SKA i grupp 2018

Prioriterade mål för förskolor i Svedala kommun 2017 och framåt

 • Arbeta mot en uppdragsorienterad förskoleverksamhet, grundad på skollag och läroplan, och med utbildning, undervisning samt omsorg som gemensam bas; EDUCARE.
 • Utbildning/förskola har en tillräckligt utbyggd och kapabel administration som kan motsvara de grundläggande kraven för offentlig förvaltning samt stöd till chefer
 • Förskolorna utvecklas via professionell kapacitet byggd på vetenskaplig grund, och en hållbar arbetsmiljö för medarbetare och chefer
 • Specialpedagogiskt synsätt färgar arbetet med att skapa en rymlig förskola för alla barn, inkludering och anpassning, samt kompletteras av barnpsykologisk kompetens

Syfte med SKA i grupp den 6 dec

Att klargöra skillnaden mellan hur vi arbetar med mål i arbetsorganisationens utbildning och undervisning och i utvecklingsorganisationens uppföljning och utveckling.

Att diskutera hur vi kan säkerställa att vi arbetar med undervisning utifrån läroplanen och där utgå ifrån barnens intressen och det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, samtidigt som vi följer upp måluppfyllelse i målredovisningar och arbetar med prioriterade mål för utvecklingsarbetet.

Undervisning i förskolan

Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling
och lärande.

Rektorns ledning samt förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och arbetslagets uppdrag att främja barns utveckling och lärande är förutsättningar för att
utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet.

Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Förskollärare ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att:

 • omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,
 • planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig,
 • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
 • utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet

– Läroplan för förskolan, Lpfö18

Målredovisning

Målen i förskolans läroplan anger inriktningen på förskolans
arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i
förskolan. Graden av måluppfyllelse avgörs genom en bedömning
i förhållande till hur väl förskolan arbetar i riktning mot
dessa mål. Med måluppfyllelse avses resultat i relation till de
nationella målen i skollagen och förskolans läroplan.

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, det vill säga verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar om att observera, dokumentera, följa och analysera barns lärprocesser och lärstrategier. Samtidigt handlar det också om att observera, dokumentera och följa hur den pedagogiska verksamheten svarar mot målen och bidrar till barns utveckling, lärande och delaktighet

– Måluppfyllelse i förskolan, Skolverkets allmänna råd

Målredovisningarna är en del av förskolornas uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet i Svedala kommun. Syftet med målredovisningarna är att synliggöra förskolornas kvalitet kopplat till målen i läroplanen och ska användas för att identifiera verksamheternas kvaliteter och utvecklingsbehov.

Målredovisning lokalt och kommunalt (förslag)

Förskolorna dokumenterar kontinuerligt barnens förändrade kunnande kopplat till läroplansmålen i lärloggar i Unikum. Lärloggarna ligger sedan till grund för förskolans målredovisningar .

Varje förskola ska ta fram ett årshjul för kvartalsvisa måluppföljningar. I slutet av varje termin rapporterar förskolorna in terminens målredovisning till huvudmannen.

Höstterminen kvartal 1 

 • naturvetenskap och teknik
 • kulturell identitet, motorik, skapande

Höstterminen kvartal 2 

 • inflytande
 • personlig och social utveckling
Målredovisning – huvudman

Senast den 31 december redovisas resultaten för följande målkluster till huvudmannen:

 • naturvetenskap och teknik
 • kulturell identitet, motorik, skapande
 • inflytande
 • personlig och social utveckling

Vårterminen kvartal 1 

 • språk och kommunikation
 • matematik

Vårterminen kvartal 2 

 • normer och värden
Målredovisning – huvudman

Senast den 30 juni redovisas resultaten för följande målkluster till huvudmannen:

 • språk och kommunikation
 • matematik
 • normer och värden

Mål i arbetsorganisation och mål i utvecklingsorganisation

Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.

Riktlinjerna anger förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen.  Målen i förskolans läroplan anger inriktningen på förskolans arbete och anger att “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla…”.

Förskollärare avgör val av mål i undervisningen utifrån riktlinjerna i läroplanen. Undervisningen är en del av arbetsorganisationen och det vardagliga arbetet att bedriva utbildning och undervisning utifrån förskolans läroplan.

I förskolans läroplan finner vi över 30 mål. Undervisningen utgår inte ifrån alla dessa mål på en gång, utan rör sig över olika målområden över tid. Det gula fältet i bilden nedan representerar samtliga mål som beskrivs i läroplanen. Det blå fältet representerar den undervisning som en förskola bedriver över tid. Om det finns delar av det gula fältet som aldrig berörs finns det anledning att analysera orsakerna till detta.

Målen i förskolans läroplan anger inriktningen på förskolans
arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i
förskolan. Graden av måluppfyllelse avgörs genom en bedömning
i förhållande till hur väl förskolan arbetar i riktning mot
dessa mål. Med måluppfyllelse avses resultat i relation till de
nationella målen i skollagen och förskolans läroplan.

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt
dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas och i Svedala gör vi det genom systematiska målredovisningar. Vid en målredovisning sammanställs befintligt underlag för varje läroplansmål och förskola. Målredovisningen ska inte ha någon påverkan på förskollärarnas val av undervisningsmål men bör däremot ligga till grund för de utvecklingsmål som förskolan väljer att prioritera i det systematiska kvalitetsarbetet.

 

De mål som aldrig eller sällan följs upp eller där förskolan har en låg måluppfyllelse bör analyseras. Rektor använder målredovisningen som stöd för prioritering av utvecklingsmål på förskolan.

De prioriterade målen styr arbetet för utvecklingsorganisationen och det utvecklingsarbete som sker på förskolan. Däremot ska de prioriterade målen inte styra vilka mål förskollärarna väljer för undervisningen i barngrupperna.

Det ska råda vattentäta skott mellan de mål som följs upp och fokuseras i utvecklingsorganisationens arbete med att utveckla och säkerställa förskolans kvalitet, och de mål arbetsorganisationen väljer att arbeta med i undervisningen.

Arbeta med mål – överlappningar och missförstånd

 • Vilka erfarenheter har du av att arbetet med målen på dina förskolor har lett till missförstånd och överlappningar? Vilka missförstånd och överlappningar har du stött på?
 • Vad behöver göras för att klargöra skillnaderna mellan arbetsorganisationens undervisning utifrån mål och utvecklingsorganisationens uppföljning och arbete med utveckla förskolans kvalitet kopplat till prioriterade mål?
 • Vad behöver göras för att säkerställa och förebygga att inga överlappningar och missförstånd sker?
 • Vilket stöd behöver vi ha för att säkerställa och förebygga att inga överlappningar och missförstånd sker?

Dokumentation

 • Vilken dokumentation använder dina förskolor som en del av arbetsorganisationens undervisning och utbildning?
 • Vilken dokumentation använder dina förskolor som en del av utvecklingsorganisationens uppföljning och utveckling?
 • Vilken dokumentation ligger i mellanrummet och antingen har en otydlig användning eller används  på flera olika sätt av alla eller några på förskolan?

Ta del av Förskola Uppföljning – Prioriterade mål – Undervisning.

Share Button