SKA-samtal

SKA följs upp fyra gånger om året. I september och februari sker det i form av samtal där rektor, områdeschef för förskolan och utvecklingsstrateg deltar. I november och april sker uppföljningen i form av SKA i grupp där samtliga rektorer, områdeschef för förskolan och utvecklingsstrateg deltar.

Syfte

Samtalet utgår ifrån den övergripande målsättningen för kommunens förskolor att utveckla:

1) ett kvalitetsarbete grundat på resultat
2) en uppdragsorienterad förskoleverksamhet
3) utbildning, undervisning och förutsättningar för detta

och syftar till att följa upp, kritiskt granska och utmana förskolornas åtaganden, analyser och aktiviteter.

Tre kärnfrågor

 • Vad behöver dina förskolorna utveckla just?
 • Vilka hinder ser du?
 • Vilka lösningar ser du?

Höstterminens SKA-samtal

Inför höstterminens SKA-samtal läser huvudmannens representanter rektorers SKA-dokument och ställer följande frågor till dokumentet:

Kvalitetsarbete grundat på resultat
Följa upp läroplanens mål och analysera resultat på enhetsnivå.

– Vad behöver dina förskolorna utveckla just?
– Vilka hinder ser du?
– Vilka lösningar ser du?

Målredovisning

 • Vilka är de dokumenterade resultaten? Vilka resultat är goda respektive mindre goda?

Slutsatser

 • Vilken förståelse/vilka antaganden finns om varför resultaten ser ut som de gör?
 • Vad ser de för orsaker och förklaringar till dessa problemområden och vad har de för belägg som stödjer deras analyser?
 • Hur har arbetssätt och arbetsformer lärandeklimat, och förväntningar påverkat? (aktiviteter)
 • Hur har organisering, resursfördelning, kompetens et cetera påverkat? (förutsättningar)
 • Vilka variationer finns och varför? (likvärdighet)

Prioriterad målsättning

 • Vilka utvecklings-/problemområden har de identifierat?
 • Vilka är de fastslagna målen?
 • Vad förväntas utvecklingsinsatserna leda till?

Aktiviteter

 • Hur ser planen ut för att undersöka antagandena och förbättra resultaten under läsåret?
 • Vad behöver de undersöka vidare?
 • Vilka aktiviteter kommer att genomföras? Vilka arbetssätt och metoder ska användas?
 • Hur prövas, utvärderas och dokumenteras erfarenheter?
 • Hur leder de arbetet som rektor?
 • Vilka förutsättningar skapar de för att utvecklingsinsatser ska kunna genomföras?

En uppdragsorienterad förskoleverksamhet
Tolka och implementera läroplaner och styrdokument.

– Vad behöver dina förskolorna utveckla just?
– Vilka hinder ser du?
– Vilka lösningar ser du?

 • I vilken mån har lärare och annan personal på förskolan de nödvändiga insikter i skollag, läroplaner och andra föreskrifter som gäller för förskolan? Vad behöver de utveckla, åtgärda eller säkerställa?
 • Hur säkerställs att undervisning leds av förskollärare och sker i enlighet med läroplanen?
 • Hur arbetar de för att ett specialpedagogiskt synsätt ska färga arbetet med att skapa en rymlig förskola för alla barn, inkludering och anpassning?

Utveckling av utbildning, undervisning och arbetsmiljö
Ständigt förbättrad utbildning och undervisning och god arbetsmiljö.

– Vad behöver dina förskolorna utveckla just?
– Vilka hinder ser du?
– Vilka lösningar ser du?

 • Hur arbetar de för att personalen ska få sådan kompetensutveckling att verksamheten kan uppfylla de nationella målen och utvecklar en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?
 • Hur är styrning, ledning och ansvarsfördelning är organiserad?
 • Hur ser det ut med personaltäthet och personalsammansättning?
 • Hur har lokaler, utrustning och miljö använts? I vilken mån det finns lokaler och utrustning för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas?

Vårterminens SKA-samtal

Inför vårterminens SKA-samtal läser huvudmannens representanter förskolornas SKA-dokumentation och ställer följande frågor till dokumentet:

 Kvalitetsarbete grundat på resultat
Följa upp läroplanens mål och analysera resultat på enhetsnivå.

– Vad behöver dina förskolorna utveckla just?
– Vilka hinder ser du?
– Vilka lösningar ser du?

Målredovisning

 • Vad har de gjort sedan SKA-samtal 1?
 • Vad såg de för problemområden och utvecklingsbehov? Vad har hänt sedan sist?
 • Vilka effekter har insatser och aktiviteter haft på måluppfyllelsen?

Dokumentation

 • Vad ser de för framgångsfaktorer respektive riskfaktorer i arbetet? Vilka erfarenheter och lärdomar har gjorts?
 • Hur prövas, utvärderas och dokumenteras erfarenheter?

Aktiviteter

 • Hur har de gått tillväga? Vilka har involverats?
 • Hur ser planen ut framöver? Vad behöver de undersöka vidare? Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Vad behöver de göra mer av? Vad behöver de göra mindre av?
 • Vilka förutsättningar behöver de skapa/förändra för att arbetet ska bli framgångsrikt?

En uppdragsorienterad förskoleverksamhet
Tolka och implementera läroplaner och styrdokument.

– Vad behöver dina förskolorna utveckla just?
– Vilka hinder ser du?
– Vilka lösningar ser du?

 • I vilken mån har lärare och annan personal på förskolan de nödvändiga insikter i skollag, läroplaner och andra föreskrifter som gäller för förskolan?
 • Vad har skett under läsåret? Vilka förändringar ser de och vad hade de förväntat sig? Vilka förändringar vill de göra nu och varför?
 • Hur prövas, utvärderas och dokumenteras erfarenheter?
 • Vad ser de för framgångsfaktorer respektive riskfaktorer i arbetet? Vilka erfarenheter och lärdomar har gjorts?

Utveckling av utbildning, undervisning och arbetsmiljö
Ständigt förbättrad utbildning och undervisning och god arbetsmiljö.

– Vad behöver dina förskolorna utveckla just?
– Vilka hinder ser du?
– Vilka lösningar ser du?

 • Vad har skett under läsåret? Vilka förändringar ser de och vad hade de förväntat sig avseende utveckling av utbildning och undervisning?
 • Personalens kompetens så att verksamheten kan uppfylla de nationella målen och utvecklar en utbildning och undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • Organisation av styrning, ledning och ansvarsfördelning
 • Personaltäthet, personalsammansättning, lokaler, utrustning och miljö
 • Vilka förändringar vill de göra nu och varför?

SKA i grupp

Varje SKA i grupp har ett specifikt fokusområde och syftet  är att som kritiska vänner ta del av, samtala om och stödja varandra i arbetet med måluppfyllelse i förskolan. SKA i grupp tar två timmar i anspråk. En timme åt diskussion i grupper och en timme för gemensam diskussion.

Inför SKA i grupp förbereder varje rektor sin SKA-dokumentation utifrån givet fokusområde och givna frågeställningar. Rektorerna delas in i par/grupper (2-3) och veckan innan SKA i grupp läser gruppmedlemmarna igenom varandras dokumentation och förbereder frågeställningar för att klargöra, utmana återkoppla till varandra.

Genomförandet av SKA i grupp sker i två steg. Först sker samtal i grupperna där varje rektors SKA behandlas under 30-40 minuter. Därefter samlas hela förskolans ledningsgrupp för återkoppling och helgruppdiskussioner.

Läs om redan genomförda SKA i grupp-tillfällen:

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala