Analys

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (Skollagen, 1 kap. 5 §)

Att bedriva utbildning och undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär att verksamheten skall bygga på den forskning som görs om förskolan, men samtidigt även på den kunskap man får eller fått genom erfarenhet, olika antaganden eller slutsatser.

Synligt lärande för att alla ska lyckas

Resultat under SKA-strategin synligt lärande handlar om i vilken mån utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I Svedala arbetar vi med en förskola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Det betyder att förskollärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, är systematiskt utvärderade och dokumenterade. Det räcker alltså inte med att ett antal pedagoger eller ett lärlag tycker att en metod fungerar för att den ska betraktas som byggd på beprövad erfarenhet. Rektor ska genom styrning, ledning och organisation ge förutsättningar för pedagogernas lärandet så att alla barn ska lyckas.

Synligt lärande

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och undervisning

Hur arbetar du som rektor med att utveckla beprövad erfarenhet, och utbildning som bygger på vetenskaplig grund?

Beskrivning av resultat

Rektors beskrivning av resultat:

 • Undervisning har tydligt syfte, barnens lärande görs synligt, barnen får lärande återkoppling, barnen används som lärresurser för varandra, barnen aktiveras i sitt lärande
 • I vilken utsträckning ser vi eller saknar vi det som framhålls i forskning som framgångsrikt, i vår verksamhet?
 • I vilken utsträckning ser vi eller saknar vi, det som framhålls i forskning som framgångsrikt, i vår verksamhet?
 • I vilken mån förskollärare känner till syfte och mål med lärprocesser och undervisning, skapar aktiviteter som synliggör lärandet, ger återkoppling som för lärandet framåt, aktiverar barnen som lärresurser för varandra och aktiverar barnen som ägare av sin egen lärprocess.
 • Hur barn upplever att undervisningen har påverkat deras lärande.
 • Hur arbetar ni för att ta till er vetenskapliga rön, att följa diskussionen bland forskare om metoder och vetenskaplighet
 • Hur sker den systematiska utvecklingen av undervisning och verksamhet? Hur sker arbetet med att utveckla en beprövad erfarenhet? Hur prövas, utvärderas och dokumenteras erfarenheter?
 • Vilka goda exempel finns i verksamheten?
 • Resultat/effekter av genomförda utvecklingsinsatser.

Analys av resultat

 • Var finns utvecklingsbehoven, vilka insatser behövs och vilka effekter förväntar vi oss?
 • Vad har vi gjort eller inte gjort i undervisning och verksamhet som kan förklara resultaten?
 • Hur har organisering av undervisning, arbetssätt och arbetsformer, våra förhållningssätt, förväntningar och kamrateffekter etc. påverkat resultaten och måluppfyllelsen?
 • Vilken forskning och erfarenhet kan vi ta hjälp av för att inhämta ny kunskap och vidga våra perspektiv?
 • Hur vet vi det vi vet?
 • Vad saknar vi kunskap om och hur vi ska ta reda på mer?
 • Hur kan de ”rimliga” förklaringarna problematiseras i förhållande till relevant forskning?

Slutsatser och nya åtgärder

 • Mål i form av vad utvecklingsinsatsen förväntas leda till (”Vad vill vi ska hända?”)
 • Vilka arbetssätt och metoder som ska användas.
 • Vilka kommer att vara delaktiga i processen: barn, vårdnadshavare, medarbetare, funktioner? Hur kan de medverka i uppföljning och dokumentationsarbete.
 • Hur processen ska hållas vid liv.
 • Vilka förutsättningar som krävs på kort respektive lång sikt för att utvecklingsinsatsen ska kunna genomföras.
 • Vad vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt i genomförandet.
 • Hur insatsen ska följas upp och utvärderas.
 • Vilka planeringar, uppföljningar och beslut behöver finnas dokumenterade och på vilket sätt?
 • Vilken dokumentation finns att använda, till exempel lärlagsdokumentation, personliga handlingsplaner?
 • Hur omfattande behöver dokumentationen vara för att den ska var tillräcklig som underlag för analys?

Hur och när under året ska olika analyser och bedömningar av resultat göras och dokumenteras och vem ansvarar?

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala