Små barns lärande

Ifous är ett oberoende forskningsinstitut inom förskola och skola med syfte att sprida aktuell forskning och utveckling samt att tillsammans med skolhuvudmän initiera och driva behovsrelaterad FoU som snabbare kommer till nytta i lärares och ledares vardag.

Projektet, Små barns lärande, där Svedala deltar, syftar till att utveckla en modell för dokumentation och utvärdering som genom att visa på små barns förändrande kunnande i förhållande till läroplanens målområden ger en bild av förskolans kvalitet och dess utvecklingsbehov när det gäller barns lärande. Två av kommunens förskolor, Erlandsdal och Mumindalen, deltar i projektet som pågår från 2013-2017. Det innebär att forskare kommer att forska i verksamheten med utgångspunkt från följande frågor.

 • Hur kan modeller för systematiskt kvalitetsarbete se ut, som ger utrymme för och möjlighet till att omfatta dokumentation av barns lärande och delaktighet?
 • Hur kan barns kunnande observeras?
 • Hur kan modeller för dokumentation av progression i barns lärande i relation till läroplanen konstrueras?
 • Hur kan dessa tillsammans med övrig dokumentation genom analys och tolkning ge information verksamhetens kvalitet?

Övriga förskolor kommer också att göras delaktiga i arbetet för att därigenom sprida den kunskap/kompetens som utvecklas i projektet.

Deltagare i Svedala kommun

Erlandsdal och Mumindalens förskolor är de två förskolor som kommer att beforskas i Svedala kommun. Övriga förskolor kommer att göras delaktiga genom nätverksarbete.

Följande personer från Svedala kommun deltar i projektet.
Namn Titel Enhet
Annika Kraft Biträdande utbildningschef Utbildningsenheten
Laila Petersen Rektor/processledare Bara förskolor
Lena Larsson Rektor  Erlandsdal
Susan Henriksson Förskollärare Erlandsdal
Ricarda Ödbratt Förskollärare Erlandsdal
Kerstin Nielsen Rektor Mumindalen
Elisabeth Lindqvist Förskollärare Mumindalen
Petra Johansson Förskollärare Mumindalen

Deltagande kommuner

Tolv kommuner deltar i projektet Små barns lärande. LinköpingHuddingeEskilstunaJönköpingSvedalaSkurup , EslövSvalövSkövdeNorrköpings kommun och statsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör och Hässelby-Vällingby.

Varje kommun och Linnéuniversitetet har en representant i projektets styrgrupp, som leds av Lars Rejdnell, Linköpings kommun.

I varje kommun har en processledare utsett som har till uppdrag att

 • Leder lärgrupperna vid seminariediskussionerna
 • Håller kontakt med sin grupp mellan seminarier  via plattformen
 • Ansvarar för spridningen i den egna kommunen
 • Egen grupp för erfarenhetsutbyte på plattformen
 • Stöd och kontaktperson för licentiandernas

Genomförandeplan 2013-2017

Små barns lärande

Processplan 2015, sammanfattning

Tidsplan på riksnivå

 • Ht 13 Kvalitet i förskolan, forskningsresultat om samband kvalité och lärande
 • Vt 14 Läroplan och didakatiken, lärande relaterat till innehåll
 • Ht 14 Dokumentation i förskolan ett forskningsperspektiv
 • Vt 15 Licentiandernas iakttagelser
 • Ht 15 Seniors forskares resultat
 • Vt 16 Vad har vi uppnått
 • Vt 17 Spridningskonferens

 Roller i projektet

Styrgruppsledamot

 • Representant i projektets styrgrupp på riksnivå
 • Samordning på övergripande nivå
 • Återkoppling till verksamhetsledningsgrupp från styrgrupp
Processledare
 • Representant i projektets processledargrupp på riksnivå
 • Leder lärgrupperna vid seminariediskussionerna
 • Håller kontakt med sin grupp mellan seminarier  via plattformen
 • Ansvarar för spridningen i den egna kommunen
 • Egen grupp för erfarenhetsutbyte på plattformen
 • Stöd och kontaktperson för licentiandernas
 • Behov av kompetensutveckling för processledarskap?
Förskollärare och rektorer
 • Leder lärgrupperna vid seminariediskussionerna
 • Håller kontakt med sin grupp mellan seminarier  via plattformen
 • Ansvarar för spridningen i den egna kommunen
 • Egen grupp för erfarenhetsutbyte på plattformen
 • Stöd och kontaktperson för licentiandernas
 • Behov av kompetensutveckling för processledarskap?
Licentiander och seniora forskare
 • Datainsamling, successiva analyser av processer och resultat (delredovisningar),
 • Initiativ till egen datainsamling på de olika förskolorna och förslag på särskilda strategier eller inslag i utvecklingsarbetet
 • Slutrapprotering
Linnéuniversitetet
 • Ansvarar för innehåll i utvecklingsseminarierna
 • Tar fram frågeställningar som grund för diskussioner under och emellan utvecklingsseminarier
 • Bemöter och fördjupar diskussionen i lärgrupperna
Ifous
 • Samordna arbetet med mötesplatser för information
 • Stödja diskussioner och workshops
 • Praktiska samordningsfrågor kring utvecklingsseminarierna
 • Strukturen av plattformen Project Place

Litteraturtips

Här hittar du avhandlingar, artiklar/rapporter och litteratur som har anknytning till små barns lärande.

Slutrapport

Den 22-245 mars 2017 avslutades FoU-programmet Små barns lärande med ett seminarium i Linköping.  I samband med avslutandet har en slutrapport skrivits

Slutrapport: Små barns lärande

Seminarier på nationell nivå

Under projektets gång kommer ett seminarium hållas varje vår och höst i deltagande kommuner. Här träffas alla deltagare på alla nivåer för inspirationsföreläsningar, samtal och gruppövningar, erfarenhetsutbyte och rapportering från forskningen.

8-9 oktober 2015 – Eskilstuna

Material inför seminariet

Program

Arbetsuppgift

Powerpointmaterial

Föreläsning Jan Håkansson

Föreläsning Inger Fäldt

22-22 april 2016 – Linköping

Arbete i Svedala kommun

2014-01-07 Upptaktsdag

Den 7/1 2014 ägde en upptaktsdag för Små barns lärande-projektet rum i Svedala att äga rum där all förskolepersonal deltar i föreläsningar och grupparbete.

Inbjudan Samtalsledarens roll och diskussionsfrågor

Introduktion Små barns lärande (powerpoint)

2014-05-11 Arbetsplatsträff

Som ett led i arbetet med Ifous – Små barns lärande har Mumindalens och Erlandsdals förskolor som utgör pilotförskolor i projektet under hösten läst Det värderande ögat. Boken ger en grundlig introduktion till observation som metod. Under kvällen visar medarbetare från förskolorna praktiska exempel på hur några observationsmetoder kan användas. Syftet med kvällen är att ge en introduktion till observation och utvärdering som redskap för att utveckla den egna pedagogiska professionen.

14-11-05 Inbjudan

2015-10-22 Arbetsplatsträff
2016-05-23 Arbetsplatsträff

Dokumentation analys och utveckling av verksamheten

APT 23 maj 2016 PP (3)

APT 23 maj 2016 Kallelse

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala