Förskolans kvalitet och måluppfyllelse 2015–2017

Förskolans kvalitet och måluppfyllelse 2015–2017 - delrapport 1
Skolinspektionen
2016
35

Under tre år har Skolinspektionen ett särskilt fokus på att granska förskolans kvalitet och målupp-fyllelse. Ett syfte är att lyfta fram viktiga områden som förskolan behöver förbättra. Granskningen ska också kunna identifiera framgångsfaktorer och beskriva dessa genom konkreta exempel på förutsättningar och arbetssätt i förskolan som skapar god kvalitet.

Uppdraget ska delredovisas till regeringskansliet vid tre tillfällen, en gång per år1. Detta är den första delrapporten, som beskriver resultat och erfarenheter från projekt som drivits under 2015.

Satsningen innebär att styrning och ledning granskas på ett mer genomgripande vis än vad Skolinspektionens tillsynsuppdrag tidigare medfört. Det betyder också att det blir möjligt att granska förskolans dagliga verksamhet med barnen utifrån olika tematiska innehållsområden, och med fokus på såväl genomförande av det pedagogiska uppdraget, som på trygghet och omsorg. Den kunskap som genereras i granskningen som helhet förväntas kunna synliggöra framgångsfaktorer för god kvalitet, såväl som utmaningar för svenska förskola och därmed viktiga områden för utveckling.

Share Button