SKA verksamhetsnivå

SKA-process i förskolan

timperley

VAD

 1. Prioriterade strävansmål fastslås av rektor:
  Vilka kunskaper och förmågor behöver våra barn utveckla?
 1. Nuläge beskrivs utifrån strävansmål och ”Kärnämnen i förskolan” (Bruce, Riddersporre):
  – Vilka kompetenser, färdigheter och förmågor uppvisar barnen i den verksamhet de befinner sig i och vilka behöver vi utveckla?
  – Vilka faktorer i deras lärmiljö påverkar barnens kunnande?

VART

 1. Målbild för arbetet beskrivs utifrån strävansmål och ”Kärnämnen i förskolan” (Bruce, Riddersporre):
  Vilket förändrat kunnande förväntar vi att barnens ska uppvisa efter genomförd process?
  – Vilken ny förmåga/kapacitet förväntar vi oss att verksamheten ska uppvisa efter genomförd process? 

HUR

 1. Kompetensbehov – Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor behöver vi som pedagoger utveckla för att tillgodose barnens behov?
 1. Tillvägagångssätt – Hur fördjupar och förfinar vi våra professionella färdigheter, utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, så att barnen får nya erfarenheter av lärande?

RESULTAT

 1. Delutvärdering– Vilket förändrat kunnande uppvisar barnen nu i den verksamhet de befinner sig i? Behöver vi förändra något i vårt tillvägagångssätt?
 1. Resultat, analys, slutsatser – Vilken effekt har vårt agerande haft på våra barns resultat?

Dokumentationsmall för SKA-processen i förskolan.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala