Målkluster efter modell av Jan Håkansson

Resultat under SKA-strategin höga förväntningar handlar om ett nuläge kopplat till strävansmål för utveckling och lärande och barnens kunnande i den verksamhet de befinner sig i.

Strävansmålen  anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan:

  • Språk och kommunikation
  • Naturvetenskap och teknik
  • Matematik
  • Kulturell identitet, motorik, skapande
  • Normer och värden
  • Inflytande
  • Personlig och social utveckling

Språk och kommunikation

Förskolan ska sträva efter att varje barn

   • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
   • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
   • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
   • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.
   • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Naturvetenskap och teknik

Förskolan ska sträva efter att varje barn

   • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
   • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
   • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
   • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.
   • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matematik

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

   • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
   • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
   • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
   • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

Kulturell identitet, motorik, skapande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

   • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.
   • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
   • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
   • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn

   • utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
   • utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
   • utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.
   • utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
   • utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Inflytande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

   • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
   • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.
   • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Personlig och social utveckling

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
Share Button