Vi gjorde skillnad 2020

Till all personal inom Utbildning!

2020 var ett år fyllt med stora utmaningar och prövningar. Vi har genomfört utbildning under en pandemi vi inte kunde förutse när vi gick till julledighet för ett år sedan. Under mars ställde gymnasium och vuxenutbildning om till distansutbildning. Förskolor, skolor, bibliotek, kulturskola och Ungas fritid fick med kort varsel göra förändringar och anpassningar i en strid ström av allmänna råd och rekommendationer. Nya situationer, uttryckt oro och frågor har präglat beslut i alla led av vår organisation.

Sommaren och inledningen av höstterminen präglades av ett visst lugn. I oktober drabbar andra vågen av pandemin oss med full kraft och med den högre frånvaro, ökad smittspridning och fortsatt oro. Förutsättningarna förändrades och försvårades ytterligare under november och december, med nya rekommendation och allmänna råd.

Men, pandemin till trots, så har vi ändå hanterat, löst och utvecklat våra viktiga uppdrag; att genomföra god utbildning i en trygg och utvecklande miljö, att ge ungdomar en meningsfull fritid och erbjuda öppna och tillgängliga bibliotek. Vi gjorde skillnad 2020!

För allt det arbete du genomfört i en tid av prövningar – stort tack!

God Jul och Gott Nytt År
Fredrik Aksell
Utbildningschef

Share Button

Bedömning i förskolan en krock mellan kultur och direktiv

Eva Johansson, Filosofie doktor och lektor i pedagogik, menar att det är nödvändigt att göra bedömningar om hur de enskilda barnens kunnande förändras för att kunna planera de aktiviteter som genomförs.

– Det innebär inte att döma barnen eller att sätta betyg. Snarare är det nödvändigt för att kunna planera för nya aktiviteter som ska ge barnen ny förståelse och nytt kunnande. Genom att balansera mellan att värna förskolans kultur och samtidigt göra tydligt vad barnen lär sig kan likvärdigheten mellan barn med olika förutsättningar ökas.

Läs Skolverkets artikel Bedömning i förskolan en krock mellan kultur och direktiv.

Läs Det motsägelsefulla bedömningsuppdraget – en etnografisk studie av bedömning i förskolekontext– Eva M Johansson

Share Button

Svedala kommun – nationellt exempel i SKRs Öppna jämförelser

För första gången har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerat öppna jämförelser för Sveriges kommunala förskolor. I rapporten lyfts Svedala kommuns kvalitetsarbete för förskolan fram som ett gott exempel.

I reportaget berättar vi om hur vi arbetar med barnens progression för att kunna bedöma hur väl förskolan har lyckats med att ge varje barn förutsättningar att utvecklas och lära i relation till läroplanens mål.

 

 

 

 

 

 

Läs rapporten i sin helhet eller reportaget om Svedala kommun.

Fortsätt läsa Svedala kommun – nationellt exempel i SKRs Öppna jämförelser

Share Button

Mötesplats RUC digitalt

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) arbetar med kompetensutveckling, fortbildning och verksamhetsutveckling inom fälten lärande, pedagogik och ledarskap.  RUC erbjuder återkommande föreläsningar och möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion kring olika aktuella teman som rör skolutveckling. Syftet är att skapa en mötesplats för forskning och praktik och att tillgängliggöra forskning med relevans för skolsamhället.

Föreläsningar och diskussioner sker via Zoom. Antalet deltagare per tillfälle är begränsat till ca 200. Anmälan till Mötesplats RUC är kostnadsfri men obligatorisk. Om du är anmäld och får förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.

Klicka på länken för att komma till Mötesplats RUC

Share Button

Annika Kraft föreläser på kvalitetskonferens

Hur vet vi att förskolor har god kvalitet och vad bör man egentligen mäta? Finns det ett samband mellan strukturella förutsättningar och processkvalitet?

Områdeschef i förskola Annika Kraft berättar om Arbete med målresultat i förskola (20:26)

Flera studier visar att deltagande i förskola har en positiv effekt på fortsatta kunskapsresultat och livsvillkor. En förskola av hög kvalitet har dessutom en kompensatorisk effekt för särskilt sårbara grupper. Kvalitetens kärna finns i mötet mellan barn och personal.

Men hur skapar vi rätt förutsättningar för kvalitet och likvärdighet? Hur hänger strukturella förutsättningar och processkvalitet ihop? Hur vet vi att förskolor har god kvalitet och vad bör man egentligen mäta? Svedalas Annika Kraft föreläste digitalt om arbetet med målresultat i förskolan på SKR:s kvalitet- och likvärdighetskonferens i förskolan. Klicka på filmen ovan för att ta del av hennes föreläsning.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala