Resultat

Resultat under SKA-strategin inkludering handlar om ett nuläge kopplat till strävansmål för normer och värden, social utveckling och barnens kunnande i den verksamhet de befinner sig i.

Strävansmålen  anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan:

 • Normer och värden
 • Inflytande
 • Personlig och social utveckling

Målklustrer

Efter modell av Jan Håkansson

Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
 • utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
 • utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.
 • utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
 • utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Inflytande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Personlig och social utveckling

Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Stöd för arbete med strävansmålen

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala