Uppföljning som stöd för SKA

Uppföljning innebär att fortlöpande samla in saklig information om verksamhetens förutsättningar, genomförande och resultat: förändrat kunnande, undervisning, måluppfyllelse i uppdrag/mål i skollag och läroplan, förutsättningar, effekter av förbättringsarbete. Den kan innehålla både kvantitativ och kvalitativ information för att skapa underlag för analys och utvecklingsarbete. En utvärdering utgår från den kontinuerliga uppföljningen, men innehåller till skillnad från uppföljningen värderande moment.

Målredovisning

Varje förskola ska ta fram ett årshjul för kvartalsvisa måluppföljningar. I slutet av varje termin rapporterar förskolorna in terminens målredovisning till huvudmannen.

Redovisningen utgår från Jan Håkanssons målkluster.

 • Språk och kommunikation
 • Naturvetenskap och teknik
 • Matematik
 • Kulturell identitet, motorik, skapande
 • Normer och värden
 • Inflytande
 • Personlig och social utveckling

Uppföljningsfrågor

Exempel på uppföljningsfrågor som ger en övergripande nulägesbild av verksamhetens resultat inom varje område:

 • vilken bild ger egna undersökningar av området? (t.ex. målredovisningar, enkäter, observationer, intervjuer, samtal med personal, barn etc)
 • vilken bild ger andra källor av den egna verksamheten inom området (bl.a. Siris, Skolinspektionens tillsyn och granskning)?
 • vilka mönster kan urskiljas vad gäller t.ex. avdelningar, barngrupper, strävansmål eller målkluster?
 • vilka trender kan urskiljas i relation till tidigare år?

Förskoleenkät

Förskolan i Svedala genomför årligen en enkätundersökning för vårdnadshavare.  Undersökningen fungerar både som underlag för respektive enhets utvecklingsarbete och Utbildnings övergripande kvalitetsarbete. Frågorna i  undersökningen är hämtade från Skolinspektionens föräldraenkät.

Föräldrar kan svara på enkäten på tre sätt.

 1. Via länk som skickas ut med kommunens verktyg till vårdnadshavarens e-postadress som finns registrerad i webbportalen för förskola och skola
 2. Via länk som finns på https://www.svedala.se/bo/utbildning-och-barnomsorg/forskola-och-barnomsorg/enkatforskola/
 3. Via pappersenkät som lämnas ut på förskolan (för de som inte har tillgång till dator)

Pappersenkät finns längre ned på denna sida, en för varje förskola

Utbildningsenheten sköter all hantering och sammanställning av enkäterna. Resultatet skickas till rektor på varje förskola för vidare analys och genomgång. Årets resultat sammanställs per förskola och avdelning. En sammanställning görs också över år på kommunnivå och med jämförelse mellan förskolor.

Informationsbrev till föräldrar

I länken finns ett informationsbrev till föräldrar som kan användas som mall.

Informationsbrev till föräldrar (mall)

Enkätfrågorna

Frågorna i enkäten är kopplade till läroplanens mål – normer och värden, trygghet, utveckling, information och anpassning. Utöver frågor inom dessa områden finns tre frågor som utgör ett föräldraindex, några öppna frågor om förskolan samt tre frågor som vårdnadshavarna ska besvara tillsammans med sina barn.

Frågorna besvaras med:

1) Stämmer helt och hållet
2) Stämmer ganska bra
3) Stämmer ganska dåligt
4) Stämmer inte alls
5) Vet ej

Normer och värden

Jag upplever att det är tydligt att kränkande behandling inte accepteras på förskolan

Jag upplever att flickor och pojkar ges samma förutsättningar på förskolan

Jag upplever att förskolepersonalen arbetar för att barnen ska utveckla respekt för varandra

Trygghet

Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Jag upplever att mitt barns känslomässiga behov tillgodoses på förskolan, exempelvis behov av tröst, närhet och bekräftelse

Jag upplever att förskolan ger mitt barn en bra balans av aktivitet och vila under dagen

Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan

Utveckling

Jag upplever att verksamheten på förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

Jag upplever att förskolan erbjuder mitt barn en stimulerande miljö

Jag upplever att mitt barn lär sig mycket på förskolan

Jag upplever att personalen på förskolan väcker mitt barns lust att lära

Information

Jag upplever att jag får fortlöpande information om mitt barns tillvaro på förskolan

Jag upplever att jag fick tydlig information om hur det går för mitt barn på förskolan under utvecklingssamtalet

Jag upplever att förskolan tar hänsyn till den information jag förmedlar om mitt barn (exempelvis om barnets mående, familjesituation eller utveckling)

Inflytande

Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på förskolan (exempelvis förmedla åsikter, tankar, intressen)

Jag upplever att barnen blir ”sedda och hörda” av förskolepersonalen

Jag upplever att barnen får vara med och bestämma om hur det ska vara på förskolan

Anpassning

Jag upplever att mitt barn får ett tillräckligt stöd på förskolan

Jag upplever att det är tillräckligt mycket personal på förskolan

Jag upplever att förskolans bemanning fungerar bra (exempelvis personalomsättning, vikarieanskaffning)

Föräldraindex

Nöjd föräldraindex är ett index som baseras på tre frågor där respondenten fyller i en skala från 0-10. Indexet är framtaget av SCB.

 • Hur nöjd är du med din förskola? (Inte alls – mycket bra)
 • Är din förskola så bra som du hoppades? (Sämre än jag hoppades – Mycket bättre än jag hoppades)
 • Tänk dig en perfekt förskola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns förskola kommer? (Långt ifrån – Mycket nära)

Öppna frågor

Vad är det bästa med din förskola? (namnge inte barn eller personal)

Vad skulle du vilja förändra på din förskola? (namnge inte barn eller personal)

Är det ytterligare något du vill kommentera? (namnge inte barn eller personal)

Frågor till barnen

Barnen svarar på tre frågor som handlar om trivsel.  Svarsalternativen utgörs av fyra bilder.

Tycker du att det är roligt på förskolan? (namnge inte barn eller personal)

Trivs du med dina kompisar på förskolan? (namnge inte barn eller personal)

Trivs du med de vuxna på förskolan? (namnge inte barn eller personal)

Enkäter i pdf-format

Förskoleenkät – Bara backar

Förskoleenkät – Erlandsdal

Förskoleenkät – Florparken

Förskoleenkät – Frejaparken

Förskoleenkät – Fröhuset

Förskoleenkät – Hattstugan

Förskoleenkät – Klöverstugan

Förskoleenkät – Marbäck

Förskoleenkät – Mumindalen

Förskoleenkät – Rödluvan

Förskoleenkät – Tegelbruket

Förskoleenkät – Tofta

Förskoleenkät – Örtagården

 

 

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala