Vision – Verksamhetsidé – Målbild

Vår förskola ska genom en trygg och lärande miljö skapa förutsättningar för ett livslångt lärande för varje individ.

Svedala kommuns grundskola ska anpassas till alla barns förmågor och ska varaktigt räknas bland de bästa kommunerna i Sverige.

Inom samtliga av utbildnings verksamheter ska det erbjudas en valfrihet av utförare, profil och pedagogik.

Vi erbjuder alla barn och ungdomar att genom Kulturskolan, i nära samarbete med grundskolan, aktivt ta del av olika kulturella verksamheter.

Läs Svedalas skolplan.

Verksamhetsidé

Den kommunala förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i Svedala kommun har en gemensam verksamhetsidé. Syftet med verksamhetsidén är att den ska leda till högre måluppfyllelse och en utveckling av ledarskapet hos skolledare och personal. Vi utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och har ett inkluderande förhållningssätt.

  • Vi arbetar med att synliggöra lärandet
  • Vi arbetar med delaktighet, meningsskapande och känsla av sammanhang
  • Vi arbetar med att alla ska lyckas

Vi arbetar tillsammans i en lärande organisation och både personal och elever ska se sitt lärande, vara delaktiga och få sina kunskaper och färdigheter insatta i en helhet och i ett sammanhang. Vi arbetar för att alla ska lyckas, att alla ska känna stolthet och uppleva ett lustfyllt lärande.

Målbild

Alla ska lyckas

Förskolor och skolor i Svedala kompenserar väl för de olika förutsättningar som barnen har med sig. Vi garanterar en utmärkt utbildning där våra förskolor och skolor presterar på en jämn och hög nivå, varje år.

Från det att eleverna börjar skolan ska de uppnå minst godkända kunskaper och andelen elever som presterar på högre nivå ska vara hög och öka. Alla elever utmanas till att prestera efter sin bästa förmåga.

Skärmklipp

SKA-områden

Ledarskap
– Pedagogiskt ledarskap
– Kompetens, behörighet och organisation

Synligt lärande
– Vetenskaplig grund
– Beprövad erfarenhet
– Undervisning

Höga förväntningar
– Resultat
– Behov av stöd

Inkludering
– Trygghet
– Inflytande
– Delaktighet

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala