Kvalitetshjul

Strukturen för genomförandet av kvalitetsarbetet tar utgångspunkt i de faser i den cykliska process som beskrivs i Skolverkets Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet:

  • följa upp
  • analysera och bedöma
  • planera
  • genomföra

– Att ta reda på var vi är, att sätta mål, att välja aktiviteter, att mäta effekter och att ta reda på var vi är igen.

Utgångspunkten i alla faser är de nationella målen i skollagen och läroplanerna. Systematiken innebär att se till att faserna bildar en fungerande helhet. Varje fas är beroende av den förra och påverkar den senare.

Klicka för att förstora bilden

De nationella styrdokumentens mål, krav och riktlinjer styr uppföljningens inriktning och är en utgångspunkt vid bedömning av verksamhetens kvalitet. De är därefter referenspunkten både vid analysen av orsak och samband samt ger en målbild vid bedömning av utvecklingsbehov. För planering och genomförande av beslutade insatser utgör de vägledande hållpunkter. Dessa faser beskrivs närmare i flikarna: Följa upp, Analysera, Planera och genomföra.

Klicka för att förstora bilden

I Svedala finns en gemensam kärnstruktur för förskolornas kvalitetsarbete, men därutöver måste varje enhet utvidga och anpassa sitt kvalitetsarbete utifrån sina behov och förutsättningar. Varje förskolas systematiska kvalitetsarbete blir ett underlag dels för det egna förbättringsarbetet och dels för den nulägesbedömning som måste göras på huvudmannanivå.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala