med nyanlända
 • Språkutvecklingsplan, information om, material till och stöd för det språkutvecklande arbetet i Svedala.
 • Lärmoduler för kollegialt lärande, utvecklingspaket för kollegialt lärande.
 • Kärnämnen i förskolan,  information om, material till och stöd för arbetet med kärnämnen i förskolan

Till höger på sidan finner du en sökfunktion med möjlighet till fritextsökningar samt en lista på de inlägg som publicerats senast.

Precis under huvudflikarna finner du tre så kallade puffar:

puffar

Dessa puffar är utbytbara direktlänkar och syftar till att lyfta fram specifikt innehåll på sidan. Det kan både röra sig om information och om material som är aktuellt just nu.

SKA-modellen

För att kunna driva ett tydligt kvalitets- och utvecklingsarbete är det av stor vikt att arbetet är systematiskt och sammanhängande. I Svedala arbetar vi efter en modell som vi kallar för SKA (systematiskt kvalitetsarbete).  Med utgångspunkt i det övergripande syftet med verksamheten att alla ska lyckas och Utbildnings  verksamhetsidé följs fyra så kallade SKA-områden upp genom samtal och dokumentation med respektive rektor: ledarskap, synligt lärande, höga förväntningar och inkludering.

Gemensam SKA-modell för förskolans verksamhet

Under våren 2015 har Utbildning tillsammans med rektorer och genom arbete och erfarenheter gjorda i satsningar som Små barn lärande och PISA 2015, vidareutvecklat och förtydligat den övergripande SKA-modellen. Vi har också tagit fram en gemensam SKA-modell för förskolors verksamhet. I satsningen Små barns lärande har kommunens förskolor bland annat arbetat med frågeställningen: “Hur kan modeller för dokumentation av progression i barns lärande i relation till läroplanen konstrueras?”. Parallellt med detta har förskolans ledning utifrån så kallade missiv i PISA 2015, arbetat med frågan “Vad innebär att en förskola har lyckats?”. Arbetet synliggjorde behovet av att ta fram stöd för och tydliggöra kommunens övergripande SKA-modell för att bättre fånga förskolans verksamhet samt ett behov av att ta ett gemensamt grepp för att bygga en verksamhet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I augusti 2015 introducerar vi den gemensamma SKA-modellen för förskolans verksamhet, där kärnämnen i förskolan och educare kommer att lyftas fram och bli centrala begrepp.

I arbetet med att ta fram en gemensam SKA-modell för förskolornas verksamhet behövde vi hitta en modell för att kunna få syn på verksamheternas resultat. En grupp som bestod av Michael Rystad (förvaltning), Marie-Louise Enochsson (rektor), Sefika Mehmet (förskollärare), Susan Henriksson (förskollärare) fick i uppdrag att ta fram ett stöd för detta inom målklustret matematik. Arbetet återkopplades till förskolans ledningsgrupp under processen.

Den 11 februari 2014 presenterades stödmaterialet för matematikhandledarnas nätverk och handledarna fick i uppgift att använda materialet för att kartlägga en barngrupps kunnande utifrån strävansmålen i matematik. Den 18 mars redovisades resultatet av utprovningen i matematikhandledarnas nätverk och materialet utvärderades och återkopplades till förskolans ledning.

Implementering av SKA-modell

Hösten 2015 påbörjas ett implementeringsarbete med SKA-modellen för att utveckla likvärdighet, effektiv resultatuppföljning och ett undersökande och kunskapsbildande arbete med syfte att utveckla profession och verksamhet. Modellen utgår från professor Helen Timperleys forskning om undersökande och kunskapsbildande cykler för professionellt lärande.

timperley

SKA-process i förskolan

VAD

 1. Prioriterade strävansmål fastslås av rektor:
  Vilka kunskaper och förmågor behöver våra barn utveckla?
 1. Nuläge beskrivs utifrån strävansmål och ”Kärnämnen i förskolan” (Bruce, Riddersporre):
  – Vilka kompetenser, färdigheter och förmågor uppvisar barnen i den verksamhet de befinner sig i och vilka behöver vi utveckla?
  – Vilka faktorer i deras lärmiljö påverkar barnens kunnande?

VART

 1. Målbild för arbetet beskrivs utifrån strävansmål och ”Kärnämnen i förskolan” (Bruce, Riddersporre):
  Vilket förändrat kunnande förväntar vi att barnens ska uppvisa efter genomförd process?
  – Vilken ny förmåga/kapacitet förväntar vi oss att verksamheten ska uppvisa efter genomförd process? 

HUR

 1. Kompetensbehov – Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor behöver vi som pedagoger utveckla för att tillgodose barnens behov?
 1. Tillvägagångssätt – Hur fördjupar och förfinar vi våra professionella färdigheter, utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, så att barnen får nya erfarenheter av lärande?

RESULTAT

 1. Delutvärdering– Vilket förändrat kunnande uppvisar barnen nu i den verksamhet de befinner sig i? Behöver vi förändra något i vårt tillvägagångssätt?
 1. Resultat, analys, slutsatser – Vilken effekt har vårt agerande haft på våra barns resultat?

Ta del av Dokumentationsmall för SKA-processen i förskolan. Läs mer om SKA-modellen 

Introduktionstider

I augusti kommer Annika Kraft, biträdande utbildningschef, och Michael Rystad, utvecklingsstrateg, att presentera och introducera verksamheterna i SKA-arbetet.

 • 17 aug, kl16-17 Tegelbruket, Kristina E
 • 18 aug, kl17-18 Erlandsdal, Lena L
 • 19 aug, kl17-18 Frejaparken, Thomas S
 • 20 aug, kl17-18 Bara och Klågerups förskolor, Laila P
 • 31 aug, kl16.15-17.15 Floraparken, Anette Lind

Presentationen som PDF

Gemensam fortbildning

Under hösten kommer samtliga förskollärare att läsa och arbeta med Bim Riddersporres och Barbro Bruces bok Kärnämnen i förskolan och den 21 oktober föreläser Bim Riddersporre för samtliga förskolor om kärnämnen i förskolan. Föreläsningen syftar till att gå djupare i arbetet med kärnämnen i förskolan och kommer att lägga fokus på vilka konsekvenser som kärnämnen i förskolan får för verksamheten.

 • 21 okt, 16-18.30, Naverlönnskolans matsal

Stöd för implementering

Stöd för implementeringen ges både på ledningsnivå i förskolans ledningsgrupp och i verksamhet. Som stöd för verksamhetens implementeringsarbete finns det material som tagits fram av “resultat i förskolan”-gruppen (se Gemensam SKA-modell för förskolans verksamhet) samt lärmoduler för att arbeta med kärnämnen i förskolan:

Resultat i förskolan

Ta del av stödmaterial för att få syn på resultat i förskolan. I materialet kan du dels läsa om den process som lett fram till materialets tillblivelse och dels ta del av det stödmaterial som tagits fram. Längst ner på sidan finner du stöd för att diskutera och prova på att använda det resultat som synliggjorts i utprovningen. Hur kan vi använda strävansmålen för att få syn på förändrat kunnande hos barnen i verksamheten?

Kärnämnen i förskolan

Ta del av ett studiepaket i form av en lärmodul bestående av fyra delar för att introducera och arbeta med kärnämnen i förskolan: introduktion, forskningsöverblick, kärnämnen i förskolan och att arbeta med kärnämnen i förskolan.

Syftet med lärmodulen Kärnämnen i förskolan är att introducera och implementera kärnämnen i förskolan som gemensam vetenskaplig grund för det systematiska kvalitetsarbetet i Svedalas förskolor. Varje lärmodul består av fyra moment:

Moment A – individuell förberedelse (teori/input)
Moment B – Kollegialt arbete (diskussion och planering)
Moment C – aktivitet (genomförande)
Moment D – gemensam uppföljning (återkoppling, erfarenhetsutbyte, slutsatser)

Kontaktpersoner

Share Button