Kategoriarkiv: Senaste nytt

Introduktion till vetenskaplig grund

I Svedala kommun är vetenskaplig grund en av våra strategier för att alla ska lyckas. I filmen Vetenskaplig grund – med lektorerna i Svedala kommun får du en introduktion till vad vetenskaplig grund innebär, några viktiga begrepp, samt några av de utmaningar vi behöver ta oss an för att leva upp till skollagen.

Titta på filmen och diskutera sedan med dina kollegor.

Vetenskaplig grund – med lektorerna i Svedala kommun (7:01)

Att diskutera

  • Hur gör vi hos oss idag för att vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Hur kan vi utveckla vårt arbete framåt?
  • Vilken är vår vetenskapliga grund? Vilka teorier och prövade erfarenheter har vi som grund för vårt arbete?
  • Vilka utmaningar har vi idag? Vad behöver vi göra för att ta oss an dessa utmaningar?
Share Button

Didaktiska forum i förskolan

Didaktiska forum i förskolan är en kommunövergripande satsning för att utveckla didaktik, undervisning och utbildning, på förskolor i Svedala kommun.

Didaktik kan definieras som vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll,  och sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras. Didaktik som ämne i lärarutbildning berör vad läraren skall tänka på vid undervisning, dess mål och medel samt sambandet dem emellan.

Externa processledare

Som ett stöd för satsningen har två externa processledare anlitats, Marie Kniest och Annika Rickard. Deras uppdrag är att stödja rektorsgruppens kommunövergripande arbete med didaktiska forum, och att stödja processerna ute på förskolorna.

Marie och Annika
Annika Rickard och Marie Kniest

Fortsätt läsa Didaktiska forum i förskolan

Share Button

Vi gjorde skillnad 2020

Till all personal inom Utbildning!

2020 var ett år fyllt med stora utmaningar och prövningar. Vi har genomfört utbildning under en pandemi vi inte kunde förutse när vi gick till julledighet för ett år sedan. Under mars ställde gymnasium och vuxenutbildning om till distansutbildning. Förskolor, skolor, bibliotek, kulturskola och Ungas fritid fick med kort varsel göra förändringar och anpassningar i en strid ström av allmänna råd och rekommendationer. Nya situationer, uttryckt oro och frågor har präglat beslut i alla led av vår organisation.

Sommaren och inledningen av höstterminen präglades av ett visst lugn. I oktober drabbar andra vågen av pandemin oss med full kraft och med den högre frånvaro, ökad smittspridning och fortsatt oro. Förutsättningarna förändrades och försvårades ytterligare under november och december, med nya rekommendation och allmänna råd.

Men, pandemin till trots, så har vi ändå hanterat, löst och utvecklat våra viktiga uppdrag; att genomföra god utbildning i en trygg och utvecklande miljö, att ge ungdomar en meningsfull fritid och erbjuda öppna och tillgängliga bibliotek. Vi gjorde skillnad 2020!

För allt det arbete du genomfört i en tid av prövningar – stort tack!

God Jul och Gott Nytt År
Fredrik Aksell
Utbildningschef

Share Button

Bedömning i förskolan en krock mellan kultur och direktiv

Eva Johansson, Filosofie doktor och lektor i pedagogik, menar att det är nödvändigt att göra bedömningar om hur de enskilda barnens kunnande förändras för att kunna planera de aktiviteter som genomförs.

– Det innebär inte att döma barnen eller att sätta betyg. Snarare är det nödvändigt för att kunna planera för nya aktiviteter som ska ge barnen ny förståelse och nytt kunnande. Genom att balansera mellan att värna förskolans kultur och samtidigt göra tydligt vad barnen lär sig kan likvärdigheten mellan barn med olika förutsättningar ökas.

Läs Skolverkets artikel Bedömning i förskolan en krock mellan kultur och direktiv.

Läs Det motsägelsefulla bedömningsuppdraget – en etnografisk studie av bedömning i förskolekontext– Eva M Johansson

Share Button

Svedala kommun – nationellt exempel i SKRs Öppna jämförelser

För första gången har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerat öppna jämförelser för Sveriges kommunala förskolor. I rapporten lyfts Svedala kommuns kvalitetsarbete för förskolan fram som ett gott exempel.

I reportaget berättar vi om hur vi arbetar med barnens progression för att kunna bedöma hur väl förskolan har lyckats med att ge varje barn förutsättningar att utvecklas och lära i relation till läroplanens mål.

 

 

 

 

 

 

Läs rapporten i sin helhet eller reportaget om Svedala kommun.

Fortsätt läsa Svedala kommun – nationellt exempel i SKRs Öppna jämförelser

Share Button