Alla ska lyckas

Politisk målsättning

Strategiska områden för Svedala kommun
Svedala kommuns verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.

Övergripande mål för Utbildning i Svedala kommun
Svedala kommun ska ha en utbildningsverksamhet där alla ska lyckas. Svedala kommun ska vara en utbildningskommun som varaktigt räknas bland landets tio bästa utifrån SKL:s Öppna jämförelser.

Verksamhetsmål för Utbildning i Svedala kommun
– Verksamheten ska ständigt förbättra alla barn och elevers resultat
– Verksamheten ska väcka nyfikenhet och lust att lära hos alla barn och elever
– Verksamheten ska vara en trygg miljö för alla barn och elever

Klicka för att förstora bilden

Verksamhetsidé

Den kommunala förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i Svedala kommun har en gemensam verksamhetsidé. Syftet med verksamhetsidén är att den ska leda till högre måluppfyllelse och en utveckling av ledarskapet hos skolledare och personal. Vi utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och har ett inkluderande förhållningssätt.

 • Vi arbetar med att synliggöra lärandet
 • Vi arbetar med delaktighet, meningsskapande och känsla av sammanhang
 • Vi arbetar med att alla ska lyckas

Vi arbetar tillsammans i en lärande organisation och både personal och elever ska se sitt lärande, vara delaktiga och få sina kunskaper och färdigheter insatta i en helhet och i ett sammanhang. Vi arbetar för att alla ska lyckas, att alla ska känna stolthet och uppleva ett lustfyllt lärande.

Målbild

Alla ska lyckas

Förskolor och skolor i Svedala kompenserar väl för de olika förutsättningar som barnen har med sig. Vi garanterar en utmärkt utbildning där våra förskolor och skolor presterar på en jämn och hög nivå, varje år.

Från det att eleverna börjar skolan ska de uppnå minst godkända kunskaper och andelen elever som presterar på högre nivå ska vara hög och öka. Alla elever utmanas till att prestera efter sin bästa förmåga.

Fokus för verksamhetsområde Utbildning

 • Resultatfokus
 • Ledarskapets betydelse
 • Medarbetarfokus
 • Kommunikation
 • Systemförståelse och betydelse

Målsättning för förskola

Övergripande – utbildning och undervisning

 • Arbeta mot en uppdragsorienterad förskoleverksamhet, grundad på skollag och läroplan, och med utbildning, undervisning  – samt omsorg som gemensam bas; EDUCARE.
 • Utbildning/förskola har en tillräckligt utbyggd och kapabel administration som kan motsvara de grundläggande kraven för offentlig förvaltning samt stöd till chefer
 • Förskolorna utvecklas via professionell kapacitet byggd på vetenskaplig grund, och via en hållbar arbetsmiljö för medarbetare och chefer
 • Specialpedagogiskt synsätt färgar arbetet med att skapa en rymlig förskola för alla barn, inkludering och anpassning, samt kompletteras av barnpsykologisk kompetens

Måluppfyllelse på enheterna

 • Följa upp läroplanens mål via UNIKUM och rapportera resultat på enhetsnivå
 • Tolka och implementera nya LPFÖ 2018
 • Förskolans ledningsgrupp (Flg) leder via Pedagogiskt ledarskap till stöd för ständigt förbättrad utbildning och undervisning samt arbetsmiljö

Mål för förskolans ledningsgrupp

 • FLG utgör ett arbetande lag av skolledare, rektorer, inom kommunens förskoleverksamhet, med ständigt förbättrad utbildning och undervisning i fokus.
 • FLG bygger en gemensam övergripande struktur för hur förskolorna i kommunen är strukturerade och organiserade
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala