Standards för förskolan

A rbetet med att upprätta standards för förskolan i Svedala kommun är sprungen ur flera drivkrafter. Förskolan befinner sig i en utvecklingsprocess från daghem till förskola. Verksamheten är, enligt nationella styrdokument, den första instansen i utbildningsväsendet som ett barn möter, och ska därför omfatta utbildning och undervisning. Verksamheten uppfattas dock i många avseenden fortfarande som ett daghem, en barnstuga. Det krävs att förskolan kan ge lärarprofessionen och yrkesgrupperna tillräckligt stöd för att målen i de nationella styrdokumenten ska uppnås.

Uppföljning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i kommunen (OSA) visar att uppdrag och roller upplevs otydliga vilket påverkar arbetsmiljön negativt.

Syfte med standards i Svedalas förskolor är att skapa en kvalitativ verksamhet där alla barn ges förutsättningar att lyckas, samt att förbättra arbetsmiljön genom att tydliggöra och likvärdiggöra uppdraget.

 

Utgångspunkt för standards

Förskolan i Svedala kommun har begrepp och standards som bygger på uppdragsstyrning. Denna styrning baseras på nationella och kommunala styrdokument:

Nationella styrdokument: Vi ska agera så nära styrdokumenten som möjligt.

Förskolans professionella har tolkningsföreträde på styrdokumenten, vilket kan hjälpa våra medarbetare att förstå och utöva förskolans uppdrag. Pedagogiska filosofier och ideologier som är i samklang med de nationella målen kan praktiseras utan hinder. Liksom tolkningar som baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kommunala styrdokument: Det kommunala arbetsgivaransvaret inkluderar bland annat arbetsmiljö, ekonomi, styrning och återkoppling. Den ska tillskapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna utöva uppdraget.

Syftet med standards

Standards har fördelarna att skapa förförståelse i en komplex vardag.

Ett och samma ord kan betyda olika saker för olika individer, och i olika sammanhang. Om vi inte har samma definition av en och samma sak försvåras förståelsen och kommunikationen. Standards behöver både konnotation och dennotation. Konnotation är en betydelse eller definition (vad det står på burkens etikett) och dennotation är själva innehållet i begreppet (vad som finns i burken).

Transparens

Standards skapar förståelse för förskolans uppdrag vertikalt inom organisationen, vilket leder till att huvudmannen ges utökade möjligheter att fatta beslut grundade på kunskaper om verksamheten. Genom en horisontell förståelse får medarbetarna ett ökat lärande och kunnande om varandras verksamheter.  Härigenom skapas likvärdighet och förskolan professionaliseras genom att medarbetare inom kommunen använder samma begrepp i de gemensamma samtalen om förskolans uppdrag och utveckling. Vårdnadshavare möts på samma sätt på alla förskolor med en gemensam begreppsapparat och förförståelse av vad en förskola i Svedala är.

Tolkningsföreträde

Genom att vara stringent och följa styrdokumenten kan förskolan ges möjlighet att själv definiera förskolans verksamhet via de professionella utövarna av utbildning och undervisning. Handlingar som begås, beslut som fattas, ska ha sin tydliga utgångspunkt i styrdokumenten för förskola.  Fortfarande kan förskolan tolkas av andra än förskolans professionsutövare utifrån den styrning som gällde under 70- och 80-talens barnstuge- och daghems styrning. Möjligheten att förändra det föråldrade synsättet kan uppkomma genom att professionen förväntas tolka styrdokumenten och genom pedagogiska handlingar, didaktik, utöva förskolans verksamhet i enlighet med styrdokumenten.

Friutrymme

Standards som definierar svaret på frågan VAD, skapar friutrymme för verksamheten att fatta beslut om frågan HUR. Svaren på HUR kan växa till sig till tusentals, vilket ökar möjligheten för vardaglig kreativitet.

Att ha en gemensam begreppsapparat för kommunens förskolor, vad gäller formella beslut, schemapositioner, inre organisation, bedömning, övergångar, lönekriterier, uppdrag mm, skapar en förförståelse i vardagen som gör att varje enskild medarbetare lättare kan koncentrera sig på sin egen uppgift.   Medarbetarna ska via standards få stöd i att förståelsen av vilka vardagliga handlingar som behöver begås för att verksamheten ska uppnå de nationellt uppställda målen.

Svedala kommuns förskolors standards

Förskolans ledningsgrupp i Svedala kommun har upprättat standards för följande områden inom verksamheten:

 • Schema och schemapositioner för personal och verksamhet
 • Titlar och uppdrag
 • Personaltäthet
 • Kompetenskrav
 • Kompetensutveckling
 • Lönekriterier
 • Medarbetarsamtal
 • Grundläggande teoretiskt ramverk för samplanering och bedömning
 • Undervisningstid
 • System för måluppfyllelse och kvalitetsuppföljning
 • Målredovisning
 • Årshjul
 • Beläggning och personaltäthet
 • Grundorganisation för den inre organisationen
 • Resursfördelning
 • Faktisk beläggning i alla lokaler

Schema och schemapositioner

Följande begrepp används i förskolans scheman.

Titlar, uppdrag och yrkesroller

I Svedala kommun har överenskommelse gjorts i samverkan att följande titlar ska gälla för att skapa likvärdighet och för att medarbetare ska kunna flytta mellan förskolor och känna igen sitt uppdrag.

Specialpedagogers uppdrag

Förskolans specialpedagoger ingår i ett team och har följande uppdrag:

 • Arbetar förebyggande och med tidiga insatser.
 • Anpassar och utvecklar verksamheten för alla barn i förskolan. Specialpedagogerna utgör ett verksamhetsstöd och ger handledning och stöd till personal när barn av olika anledningar behöver extra stöd i förskolan.
 • Arbetar på uppdrag av förskolans rektorer.

Lektor

Lektorer i kommunen har ett generellt mäklande uppdrag. Arbetet leds av utvecklingsstrateg och handlar om att utifrån verksamheternas behov stödja förskolor, skolor, ledning och förvaltning i arbetet att utveckla utbildning och undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att:

 • vara en brygga mellan kommun och högskola
 • genom SKA koppla praktikens frågor och problem till forskningsresultat
 • bidra med praktiknära forskningsmetoder för att analysera, pröva och utveckla praktiska yrkesteorier i verksamheten
 • stödja och fortbilda andra i ett praktiknära vetenskapligt förhållningssätt

 Biträdande rektor

Biträdande rektor har ett uppdrag inom driftsorganisationen, så att rektor kan utöva pedagogiskt ledarskap. Biträdande rektor har chefsansvar för barnskötare i organisationen.

Biträdande rektorer rekryteras med utgångspunkt från att vara en presumtiv rektor, och genomgå rektorsutbildning och ingå i förskolans ledningsgrupp. De biträdande rektorstjänsterna blir därmed successionstjänster, som kan övergå till rektorstjänster när behov av nyanställning uppstår.

https://kvutis.se/utbildning-pa-vetenskaplig-grund/

Målredovisning

Varje förskola ska ta fram ett årshjul för kvartalsvisa måluppföljningar. I slutet av varje termin rapporterar förskolorna in terminens målredovisning till huvudmannen.

Redovisningen utgår från Jan Håkanssons målkluster.

 • Språk och kommunikation
 • Naturvetenskap och teknik
 • Matematik
 • Kulturell identitet, motorik, skapande
 • Normer och värden
 • Inflytande
 • Personlig och social utveckling

Kärnämnen i förskolan ger oss ett gemensamt språk och en gemensam teoretisk grund för att beskriva barns inneboende förutsättningar för utveckling och lärande. Kärnämnena härrör från Barbro Bruces och Bim Riddersporres teorier om vilka förmågor som barnen bör utveckla i förskolan, exempelvis att rikta och styra sin uppmärksamhet, koncentrera sig, lyssna, “läsa av” och bekräfta andra, men också att ta egna initiativ, göra sig förstådd och kommunicera i socialt samspel.

Kärnämnen, essensen i förskolans läroplan:

 1. Koherens: att förstå sammanhang och orientera sig. För att uppleva världen som begriplig och sammanhängande behöver man lära sig att sovra bland alla intryck.
 2. Koncentration: att styra och hålla kvar uppmärksamhet. När man lär sig att styra och hålla kvar sin uppmärksamhet kan man rikta den mot sådant som är intressant.
 3. Minne: att komma ihåg och uppleva förväntan. Man minns det man varit med om – både det som är ovanligt och det som händer ofta.
 4. Intersubjektivitet: att läsa av andra och vara tillsammans. För att uppmärksamma och förstå andra – behöver man känna igen sina egna känslor och behov.
 5. Självbildatt veta vem man är och vad man kan. Att lära känna sig själv tar hela livet – speglingen från andra ger viktiga bidrag.
 6. Kommunikation: att förstå och göra sig förstådd. Om människor kan förstå varandra blir de mindre ensamma.
 7. Exekutiva funktioner: att planera, organisera och utföra handlingar. För att förverkliga en rolig idé behövs en god planering.
 8. Mentalisering: att föreställa sig andras perspektiv och känslor. Förmågan att resonera med sig själv och känna utan att genast göra. Att tänka efter före, innan man gör något.
 9. Abstraktion: att symbolisera och bilda begrepp. Vad ska det här föreställa – att översätta verkligheten tillsammans ger samhörighet.
 10. Generativt lärande: att lära sig lära och lösa problem. Det man inte vet kan man ta reda på – det man inte kan går att lära sig.

Förskolorna dokumenterar kontinuerligt barnens förändrade kunnande kopplat till läroplansmålen i lärloggar i Unikum. Lärloggarna ligger sedan till grund för förskolans kvartalsvisa målredovisningar.

System för uppföljning av mål

Förskolans systematiska kvalitetsarbete är ett verktyg för att strukturera och samordna det systematiska kvalitetsarbetet utifrån de nationella läroplansområdena så att det blir en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Årshjul

Årshjul/återkommandeaktiviteter visualiserar viktiga händelser under året såsom redovisningar, rapporter, kunskapsbedömningar, uppföljning av styrdokument, utvecklingssamtal m.m. Underlättar vid byte av rektor på förskolan och möjliggör ett proaktivt arbetssätt snarare än reaktivt.

Utbildning för chefer

Enligt beslut i Utbildnings ledningsgrupp ska alla rektorer genomgå statens rektorsutbildning.

Kompetenskrav

Enligt Svedala kommuns Skolplan 2018-2023 (rev2019) är medarbetarnas kompetens hög i samtliga verksamheter. Alla lärare har behörighet i de ämnen de undervisar i. Andelen legitimerade och högskoleutbildade medarbetare i förskola och fritidshem är hög.

Enligt beslut i utbildningsnämnden 16-11-01 ska inriktningen vara att andelen förskollärare är 70 procent.

Kompetensutveckling

I Svedala kommun ska alla barnskötare vara orienterade i ett teoretiskt ramverk som inbegriper Läroplan för förskola, Flerstämmig undervisning, förutsättningar för lärande i Kärnämnen i förskolan. Förskollärare, specialpedagoger och rektor ska behärska teoretiska ramverk och kunna tillämpa dem i praktiken.

Förskollärare, förskolepedagoger och specialpedagoger medverkar i kompetensutveckling inom didaktik, både allmän och ämnesdidaktik via ”Didaktiska forum”. Barnskötare medverkar i kompetensutveckling i pedagogisk metod.

Samtliga rektorer deltar kontinuerligt i kompetens-utvecklingssatsningar omfattande ledarskap och organisation.

Antal medarbetare per chef

I enlighet med Svedala kommuns Skolplan 2018-2023 (rev2019) attraherar vi kompetenta chefer som genom ett rimligt antal medarbetare och med tillräckligt stöd, utövar ett nära ledarskap. Det ska bidra till en god arbetsmiljö och hög måluppfyllelse. Enligt nationella styrdokument ska rektor utöva ett pedagogiskt ledarskap, vilket också kräver ett nära ledarskap.

Utbildning har som riktlinje att en rektor i förskolan inte bör ha mer än 35 medarbetare. När antalet medarbetare överstiger riktlinjen, är målet att en biträdande rektor tillsätts som ansvarar medarbetare anställda som barnskötare.

Härigenom bibehålls tillräckliga ekonomiska förutsättningar och kontinuitet i ledningsorganisationen. Utbildning strävar efter så hög kontinuitet som möjligt inom organisationen, vilket gör att omorganisationer sker mer sällan.

Uppdrag biträdande rektor

Biträdande rektor har ett uppdrag inom driftsorganisationen, så att rektor kan utöva pedagogiskt ledarskap. Bitr rektor har chefsansvar för barnskötare i organisationen.

Bitr rektorer rekryteras med utgångspunkt från att vara en presumtiv rektor, och genomgå rektorsutbildning och ingå i förskolans ledningsgrupp. De biträdande rektorstjänsterna blir därmed successionstjänster, som kan övergå till rektorstjänster när behov av nyanställning uppstår.

Organisation

Skolverkets riktmärke för barn som är 1-3 år är för barngruppers storlek 6-12 barn. För barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn. Riktmärkena finns i kommentartexten i Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan.

I Svedala kommun består barngrupperna av 11-16 barn. Under dagen delas barnen in i mindre eller större undervisningsgrupper beroende på vad som passar undervisningen bäst.

Arbets- och utvecklingsorganisation

Samtliga förskolor och skolor har arbetat med organisatoriska förutsättningar som bidrar till hög kvalitet i undervisningen och utvecklingsarbetet. Det handlar om att skapa en tydlig ledningsgrupp och en välfungerande arbetsorganisation och utvecklingsorganisation. Medarbetare som har fått i uppdrag att medverka i ledningsorganisationen, tilldelas uppdrag som arbetslagsledare eller utvecklingsledare. Detta är inte titlar utan just uppdrag.

Arbetsorganisationen

Allt som handlar om de grundläggande strukturerna och förutsättningarna för det pedagogiska vardagsarbetet tillhör arbetsorganisationen. Arbetsorganisationen ska utgöra en stabiliserande och trygghetsskapande struktur som syftar till att drifta och få verksamheten att fungera. Arbetsorganisationen är operativ för att hinder och störningar ska undanröjas så fort som möjligt så att verksamheten kan fortsätta som förut.

Arbetsorganisationen inbegriper organisatoriska strukturer som möjliggör barnaktiva arbetssätt, samarbete mellan lärare, arbetslagsträffar, kompetensutvecklingstid, tydlig tjänsteplanering, resultatuppföljning, kvalitetssäkring, ansvarsfördelning osv. Förskollärare behöver även veta hur de ska agera om de stöter på problem. Således handlar arbetsorganisation om organisatoriska strukturer som stödjer och underlättar det pedagogiska vardagsarbetet.

Huvudpoängen är att skapa ramverk inom vilken man kan minska risken för att problem ska uppstå och som underlättar hanteringen av störningar i det pedagogiska arbetet. På så sätt kan man frigöra tid och energi för utvecklingsarbete.

Utvecklingsorganisationen

Utveckling och förbättring av verksamhet sköts av utvecklingsorganisationen. Utvecklings-organisationen kännetecknas av långsiktighet och av en utvecklingskultur som främjar gemensamt systematiskt lärande och förändringsarbete. I sådana förskolorganisationer finns långsiktiga strategier för analys, förståelse och förändring av undervisningspraktiker och därmed verksamhetens måluppfyllelse. Här strävar man efter att lära om och förstå hur den pedagogiska verksamheten bidrar till eller hindrar barns lärande och hur olika problem kan uppstå. Dessa lärdomar ska sedan leda till handling och förändring av undervisningspraktiker.

Teoretiskt ramverk och praxisteori

I Svedala kommun baserar förskollärarna undervisningen på vetenskaplig grund i samarbete med kommunens lektorer. Exempel på teoretiskt ramverk kan vara;

Flerstämmig undervisning (Wallberg-Roth)

 • utvecklingspedagogik
 • variationsteori
 • pragmatism
 • poststrukturalism

Förutsättningar för lärande

 • Kärnämnen i förskolan för att följa barnens lärande och skapa förutsättningar för utveckling och lärande , Bruce och Riddersporre
 • Barndomspsykologi, Dion Sommer

Policys och riktlinjer

Följande policys och riktlinjer finns framtagna för förskolan.

 • Barn- och elevhälsoplan
 • Barnkonferenser i förskolan
 • Barn som inte blir hämtat
 • Behörighet i förskola och skola – parternas gemensamma ställningstagande samt praktisk tillämpning
 • Egenvård i förskolan
 • Hygien i förskolan
 • Kemikaliesmart förskola
 • Pedagogisk måltid i förskola
 • Rutin om barn/elever försvinner
 • Solskydd i förskolan
 • Vuxen som är påverkad vid hämtning av barn
 • VFU FörFlex
 • Öppning och stängning förskola, Tempus
 • Övergång och samverkan
 • Barnkonsekvensanalys
 • Arbetsplatsförlagt lärande APL (studenter)

Just nu arbetar vi för att hitta standards för

 • Undervisningstid
 • Beläggning
 • Resursfördelning
 • Personaltäthet
 • Standard för utrustning och utbytesrutiner
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala