Slutrapport – Små barns lärande

FoU-programmet Små barns lärande startade 2013 och avslutas 2017. Tolv skolhuvudmän medverkade med 24 förskolor. Forskningsinsatsen leddes av Linnéuniversitetet.

Syftet var att utveckla modeller för dokumentation och utvärdering som genom att visa på små barns förändrade kunnande i förhållande till läroplanens målområden ger en bild av förskolans kvalitet och dess utvecklingsbehov när det gäller barns lärande. Syftet var också att utveckla förskollärares kompetenser att observera och dokumentera små barns lärande samt att skolledare och skolhuvudmän utvecklar kunskap och systematik i styrning av och stödfunktioner för kvalitetsarbetet.

Som en del av programmet genomgår fem licentiander en forskarutbildning som avslutas vid årsskiftet 2017/18. Deras licentiatavhandlingar kommer att göras tillgängliga här allt eftersom de blir klara.

Ta del av Slutrapporten från FoU-programmet Små barns lärande.

Share Button