Föreläsning om kärnämnen i förskolan

Under hösten har samtliga förskolor initieras ett SKA-arbete där utvecklingsarbete och professionellt lärande tydligt utgår från resultat och resultatanalys direkt kopplat till läroplansmålen. I vårt kommande arbete har vi för avsikt att använda kärnämnen i förskolan som en gemensam vetenskaplig grund för det systematiska arbetet och för att knyta det ämnesdidaktiska området till läroplanen.

Den 21 oktober 16-18.30 föreläser Bim Riddersporre om Kärnämnen i förskolan. Föreläsningen är tänkt som ett stöd för oss i arbetet med att omsätta kärnämnen i förskolan i praktik.

  • Varför ska vi prata om det vi kallar kärnämnen i förskolan?
  • Vad är egentligen utveckling och lärande?

Presentationer från föreläsningen:

Skärmavbild 2015-10-20 kl. 20.55.02Skärmavbild 2015-10-20 kl. 20.54.11

 

 

 


Kärnämnen PDF
                                      LEK – liv, lust och lärande

KOHERENS
Uppgift: Att förstå sammanhang och orientera sig. Sovra och sortera bland intryck
Fråga: Hur tydlig och begriplig är miljön i förskolan?
Illustreras: Två case med inskolning s.106-107
Läroplansmål: Nödvändig förmåga i alla mål
KONCENTRATION
Uppgift: Styra och hålla kvar uppmärksamhet
Fråga: Underlättar förskolan för barnen? (jfr diagnoser)
Illustreras: “Vi vill bygga klart” s.118-119
Läroplansmål: Grundläggande förmåga som behövs i allt lärande
MINNE
Uppgift: Att komma ihåg och uppleva förväntan. Lagring av upplevelser och erfarenheter
Fråga: Vilka minnen skapas i förskolan och hur hanteras minnen från andra miljöer?
Illustreras: “Wiliam vill bada” s.133, “Var låg den nu?” s.148
Läroplansmål: Generell förmåga, brister i minne påverkar det mest
INTERSUBJEKTIVITET
Uppgift: Att läsa av andra och vara tillsammans, dela varandras inre värld
Fråga: Har alla barn ett intersubjektivt utbyte i förskolan?
Illustreras: “Dumma teckning” s.131
Läroplansmål: Utveckla förmåga att fungera i grupp
SJÄLVBILD
Uppgift: Att veta vem man är och vad man kan, vem är jag och vad kan jag (inte)
Fråga: Får alla möjlighet att se positivt på sig själva?
Illustreras: “Hon vill ändå inte vara med” s.123, “Dumma teckning” s.128-129
Läroplansmål: Utveckla sin identitet och känna trygghet i den
KOMMUNIKATION
Uppgift: Att förstå och göra sig förstådd, gemenskap och utbyte med andra
Fråga: Ingår alla i gemenskapen och blir förstådda?
Illustreras: “Erik har mycket att berätta”, “Då kräkte draken” s.154 och mycket mer
Läroplansmål: Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta … och fler
EXEKUTIVA FUNKTIONER
Uppgift: Att planera, organisera och utföra handlingar, planera och organisera sitt beteende
Fråga: Arbetar nu medvetet med att stärka detta/ser ni barns svårigheter med “diagnosögon”?
Illustreras: “Vi vill bygga klart” s.118
Läroplansmål: T.ex att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
MENTALISERING
Uppgift: Att föreställa sig andras perspektiv och känslor, att föreställa sig och leva sig in i andra
Fråga: Arbetar ni med TOM (theory of mind)?
Illustreras: “Var är hans mamma”s.56
Läroplansmål: Utvecklar förmåga att hantera konflikter… att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv
ABSTRAKTION
Uppgift: Att symbolisera och bilda begrepp, förståelse som bygger symboler
Fråga: Kodväxling, olika språklig kompetens, begreppsbildning – hur arbetar man med detta?
Illustreras: “Johan och Ulla leker med ormen Sune” s.163
Läroplansmål: Förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder antal, ordning och talbegrepp… med flera kunskapsmål
GENERATIVT LÄRANDE
Uppgift: Att lära sig att lära, skaffa information och att lösa problem
Fråga: Får barnen hjälp att systematisera sina erfarenheter av att lära?
Illustreras: Temaarbete i förskolan, barn “forskar”
Läroplansmål: Förmåga att utforska, dokumentera, ställa frågor…

utifrån föreläsning med Bim Riddersporre, den 21 oktober 2015, Svedala

Share Button