SKA i grupp hösten 2019

Prioriterade mål för förskolor i Svedala kommun

  • Arbeta mot en uppdragsorienterad förskoleverksamhet, grundad på skollag och läroplan, och med utbildning, undervisning samt omsorg som gemensam bas; EDUCARE.
  • Utbildning/förskola har en tillräckligt utbyggd och kapabel administration som kan motsvara de grundläggande kraven för offentlig förvaltning samt stöd till chefer
  • Förskolorna utvecklas via professionell kapacitet byggd på vetenskaplig grund, och en hållbar arbetsmiljö för medarbetare och chefer

Syfte med höstens SKA i grupp

En stödprocess för introduktion till läroplanen är genomförd under 2019. Nästa steg i processen är att gå från ”känna till” till att ”göra” läroplanen, vilket ska ske genom didaktiska forum med stöd av extern expertis.

De didaktiska forumen ska utgå ifrån utvecklingsmål och prioriteringar så som framkommit i rektors systematiska kvalitetsarbete och därför behöver målformuleringarna vara precisa med ett högt instruktionsvärde.

Mål med högt instruktionsvärde

Målen som ska ligga till grund för de didaktiska forumen bör:

  • fokusera på kärnan, det vill säga de målstyrda lärprocesser som ska leda till utveckling och lärande hos varje enskilt barn,
  • vara tydligt avgränsade, så att de kan följas upp och att effekterna av didaktikutvecklingen blir synlig,
  • ha ett lågt försvarsvärde och ett högt instruktionsvärde. Med högt instruktionsvärde avses att målformuleringen beskriver aktiviteter, beteenden och klargöranden.

Exempel på målformulering med högt försvarsvärde

Mål med högt försvarsvärde och lågt instruktionsvärde:

“Vi ska bli bättre på språkundervisning”

I målet finns tre ord med högt försvarsvärde nämligen “Vi”, “bättre” och “språkundervisning”. Då målet saknar önskvärda beteenden och specificeringar är instruktionsvärdet lågt.

Begrepp:  “Vi” 
Aktivitet:  “Med vi avses de som bedriver utbildning och undervisning på förskolan.”
Beteende: “Vi innebär all pedagogisk personal i förskolan som har ett pedagogiskt uppdrag tillsammans med barnen och som bedriver utbildning och målstyrda lärprocesser..”
Underkategori: “Med vi avses samtliga som utgör arbetslagen på förskolan: förskollärare, pedagoger i förskolan och barnskötare.”

Begrepp:  “Bättre” 
Aktivitet:  “Förbättra hur vi undervisar i språk”
Beteende: “Teoretisk inläsning i ämnesdidaktik. Samplanering utifrån teori, genomförande av undervisning, samvärdering för att få syn på effekterna av undervisningen”
Underkategori: “Målet är att få syn på och lära oss vilken effekt undervisningen har på barnens intresse för skriftspråk samt för barnens  förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap”

Begrepp:  “Språkundervisning” 
Aktivitet:  “Undervisa barnen i språk”
Beteende: “Initiera och leda lärprocesser i språk. Fånga barnens intresse, väcka deras nyfikenhet, ställa frågor för att få syn på barnens intresse och förståelse, iscensätta situationer som stimulerar barnen”
Underkategori: “Målet för undervisningen är att se effekter på barnens intresse för skriftspråk samt för deras förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap”

Exempel på omformulerat mål med högt instruktionsvärde

Omformulerat mål med lågt försvarsvärde och högt instruktionsvärde:

Arbetslaget ska få syn på och lära sig vilken effekt språkundervisningen har på barnens intresse för skriftspråk samt för deras förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap. 

Arbetslagen ska förbättra sin förmåga att initiera och leda lärprocesser i språk, att fånga barnens intresse, väcka deras nyfikenhet, ställa frågor för att få syn på barnens intresse och förståelse, samt iscensätta situationer som stimulerar barnen.

Förbättringen ska ske genom kollegialt lärande där inläsning av teori i språkdidaktik varvas med samplanering utifrån teori, genomförande av undervisning och samvärdering för att få syn på effekterna av undervisningen.

Arbetsgång för målformulering

Målformuleringsprocessen som används under dagens SKA i grupp kan också användas lokalt för målpreciseringar i enskilda arbetslag.

Par 1: Susan och Laila
Par 2: Mia och Sandra
Par 3: Annika och Kicki
Par 4: Charlotta och Kristina

Arbeta i par (60 min)

Ni ska arbeta i par med att skriva målformuleringar med höga instruktionsvärden.

Hjälp varandra genom att stödja varandra i formulerandet och tex föreslå formuleringar och ordval men också genom att agera kritiska vänner åt varandra genom att ställa frågor för att ytterligare höja instruktionsvärdet i målformuleringen.

Steg 1 – välja varsitt utvecklingsmål i era systematiska kvalitetsarbeten som ni vill att de didaktiska forumen på era respektive förskolor ska utgå ifrån.

Steg 2 – identifiera begrepp i målformuleringen som har ett högt försvarsvärde och ett lågt instruktionsvärde.

Steg 3 – förbättra instruktionsvärdet för varje begrepp genom att beskriva aktivitet, beteenden samt underkategorier så tydligt ni kan.

Steg 4 – När alla begrepp har ett högt instruktionsvärdet ska ni formulera målen på nytt. Försök att få med aktiviteter, beteenden och underkategorier i de nya målformuleringarna.

Steg 5- Parvis reflektera över hur mål och målformuleringar behöver användas för att precisera det uppdrag som ges till det externa stödet för didaktiska forum på dina förskolor.

Gemensam diskussion

I helgrupp diskuterar vi:

  • Vad blir viktigt i kommunikationen med det externa stödet och hur behöver målen formuleras för att stödet ska bli rätt?
  • Hur vill jag använda mig av det externa stödet? Vilka förberedelser behöver göras? Vilka förutsättningar behöver skapas?
  • Hur ska arbetet dokumenteras så att de kan ligga till grund för beprövad erfarenhet och en vetenskaplig grund?
Share Button