Analys

Ett inkluderande synsätt handlar om att skapa goda lärmiljöer som erbjuder möjligheter för lärande genom att möta, stödja och utmana alla barn i deras lust att lära.

 • Trygghet
 • Inflytande
 • Delaktighet

Inkludering för att alla ska lyckas

Resultat under SKA-strategin inkludering handlar om ett nuläge kopplat till strävansmål för normer och värden, social utveckling och barnens kunnande i den verksamhet de befinner sig i. I Svedala arbetar vi kontinuerligt med analys och uppföljning av resultat kopplat till barnens normer och värden, inflytande, personlig och social utveckling, kulturell identitet, motorik och skapande. Resultaten ska vara relevanta och kopplade till läroplanens strävansmål och genom att prioritera mål kan vi förflytta oss och utveckla kompetenser för att ytterligare förbättra barnens kunskaper och förmågor. Utifrån resultat får rektor en bild av vilka kunskaper, färdigheter och förmågor som pedagoger behöver utveckla för att tillgodose barnens behov.

Resultat

Trygghet, inflytande och delaktighet

Hur gör du som rektor för att garantera att alla barn upplever trygghet, inflytande och delaktighet?

Beskrivning av resultat

Rektors beskrivning av resultat utifrån målen i följande målkluster:

 • Normer och värden
 • Inflytande
 • Personlig och social utveckling
 • Kulturell identitet, motorik, skapande

”Vad kan barnen i den verksamhet de befinner sig i?”, ”Vad kan barnen inte i den verksamhet de befinner sig i?” och ”Vilket förändrat kunnande ser vi?”

 • Hur ser det ut gällande trivsel, motivation, inflytande, delaktighet, trygghet, kränkningar?
 • Hur ser utvecklingen över tid ut när det gäller olika resultat i enkäter och undersökningar?
 • Hur syns barnens inflytande i undervisning och verksamhet?
 • I vilka forum och sammanhang har barn möjlighet att framföra åsikter och tankar kring planering av verksamhet och lärande?
 • Hur arbetar trygghetsteam/elevhälsa med kartläggningar och utredningar?
 • Hur arbetar trygghetsteam/elevhälsa för att vara tillgänglig för barnen och för att aktivt arbeta med barnen?

Analys av resultat

 • Tänkbara och möjliga förklaringar av vad i verksamheten som påverkar och orsakar resultaten avseende trygghet, inflytande och delaktighet?
 • Vad dessa antaganden bygger på, vad säger forskning och utvärderingar om liknande frågor.
 • Om orsakerna tydligt framgår av dokumentationen eller om ytterligare uppföljning eller utvärdering behöver genomföras
 • Var finns utvecklingsbehoven, vilka insatser behövs och vilka effekter förväntar vi oss?
 • Vilka skillnader ser vi mellan till exempel flickor och pojkar, föräldrarnas olika utbildningsbakgrund samt barn med svensk och utländsk bakgrund?
 • Hur ser utvecklingen över tid ut när det gäller olika resultat?
 • Vad har vi gjort eller inte gjort i verksamheten som kan förklara resultaten?
 • Hur har organisering av undervisning, arbetssätt och arbetsformer, våra förhållningssätt, förväntningar och kamrateffekter etc. påverkat resultaten och måluppfyllelsen?
 • Vilken forskning och erfarenhet kan vi ta hjälp av för att inhämta ny kunskap och vidga våra perspektiv?
 • Hur vet vi det vi vet?
 • Vad saknar vi kunskap om och hur vi ska ta reda på mer?
 • Hur kan de ”rimliga” förklaringarna problematiseras i förhållande till relevant forskning?

Slutsatser och nya åtgärder

 • Mål i form av vad utvecklingsinsatsen förväntas leda till (”Vad vill vi ska hända?”)
 • Vilka arbetssätt och metoder som ska användas.
 • Vilka kommer att vara delaktiga i processen: barn, vårdnadshavare, medarbetare, funktioner? Hur kan de medverka i uppföljning och dokumentationsarbete.
 • Hur processen ska hållas vid liv.
 • Vilka förutsättningar som krävs på kort respektive lång sikt för att utvecklingsinsatsen ska kunna genomföras.
 • Vad vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt i genomförandet.
 • Hur insatsen ska följas upp och utvärderas.
 • Vilka planeringar, uppföljningar och beslut behöver finnas dokumenterade och på vilket sätt?
 • Vilken dokumentation finns att använda, till exempel lärlagsdokumentation, personliga handlingsplaner, pedagogisk dokumentation?
 • Hur omfattande behöver dokumentationen vara för att den ska var tillräcklig som underlag för analys?
 • Hur och när under året ska olika analyser och bedömningar av resultat göras och dokumenteras och vem ansvarar?
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala