SKA i grupp 2018

Prioriterade mål för förskolor i Svedala kommun 2017 och framåt

 • Arbeta mot en uppdragsorienterad förskoleverksamhet, grundad på skollag och läroplan, och med utbildning, undervisning samt omsorg som gemensam bas; EDUCARE.
 • Utbildning/förskola har en tillräckligt utbyggd och kapabel administration som kan motsvara de grundläggande kraven för offentlig förvaltning samt stöd till chefer
 • Förskolorna utvecklas via professionell kapacitet byggd på vetenskaplig grund, och en hållbar arbetsmiljö för medarbetare och chefer
 • Specialpedagogiskt synsätt färgar arbetet med att skapa en rymlig förskola för alla barn, inkludering och anpassning, samt kompletteras av barnpsykologisk kompetens

Syfte med SKA i grupp den 24 maj

Att komma fram till vilka organisatoriska och strukturella förutsättningar som krävs för att åstadkomma en välfungerande författningsstyrd verksamhet.

Förberedelse inför SKA i grupp

Inför “SKA i grupp-arbetet” ska varje rektor förbereda en presentation på 15 minuter om ett prioriterat mål (ur respektive rektors SKA) som varit särskilt utmanande detta läsår. Utmaningen bör presenteras i ett sammanhang där organisation och strukturer som påverkar eller är tänkta att påverka det prioriterade målet blir tydliga.

Klicka för att förstora bilden

Ambitionen är att presentera något som utmanar lokalt men att finna lösningar i organisation och strukturer både på lokal nivå och på områdesnivå.

Genomförande av SKA i grupp

1. Genomgång av organisatorisk teori som stöd för arbete och återkoppling (12 min)
2. Presentationsomgång 1 (60 min)
3. Presentationsomgång 2 (60 min)
4. Mål och utmaningar – återkoppling (35 min)
5. Avslutande sammanfattning (10 min)

Organisationsteori som stöd för arbete och återkoppling

Som stöd för att ta oss an utmaningar och finna lösningar i organisation och struktur utgår vi ifrån Gareth Morgans organizations as brains.

Organizations as brains

Gareth Morgan, organisationsteoretiker, beskriver organisationen som en hjärna med följande karaktärsdrag:

 • Självkorrigerande system
 • Organisatoriskt lärande
 • Informationsprocessande

För att en organisation ska fungera som en hjärna måste organisationen lära sig:

 • Omvärldsbevakning – vad gör människor utanför organisationen
 • Hur ser gränsen ut mellan, till organisationer och inom organisationen? När organisationer gnider mot varandra skapas energi
 • Lära om och lära nytt beroende på hur man tolkar omvärldsbevakningens resultat. Beredskapen att lära och lära nytt är ett ideal för utbildningsväsendet (utopiskt och normativt ideal)

Kunskapsalstring och kunskapsspridning är en idé i organizations as brains. Hjärnan blir en symbol för denna typ av organisation eftersom hjärnan är plastisk och flyttar energier från område till område utifrån behov.

Typiskt för organizations as brain är:

 • Teamarbete
 • Arbetande lag är framgångsfaktor
 • Rörligt ledarskap – att kunna ledas och leda. Man ska kunna ledas i en process och samtidigt kunna ta över ledarskapet i en annan process
 • Få hierarkier
 • Lågt inslag av byråkrati

Presentationsomgång 1

Varje rektor presenterar sitt mål och sin utmaning, samt de organisatoriska och strukturella faktorer som påverkar arbetet med målet, under 15 minuter. Övriga deltagare lyssnar och antecknar under presentationens gång.

 1. Susan
 2. Laila
 3. Annika

Efter tre presentationer avslutas presentationsomgång 1 med en skrivstund då åhörarna får möjlighet att sortera och strukturera sina anteckningar utifrån frågeställningen: Redogör för tankar och idéer du har om att skapa organisation och strukturer på lokal och på kommunal nivå för att maximerar effekterna av det din kollega försöker åstadkomma?

Presentationsomgång 2

Varje rektor presenterar sitt mål och sin utmaning, samt de organisatoriska och strukturella faktorer som påverkar arbetet med målet, under 15 minuter. Övriga deltagare lyssnar och antecknar under presentationens gång.

 1. Kicki
 2. Kristina
 3. Sandra

Efter tre presentationer avslutas presentationsomgång 1 med en skrivstund då åhörarna får möjlighet att sortera och strukturera sina anteckningar utifrån frågeställningen: Redogör för tankar och idéer du har om att skapa organisation och strukturer på lokal och på kommunal nivå för att maximerar effekterna av det din kollega försöker åstadkomma?

Mål och utmaningar – återkoppling

Tillsammans går vi igenom respektive mål/utmaning.  Ägaren till mål/utmaning lyssnar under tystnad medan åhörarna får möjlighet att delge relevanta tankar och slutsatser kring organisation och strukturer på lokal och gemensam nivå utifrån sina anteckningar.

Share Button