Att leda undervisning i förskolan

Syftet med Undervisning i förskolan är att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Lärare i förskolan, dvs. förskollärare, ges möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt FoU-arbete i samverkan med forskning. Genom samarbete mellan praktik och forskning samt genom utbyte av erfarenheter skapas möjlighet att höja medvetenheten hos förskollärare, rektorer och förvaltningsledare om undervisningens innehåll och former.

Programmet löper över tre år och består av två parallella men interagerande processer. Förskolornas utvecklingsarbete och högskolans forskningsprojekt.

En framgångsfaktor för att programmet Undervisning i förskolan ska få genomslag i våra verksamheter är rektorernas ledning av utvecklingsarbetet på förskolorna. Som stöd för detta arbete kommer styrgruppsmötena i förskolans ledningsgrupp även innebära kollegialt arbete med fokus på att leda undervisning i förskolan.

 

Förberedelse inför 18 augusti

Läsning i Undervisning i förskolan – flerstämmig undervisning ochUndif sambedömning i förskolan till den 18 augusti:
– Om programmet, s.7-8
– Undervisning i förskolan, s.9-16

Se film om flerstämmig undervisning och sambedömning (18:18)

Fundera över hur Svedalas olika utvecklingsområden: Små barns lärande, Undervisning i förskolan, Kärnämnen i förskolan och synligt lärande, samspelar och hör ihop .

Undervisning i förskolan i ett sammanhang – 18 augusti

Var är vi i process och tidsplan?

PP

Att leda undervisning i förskolan PDF

Syfte

 • Avstämning undervisning i förskolan. Lesson study och processen på våra förskolor.
 • Introduktion av “Att leda undervisning i förskolan” – upplägg för höstens arbete i FLG.
 • Att sätta Undervisning i förskolan i ett sammanhang i Svedala kommun.

Aktivitet

Förskolan i Svedala arbetar idag med ett antal olika områden som tillsammans ska bilda en helhet:

 • Små barns lärande
 • Undervisning i förskolan
 • Kärnämnen i förskolan
 • Synligt lärande  och en förskola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Arbete i par (30 minuter)

Ni ska parvis diskutera hur de olika områdena samspelar och hänger ihop för att sedan kunna presentera era tankar för övriga i FLG, både visuellt och förklarande.

 • Laila, Lena
 • Kicki, Kristina
 • Anette, Annika

Presentation parvis (10 minuter)

Presentera er bild av hur de olika områdena hänger ihop, både visuellt och förklarande.

Reflektion i grupp

 • Vad har vi för gemensamma drag?
 • Vad skiljer oss åt?
 • Vad behöver vi göra för att få samsyn?

Förberedelse inför 6 oktober

Läsning i Undervisning i förskolan – flerstämmig undervisning och sambedömning i förskolan till den 6 oktober:
– Lesson study – lektionsstudie, s.17-18
– Undervisning i utvecklingspedagogiskt perspektiv, s.18-20
– Undervisning i variationsteoretiskt perspektiv, s.20-22.
– Learning study, s.48.

 

Variationsteorietiskt perspektiv och learning study i förskolan – 6 okt

Syfte

 • Avstämning genomförande och arbete i UndiF
 • Att få en förståelse för det variationsteorietiska perspektivet för att kunna leda arbetet med learning study i förskolan.

Nytt lärande

Föreläsning (40 minuter) med licentiand Cristian Abrahamsson om variationsteorietiskt perspektiv och learning study – framgångs- och riskfaktorer.

Aktivitet

 • Var är vi i process och tidsplan?
  Avstämning genomförande och erfarenheter av arbetet i UndiF
  – Genomförande och erfarenheter av APT:s om UndiF
  – Vad har varit bra och vad behöver förändras inför learning study? Lyfta framgångsfaktorer!
 • Presentation om variationsteorietiskt perspektiv och learning study, framgångs- och riskfaktorer.
  – Möjlighet att ställa frågor till Cristian.

Förberedelse inför 27 okt

Fundera över:

Vad ser du för svårigheter med att skapa förutsättningar för arbetet med ‘Undervisning i förskolan’ på dina förskolor?

Läs om kollegahandledning i Samtalskonst i praktiken.

 

Kollegialt stöd för att leda undervisning i förskolan – 27 okt

Var är vi i process och tidsplan?

Syfte

 • Styrgrupp Avstämning, beslut och förbereda det lokala seminariet
 • Stödprocess Att använda kollegahandledning för att stödja och lära av varandra i arbetet med att leda undervisning i förskolan 

Aktivitet

Styrgrupp

Förbereda det lokala seminariet (styrgrupp)

 • De som deltagit i det nationella seminariet återger tankar och intryck
 • Val av vad som bör ingå i det lokala seminariet
 • Rektorer får möjlighet att reflektera och ställa frågor
 • Fastställande av tidsplan, deadline och innehåll för etapp 2

Att leda undervisning i förskolan

Ni ska genomföra kollegahandledning utifrån frågeställningen:

Vad ser du för svårigheter med att skapa förutsättningar för arbetet med ‘Undervisning i förskolan’ på dina förskolor?

Kollegahandledning

 1. Michael R agerar observatör.
 2. Susan H är ledare för omgången. Ledaren har ansvar för att ordet går laget runt, att var och en kan säga pass och att det inte ges möjlighet att ta ordet utanför turordningen (med undantag för korta ouppklarade arbetsformsfrågor).
 3. Var och en tänker en kort stund på sitt ärende. Ledaren förbereder sig genom att gå igenom de olika faserna.
 4. Laget runt; var och en presenterar sitt ärende kort. Ledaren noterar ärendeformuleringarna på tavlan eller blädderblock.
 5. Gruppen väljer ärende genom att gå laget runt och rösta. Ledaren har utslagsröst. Påminn om vilka regler som gäller för tystnadsplikten.
 6. Ärendeägaren, den vars ärende har valts, berättar närmare om sitt ämne. Inget utrymme för frågor ännu.
 7. Frågestund ”laget runt” med korta öppna frågor för att förstå ärendet bättre. Inga följdfrågor, en fråga i taget. Man kan säga pass. Gå flera rundor tills frågorna tar slut eller så länge tiden medger. Ärendeägaren svarar på varje fråga kort och koncist.
 8. Ärendeägaren redogör för vilka lösningsförslag hon/han nu kan se. Ledaren antecknar på blädderblock. Ärendeägaren godkänner formuleringarna.
 9. Rådgivande rundor, ett råd i taget, man kan säga pass. Ledaren skriver upp råden på blädderblock. Gå flera rundor tills alla gett sina råd eller så länge tiden medger.
 10. Ärendeägaren går igenom listan med råd, uppifrån och ned och tänker högt kring dem och väljer ut några som hon bedömer som tänkbara att agera efter och motiverar gärna varför.
 11. En kort summering av ledaren eller observatören. Vilket var problemet? Vilka lösningsförslag kom fram? Eventuellt något att tillfoga?

————————————————————————————-

Att leda barnskötare i undervisning i förskolan

En framgångsfaktor i arbetet med att arbeta med undervisning i förskolan är att barnskötare har god kännedom om programmets syfte och innehåll. Medvetna barnskötare kan bidra till och underlätta det undersökande arbetet på förskolorna.

Syfte

 • Att göra barnskötare medvetna och delaktiga i arbetet med undervisning i förskolan. 

Förslag på upplägg

Plats: Boka konferensrum i kommunhuset.
Tid: Avsätt 90-120 minuter för presentation och diskussion.

Presentation

Ta gärna stöd av nyckelpersoner.
Som stöd för presentation finns en presentation anpassad för barnskötare: Undervisning i förskolan.

Diskussion

 • Hur kan vi bli delaktiga i det pågående arbetet?
 • Hur kan vi bidra till och underlätta för förskollärarnas undersökande arbete?
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala