dump

Varför får dessa barn, med denna personal, kompetens och organisation, detta resultat just nu?

Vad behöver min personal för att hjälpa just dessa barn/elever?

 • Pedagogiskt ledarskap
 • Kompetens, behörighet och organisation

Ledarskap

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Rektorn har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att

LEDARSKAP

 • systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten,
 • det systematiska kvalitetsarbetet genomförs under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal samt för att erbjuda barnens vårdnadshavare möjlighet till deltagande i kvalitetsarbetet,
 • personalen kontinuerligt för den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter

ALLA SKA LYCKAS

 • verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar som de behöver,
 • formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om förskolans mål och sätt att arbeta,
 • samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmen och att samverkan kommer till stånd för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete,

SYNLIGT LÄRANDE

 • förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande,

INKLUDERING

 • förskolans arbetsformer utvecklas så att barnens aktiva inflytande gynnas,
 • upprätta, genomföra , följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland barn och anställda,

Pedagogiskt ledarskap

 • Hur skulle du beskriva förskolans kultur?
 • Hur arbetar du med pedagogisk utveckling?
 • Hur får du syn på den undervisning som bedrivs?
 • Hur arbetar du med ansvar, roller, uppdrag?
 • Hur arbetar du med höga förväntningar?
 • Hur arbetar du med engagemang och motivation? Hur arbetar du med att stärka och utmana din personal?
 • Hur gör du för att kommunicera vad som är viktigt för dig?
 • Hur gör du för att kommunicera din vision?
 • Hur använder du gemensamma tillfällen och forum för att utveckla verksamheten?
 • Vilka är dina nyckelpersoner? Vad har de för uppdrag/ansvar? Hur gör du för att vara tydlig med deras roll?
 • I vilka sammanhang deltar och präglar du diskussionen i arbetet?
 • Vilka förändringsprocesser pågår?
 • Inom vilka områden behöver du stärka din egen kompetens?

Kompetens, organisation, behörighet

 • Inom vilka områden har du låg kompetens?
 • Vilka kompetensbehov ser du framgent?
 • Vad ser du som skulle kunna få personal att välja att arbeta någon annanstans?
 • Vilka orsaker har fått medarbetare att välja att arbeta någon annanstans?
 • Av vilka skäl väljer folk att arbeta kvar på förskolan?
 • Vad tror du kan locka folk till att arbeta på förskolan?
 • Hur är förskolan organiserad? Roller? Uppdrag? Arbetslag/lärlag? och vilka uppdrag har respektive funktion?
 • Vilka styrkor och svagheter ser du med nuvarande organisation – utifrån utbildningskultur, undervisningsutveckling, kommunikation?
 • Vilka förändringar behöver göras för att organisationen ska fungera bättre?
Share Button

Lämna ett svar

Kvalitet och Utveckling i Svedala