Hög andel utbildade lärare och barn i förskola gör Svedala till en högt rankad skolkommun

Lärarförbundets skolranking Bästa skolkommun 2019 är nu publicerad och Svedala kommun hamnar på plats 30 (2019) och fortsätter att klättra från plats 47 (2018) och 54 (2017) .

Svedala kommun ligger på 30:e plats bland landets 290 kommuner i 2019 års Bästa skolkommun med ett index på 51,959. Svedala ligger bättre till än samtliga sju grannkommuner: Vellinge (33)Lund (66)Skurup (121)Trelleborg (165)Staffanstorp (241)Malmö (245) och Burlöv (273). I hela Skåne län är Svedala rankad som nummer två av 33 kommuner. Båstad placerar sig bäst i länet.

Utbildningschef Fredrik Aksell är nöjd över det arbete som sker ute på förskolor och skolor:

– De långsiktiga satsningar vi gör ger resultat och det är både stimulerande och roligt att det blir synligt. Det ligger mycket hårt arbete bakom och vi fortsätter att arbeta för att vara en skolkommun i framkant!

Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun bygger på en jämförelse av tio kriterier. Svedala tillhör landets bästa kommuner när det kommer till lärarnas utbildningsnivå. Även andel barn i förskolan och lärarlönen tillhör kommunens relativa styrkor som skolkommun.

Läs frågor och svar om rankingen Sveriges bästa skolkommun.

Rankning

Kommunens totala rankning i Bästa skolkommun, baserat på alla kriterier.

Resurser till undervisning

Baserat på statistik från SCB hämtad via Kolada. För samtliga skolformer (förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola) hämtas kostnaden för skolformen delat med antalet invånare. Denna kostnad jämförs sedan med referenskostnaden i den kommunala kostnadsutjämningen. En kommun som lägger mycket i förhållande till referenskostnaden får ett högt indexvärde och den som lägger lite får ett lågt indexvärde.

Utbildade lärare

Baserat på officiell statistik från Skolverket. Består av andel heltidstjänster i kommunal förskola med förskollärarlegitimation, andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i kommunal förskoleklass, andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i kommunal grundskola samt andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i fritidshem. Kriteriet dubbelviktas.

Lärartäthet

Baserat på officiell statistik från Skolverket. Lärartäthet mäts i antal inskrivna barn per årsarbetare med förskollärarexamen, antal elever per lärare i förskoleklass, antal elever per lärare i grundskola inklusive undervisning i modersmål och svenska som andraspråk och antal barn per årsarbetare i fritidshem. Kriteriet dubbelviktas.

Friska lärare

Baserat på partsgemensam statistik över sjukskrivningar.  Kriteriet  mäts  i andel som är sjuka och består  av  andelen  medlemmar i Lärarförbundet som i november 2018 var tjänstlediga p g a sjukdom, helt eller delvis 30 dagar eller mer.

Lärarlöner

Baserat på partsgemensam statistik och SCB. Löneuppgifter baseras på medellöner från samverkansrådet och avser kommunal sektor, november 2018. Kriteriet baseras på fyra delkriterier, medellöner bland grundskollärare, förskollärare, fritidshem samt lärare i praktiska/estetiska ämnen. Utöver Lärarförbundets lönestatistik innehåller kriteriet också SCB:s löneindex för varje kommun samt genomsnittlig lön för personer med minst treårig högskoleutbildning som är kommunalt anställda enligt SCB/MI:s lönestatistik 2018.

Kommunen som huvudman

Baserat på enkätsvar från Lärarförbundets lokalavdelningar. Enkäten handlar om hur kommunen arbetar med skolfrågor och vilka förutsättningar våra lokalavdelningar anser att lärarna ges i kommunen. Enkätundersökningen genomfördes under våren 2019 och bestod av 16 frågor (läs mer i Frågor och svar). Svarsfrekvensen var 99 procent och 287 av 290 avdelningar svarade.

Andel barn i förskola

Statistik från Skolverket. Andel av befolkningen i åldern 1-5 år som var inskrivna i kommunal förskola eller förskola som drivs i enskild regi.

Meritvärde årskurs 9

Baserat på officiell statistik från Skolverket.Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg och för 17 ämnen för elever som läst moderna språk som språkval. Kriteriet består aven jämförelse mellan elevernas sammanvägda genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 och det förväntade genomsnittliga meritvärdet i årkurs 9 utifrån ett likvärdighetsindex som är framtaget av SCB.

Andel godkända elever

Baserat på officiell statistik från Skolverket och SCB. Kriteriet består av en jämförelse mellan andel elever som i åk 9 är godkända i alla ämnen och förväntad andel elever med godkänt i alla ämnen utifrån ett likvärdighetsindex framtaget av SCB.

Fullföljd gymnasieutbildning

Baserat på officiell statistik från Skolverket. Kriteriet består av en jämförelse mellan andel gymnasielever med examen inom tre år och förväntad andel elever med examen inom 3 år utifrån ett likvärdighetsindex framtaget av SCB.  Uppgifterna avser elever som är folkbokförda i kommunen oavsett om de studerat i en annan kommun eller på en fristående gymnasieskola.

Share Button