SKA-samtal

SKA följs upp fyra gånger om året. I september och februari sker det i form av samtal där förskolechef, områdeschef för förskolan och utvecklingsstrateg deltar. I november och april sker uppföljningen i form av SKA i grupp där samtliga förskolechefer, områdeschef för förskolan och utvecklingsstrateg deltar.

Områdeschef för förskolan kommer att följa upp och ha en dialog kring:

 • Nationella mål
 • Resultat
 • Prioriterade SKA-mål
 • Förutsättningar

En timme avsätts för varje SKA-samtal och två timmar för SKA i grupp.

Höstterminens SKA-samtal

Huvudfokus för läsårets första SKA-samtal är förskolechefens preliminära SKA-plan. SKA-planen ska presenteras, problematiseras, utmanas och utvecklas.

Frågor att utgå ifrån

Vad ni har sett

 • Vilka utvecklings-/problemområden har ni identifierat? Vad behöver utvecklas för att uppfylla de nationella målen:

Vilka slutsatser ni har dragit

 • Vad ser ni för orsaker och förklaringar till dessa problemområden och vad har ni för belägg som stödjer era analyser?
  • Hur har arbetssätt och arbetsformer lärandeklimat, och förväntningar påverkat? (det vi gör)
  • Hur har organisering, resursfördelning, kompetens et cetera påverkat? (förutsättningar)
  • Vilka variationer finns och varför? (likvärdighet)
 • Vad förväntas utvecklingsinsatserna leda till, (”Vad vill ni ska hända?”)?

Vilka åtaganden och aktiviteter som planeras

 • Vilka arbetssätt och metoder ska användas?
 • Vilka förutsättningar krävs för att utvecklingsinsatserna
  ska kunna genomföras?
 • Vad lyfter vetenskap och beprövad erfarenhet fram
  som betydelsefullt i genomförandet?
 • Hur ska alla bli delaktiga i processen?
 • Hur ska processen hållas vid liv?
 • Hur ska arbetet följas upp?

Vårterminens SKA-samtal

Huvudfokus för läsårets andra SKA-samtal är förskolornas måluppfyllelse kopplat till nationella mål och förutsättningar.

Vi kommer också att stämma av skolans fastslagna SKA-plan – förändringar, framgångsfaktorer, riskfaktorer, dokumentation och lärdomar med fokus på att komma fram till lösningar och utveckla vägar framåt.

Frågor att utgå ifrån

God miljö för lärande

 • I vilken grad miljön är säker, trygg och i övrigt god?
 • I vilken grad är elevhälsan är förebyggande och hälsofrämjande?
 • Hur ser det ut med gruppers storlek och sammansättning?

Organisation

 • Hur är styrning, ledning och ansvarsfördelning är organiserad?
 • Hur ser det ut med personaltäthet och personalsammansättning?
 • Hur har lokaler, utrustning och miljö använts? I vilken mån det finns lokaler och utrustning för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas?

Resursfördelning

 • Hur har resurser fördelats och använts?

Personal    

 • I vilken mån lärare och annan personal på förskolan har de nödvändiga insikter i skollag, läroplaner och andra föreskrifter som gäller för skolväsendet?
 • I vilken mån personalen i förskolan uppfyller behörighetskrav?
 • Tillgången till personal med kompetens att tillgodose barnens behov av specialpedagogiska, medicinska, psykologiska och psykosociala insatser?
 • Personalens möjlighet till en sådan kompetensutveckling att verksamheten kan uppfylla de nationella målen?

Avstämning av fastslagen SKA-plan

 • Vad har skett sedan november? Vilka förändringar ser vi och vad hade vi förväntat oss?
 • Vilka förändringar vill vi göra nu och varför?
 • Vad ser ni för framgångsfaktorer respektive riskfaktorer i arbetet?
 • Hur prövas, utvärderas och dokumenteras erfarenheter?
 • Vilka erfarenheter och lärdomar har gjorts?

SKA i grupp

Varje SKA i grupp har ett specifikt fokusområde och syftet  är att som kritiska vänner ta del av, samtala om och stödja varandra i arbetet med måluppfyllelse i förskolan. SKA i grupp tar två timmar i anspråk. En timme åt diskussion i grupper och en timme för gemensam diskussion.

Inför SKA i grupp förbereder varje förskolechef sin SKA-dokumentation utifrån givet fokusområde och givna frågeställningar. Förskolecheferna delas in i par/grupper (2-3) och veckan innan SKA i grupp läser gruppmedlemmarna igenom varandras dokumentation och förbereder frågeställningar för att klargöra, utmana återkoppla till varandra.

Genomförandet av SKA i grupp sker i två steg. Först sker samtal i grupperna där varje förskolechefs SKA behandlas under 30-40 minuter. Därefter samlas hela förskolans ledningsgrupp för återkoppling och helgruppdiskussioner.

Läs om redan genomförda SKA i grupp-tillfällen:

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala