Kategoriarkiv: Senaste nytt

Målkluster efter modell av Jan Håkansson

Resultat under SKA-strategin höga förväntningar handlar om ett nuläge kopplat till strävansmål för utveckling och lärande och barnens kunnande i den verksamhet de befinner sig i.

Strävansmålen  anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan:

  • Språk och kommunikation
  • Naturvetenskap och teknik
  • Matematik
  • Kulturell identitet, motorik, skapande
  • Normer och värden
  • Inflytande
  • Personlig och social utveckling

Språk och kommunikation

Förskolan ska sträva efter att varje barn

   • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
   • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
   • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
   • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.
   • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Naturvetenskap och teknik

Förskolan ska sträva efter att varje barn

   • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
   • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
   • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
   • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.
   • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matematik

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

   • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
   • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
   • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
   • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

Kulturell identitet, motorik, skapande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

   • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.
   • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
   • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
   • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn

   • utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
   • utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
   • utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.
   • utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
   • utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Inflytande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

   • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
   • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.
   • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Personlig och social utveckling

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
Share Button

Att leda undervisning i förskolan

Syftet med Undervisning i förskolan är att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Lärare i förskolan, dvs. förskollärare, ges möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt FoU-arbete i samverkan med forskning. Genom samarbete mellan praktik och forskning samt genom utbyte av erfarenheter skapas möjlighet att höja medvetenheten hos förskollärare, förskolechefer och förvaltningsledare om undervisningens innehåll och former.

Programmet löper över tre år och består av två parallella men interagerande processer. Förskolornas utvecklingsarbete och högskolans forskningsprojekt.

En framgångsfaktor för att programmet Undervisning i förskolan ska få genomslag i våra verksamheter är förskolechefernas ledning av utvecklingsarbetet på förskolorna. Som stöd för detta arbete kommer styrgruppsmötena i förskolans ledningsgrupp även innebära kollegialt arbete med fokus på att leda undervisning i förskolan.

Förberedelse inför 18 augusti

Läsning i Undervisning i förskolan – flerstämmig undervisning och sambedömning i förskolan till den 6 oktober:
– Om programmet, s.7-8
– Undervisning i förskolan, s.9-16

Se film om flerstämmig undervisning och sambedömning (18:18)

Fundera över hur Svedalas olika utvecklingsområden: Små barns lärande, Undervisning i förskolan, Kärnämnen i förskolan och synligt lärande, samspelar och hör ihop .

Avstämning och plan för höstens arbete – 18 aug

Var är vi i process och tidsplan?

Syfte

 • Avstämning undervisning i förskolan. Lesson study och processen på våra förskolor.
 • Introduktion av “Att leda undervisning i förskolan” – upplägg för höstens arbete i FLG.

Undif

 

 

Undervisning i förskolan i ett sammanhang – 18 augusti

Var är vi i process och tidsplan?

Licentiand Rebecka Lindberg deltar.

Syfte

 • Att sätta Undervisning i förskolan i ett sammanhang i Svedala kommun.

Aktivitet

Förskolan i Svedala arbetar idag med ett antal olika områden som tillsammans ska bilda en helhet:

 • Små barns lärande
 • Undervisning i förskolan
 • Kärnämnen i förskolan
 • Synligt lärande  och en förskola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Arbete i par (30 minuter)

Ni ska parvis diskutera hur de olika områdena samspelar och hänger ihop för att sedan kunna presentera era tankar för övriga i FLG, både visuellt och förklarande.

 • Laila, Lena
 • Kicki, Kristina
 • Anette, Annika

Presentation parvis (10 minuter)

Presentera er bild av hur de olika områdena hänger ihop, både visuellt och förklarande.

Reflektion i grupp

 • Vad har vi för gemensamma drag?
 • Vad skiljer oss åt?
 • Vad behöver vi göra för att få samsyn?

Förberedelse inför 27 oktober

Läsning i Undervisning i förskolan – flerstämmig undervisning och sambedömning i förskolan till den 27 oktober:
– Lesson study – lektionsstudie, s.17-18
– Undervisning i utvecklingspedagogiskt perspektiv, s.18-20
– Undervisning i variationsteoretiskt perspektiv, s.20-22.
– Learning study, s.48.

 

Variationsteorietiskt perspektiv och learning study i förskolan – 27 okt

Var är vi i process och tidsplan?

Syfte

 • Att få en förståelse för det variationsteorietiska perspektivet för att kunna leda arbetet med learning study i förskolan.
 • Planera det lokala seminariet om Variationsteorietiskt perspektiv och learning study i förskolan

Nytt lärande

Föreläsning (40 minuter) med licentiand Cristian Abrahamsson om variationsteorietiskt perspektiv och learning study – framgångs- och riskfaktorer.

Aktivitet

 • Återkoppling från det nationella seminariet från processledare samt förskolechefer i pilotförskolor.
 • Att utifrån det nationella seminariet ta fram syfte och ramar för det lokala seminariet den 24 och 25 november.

Förberedelse inför 15 dec

Läs om kollegahandledning i Samtalskonst i praktiken.

 

Kollegialt stöd för att leda undervisning i förskolan – 15 dec

Var är vi i process och tidsplan?

Syfte

 • Att använda kollegahandledning för att stödja och lära av varandra i arbetet med att leda undervisning i förskolan.

Aktivitet

Ni ska genomföra kollegahandledning utifrån frågeställningen:

Vad ser du för svårigheter med att genomföra learning study på dina förskolor?

Kollegahandledning

 1. Michael R agerar observatör.
 2. Susan H är ledare för omgången. Ledaren har ansvar för att ordet går laget runt, att var och en kan säga pass och att det inte ges möjlighet att ta ordet utanför turordningen (med undantag för korta ouppklarade arbetsformsfrågor).
 3. Var och en tänker en kort stund på sitt ärende. Ledaren förbereder sig genom att gå igenom de olika faserna.
 4. Laget runt; var och en presenterar sitt ärende kort. Ledaren noterar ärendeformuleringarna på tavlan eller blädderblock.
 5. Gruppen väljer ärende genom att gå laget runt och rösta. Ledaren har utslagsröst. Påminn om vilka regler som gäller för tystnadsplikten.
 6. Ärendeägaren, den vars ärende har valts, berättar närmare om sitt ämne. Inget utrymme för frågor ännu.
 7. Frågestund ”laget runt” med korta öppna frågor för att förstå ärendet bättre. Inga följdfrågor, en fråga i taget. Man kan säga pass. Gå flera rundor tills frågorna tar slut eller så länge tiden medger. Ärendeägaren svarar på varje fråga kort och koncist.
 8. Ärendeägaren redogör för vilka lösningsförslag hon/han nu kan se. Ledaren antecknar på blädderblock. Ärendeägaren godkänner formuleringarna.
 9. Rådgivande rundor, ett råd i taget, man kan säga pass. Ledaren skriver upp råden på blädderblock. Gå flera rundor tills alla gett sina råd eller så länge tiden medger.
 10. Ärendeägaren går igenom listan med råd, uppifrån och ned och tänker högt kring dem och väljer ut några som hon bedömer som tänkbara att agera efter och motiverar gärna varför.
 11. En kort summering av ledaren eller observatören. Vilket var problemet? Vilka lösningsförslag kom fram? Eventuellt något att tillfoga?

Förberedelse inför vårterminens arbete

Vad pågår? Vad kommer vi att behöva sätta oss in i? Vad behöver vi hjälp med?

————————————————————————————-

Att leda barnskötare i undervisning i förskolan

En framgångsfaktor i arbetet med att arbeta med undervisning i förskolan är att barnskötare har god kännedom om programmets syfte och innehåll. Medvetna barnskötare kan bidra till och underlätta det undersökande arbetet på förskolorna.

Syfte

 • Att göra barnskötare medvetna och delaktiga i arbetet med undervisning i förskolan. 

Förslag på upplägg

Plats: Boka konferensrum i kommunhuset.
Tid: Avsätt 90-120 minuter för presentation och diskussion.

Presentation

Ta gärna stöd av nyckelpersoner.
Som stöd för presentation finns en presentation anpassad för barnskötare: Undervisning i förskolan.

Diskussion

 • Hur kan vi bli delaktiga i det pågående arbetet?
 • Hur kan vi bidra till och underlätta för förskollärarnas undersökande arbete?
Share Button

KvUtiS förskola

Välkommen till Svedala kommuns kvalitets- och utvecklingssida för förskola, KvUtiS förskola!

KvUtiS förskola, är tänkt att vara ett stöd för det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet genom att erbjuda modeller för uppföljning och utveckling, stöd för resultatuppföljning och analys och material och lärmoduler för det professionella lärandet.

kvutisfsk

Fortsätt läsa KvUtiS förskola

Share Button

En stark start – kvalitetsfaktorer i förskolan

En stark start: kvalitetsfaktorer i förskolan Bokomslag En stark start: kvalitetsfaktorer i förskolan
Kommunförbundet Skåne
2014
31

OECD har under senare tid allt mer intresserat sig för utbildningsområdet som en central faktor för medlemsländernas framtida utveckling. Även betydelsen av en förskola av god kvalitet har uppmärksammats i flera rapporter. I detta nummer av Forskning i korthet sammanfattas en av de senaste rapporterna inom detta område, nämligen Starting Strong III. A Quality Toolbox for Early Childhood and Care. Rapporten innehåller forskningsöversikter och
internationella jämförelser med exempel och lärdomar från olika länder som kan användas för att stödja utvecklingsarbetet i förskolan. Syftet med sammanställningen är att ge möjlighet
till en internationell utblick i det centrala arbete som pågår med att utveckla förskolans pedagogiska verksamhet.

Share Button

Resultat i förskolan – pilot

 • Hur kan modeller för förskolans systematiska kvalitetsarbete,
  som innefattar dokumentation av barns lärande se ut?
 • Vilka möjligheter och svårigheter finns inom ett sådant utvecklingsarbete?
 • Vilka metoder kan användas för att beskriva barns förändrade
  kunnande?
 • Hur kan modeller för dokumentation av progressionen i barns
  lärande i relation till läroplanen konstrueras?
 • Hur kan den dokumentationen tillsammans med övrig
  dokumentation genom analys bidra till bedömning av
  verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov?

Fortsätt läsa Resultat i förskolan – pilot

Share Button