Kategoriarkiv: Litteratur

Förskolans kvalitet och måluppfyllelse 2015–2017

Förskolans kvalitet och måluppfyllelse 2015–2017 - delrapport 1
Skolinspektionen
2016
35

Under tre år har Skolinspektionen ett särskilt fokus på att granska förskolans kvalitet och målupp-fyllelse. Ett syfte är att lyfta fram viktiga områden som förskolan behöver förbättra. Granskningen ska också kunna identifiera framgångsfaktorer och beskriva dessa genom konkreta exempel på förutsättningar och arbetssätt i förskolan som skapar god kvalitet.

Uppdraget ska delredovisas till regeringskansliet vid tre tillfällen, en gång per år1. Detta är den första delrapporten, som beskriver resultat och erfarenheter från projekt som drivits under 2015.

Satsningen innebär att styrning och ledning granskas på ett mer genomgripande vis än vad Skolinspektionens tillsynsuppdrag tidigare medfört. Det betyder också att det blir möjligt att granska förskolans dagliga verksamhet med barnen utifrån olika tematiska innehållsområden, och med fokus på såväl genomförande av det pedagogiska uppdraget, som på trygghet och omsorg. Den kunskap som genereras i granskningen som helhet förväntas kunna synliggöra framgångsfaktorer för god kvalitet, såväl som utmaningar för svenska förskola och därmed viktiga områden för utveckling.

Share Button

Möten för lärande Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan

Möten för lärande Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan Bokomslag Möten för lärande Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan
Skolverket
211
250

Denna kunskapsöversikt handlar om mötet mellan småbarn och pedagoger i förskolan .Översikten är en revidering och en komplettering av boken Möten för lärande; pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan, från år 2003.

Den bygger i sin tur på en studie där verksamhetens innehåll och organisation studerades men även hur pedagogerna förhöll sig till det pedagogiska arbetet. Aspekter som den vardagliga praktiken, pedagogers syn på barn och barns lärande samt atmosfär i barngruppen är några frågor som diskuteras.

Share Button

Perspektiv på barndom och barns lärande

Perspektiv på barndom och barns lärande - En kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år Bokomslag Perspektiv på barndom och barns lärande - En kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år
Skolverket
210
240

En kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år

Översikten har gjorts av en grupp forskare vid Malmö högskola på uppdrag av Skolverket. Den har en bred ansats och tar upp frågor som: vad är utmärkande för dagens barndom och vad betyder uppväxtvillkoren för lärandet? Vilken betydelse har förskolevistelse och tidpunkten för skolstarten för hur barn senare lyckas i skolan? Vilka didaktiska perspektiv har anlagts på barns lärande och vad säger forskningen om tidig bedömning och dokumentation av barn och barns läroprocesser?

Kunskapsöversikten vänder sig till forskare, forskarstuderande, lärare och studerande inom lärarutbildningen samt pedagoger i förskolan och grundskolans tidigare år.

Share Button

Barndomens förändrade villkor – förutsättningar för barns lärande i en ny tid

Barndomens förändrade villkor - förutsättningar för barns lärande i en ny tid Bokomslag Barndomens förändrade villkor - förutsättningar för barns lärande i en ny tid
Skolverket
2010
69

Samhällsförändringar har lett till att barndomen snabbt ändrat karaktär. Samhället har tagit socialt och pedagogiskt ansvar för barns utveckling och välbefinnande. Här beskrivs generella inslag som har stor påverkan på barn som familjemönster, föräldraskap, mångkulturell skola och konsumtionskultur.

Omvälvande samhällsförändringar har lett till att barndomen snabbt ändrat karaktär. Globalisering, migration och informationsteknologins framväxt är några påtagliga förändringar som ingen, vare sig vuxen eller barn, kan undgå att märka av i sina liv. Barndomen har under de senaste 20 åren blivit alltmer institutionaliserad. Samhället har tagit både ett socialt och ett pedagogiskt ansvar för barnens utveckling och välbefinnande. Vår tidigare bild av barndom gäller inte längre. Denna förändrade syn på barndom kommer också att prägla synen på kunskap och lärande. I översikten beskrivs generella inslag som har stor påverkan på barn som familjemönster, föräldraskap, den mångkulturella skolan och konsumtionskultur. Översikten riktar sig i första hand till personal verksam inom förskola och skola eller till dig som vill veta mer om barndomsforskningen i relation till synen på kunskap och lärande.

Share Button

Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man?

Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man? Bokomslag Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man?
Christian Eidevald
2013
215

I Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan beskriver Christian Eidevald hur man kan genomföra systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Ett av förskolans förstärkta uppdrag är att arbeta med just systematiskt kvalitetsarbete.

Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan är både teoretisk och forskningsanknuten, med fokus på förskolepedagogik och systematiskt kvalitetsarbete, och konkret i hur man praktiskt kan gå tillväga på förskolan. Boken består av tre delar. Den första delen beskriver förskolans förstärkta uppdrag. Den andra delen utgår från förskolans praktik och beskriver hur videokameran kan användas i ett systematiskt kvalitetsarbete för att man ska kunna utföra det förstärkta uppdraget. Den tredje och sista delen ställer frågan vad en analys är, eller kan vara, utifrån förskolans förstärkta uppdrag. Boken avslutas med förslag på hur man kan organisera analysarbete.

Share Button