SKA i grupp 2018

Prioriterade mål för förskolor i Svedala kommun 2017 och framåt

 • Arbeta mot en uppdragsorienterad förskoleverksamhet, grundad på skollag och läroplan, och med utbildning, undervisning samt omsorg som gemensam bas; EDUCARE.
 • Utbildning/förskola har en tillräckligt utbyggd och kapabel administration som kan motsvara de grundläggande kraven för offentlig förvaltning samt stöd till chefer
 • Förskolorna utvecklas via professionell kapacitet byggd på vetenskaplig grund, och en hållbar arbetsmiljö för medarbetare och chefer
 • Specialpedagogiskt synsätt färgar arbetet med att skapa en rymlig förskola för alla barn, inkludering och anpassning, samt kompletteras av barnpsykologisk kompetens

Syfte med SKA i grupp den 24 maj

Att redovisa och diskutera de mål som penetrerats och hur man i verksamheten bedömt måluppfyllelsen.

Förberedelse inför SKA i grupp

Inför “SKA i grupp-arbetet” ska varje rektor förbereda sig genom att göra en första avstämning för respektive förskola av det utfall som går att utläsa i Unikum.

 • Vilka mål har vi följt upp sedan systemet togs i bruk?
 • Vilka och hur många barn finns det lärloggar och bedömningar på?
 • Vilken bedömning gör du av förskolans måluppfyllelse och vilka slutsatser drar du av detta?

Genomförande av SKA i grupp

 1. Susan, Laila och Lana
 2. Annika och Kicki
 3. Kristina och Sandra

Samtal i par/grupp (90 minuter)

 • Diskutera underlaget för en förskola åt gången. Rektor berättar om sitt underlag – hur det har processats, vad som blivit  synligt, vilka slutsatser som dragits etc
 • Tillsammans diskuterar ni vad som är lämpligt att göra som nästa steg i arbetet för respektive förskola.
  – Vad behöver tydliggöras? Vad behöver fördjupas? Vad behöver tillkomma?
 • När ni gått igenom samtliga förskolor diskuterar ni vilka rutiner, riktlinjer och  strukturer som behöver fortgå, tillkomma eller utvecklas lokalt och centralt för att arbetet med måluppfyllelse ska förbättras och utvecklas.

Samling i helgrupp

Utifrån par-/gruppsamtalen för vi ett samtal i helgrupp kring tankar och reflektioner som uppkommit:

 • Vilka reflektioner gör du kring hur arbetet med måluppfyllelse sker på dina förskolor? Vad har blivit synligt och vad är nästa steg i arbetet? Vad behöver vi arbeta vidare med? Vad behöver utvecklas?
Share Button