Ett fantastiskt resultat från Skolinspektionens tillsyn!

Under hösten har Skolinspektionen haft tillsyn i Svedala kommun. Tre skolor – Naverlönnskolan, Kyrkskolan och Roslättsskolan blev utvalda för granskning. Skolinspektionen konstaterade inte några brister på någon av skolorna. Samma goda betyg får även förskolan, fritidshemmet, grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen, gymnasiesärskolan och grundsärskolan avseende förutsättning för och utveckling av utbildningen. 

– Ett fantastiskt resultat, säger utbildningschef Johan Lundgren. Jag är stolt och det är ett tydligt bevis på att hårt arbete ger resultat och att vi är på rätt väg.

De områden som granskades på skolorna var:

  • Undervisning och lärandeSkolinspektionen konstaterade inte några brister på någon av skolorna.
  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • Bedömning och betygssättning
  • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  • Förutsättningar för lärande och trygghet
  • Styrning och utveckling av verksamheten

Fortsätt läsa Ett fantastiskt resultat från Skolinspektionens tillsyn!

Share Button

SKA i grupp, den 14 december 2017

Syfte

Att som kritiska vänner ta del av, samtala om och stödja varandra i arbetet med att följa upp och  analysera resultat och måluppfyllelse i förskolan.

Förberedelse inför SKA i grupp

Uppföljning och analys av resultat i förskolor i Svedala kommun ska ske en gång per termin och dokumenteras dels i de grå uppföljningsrutorna för de prioriterade utvecklingsmål som berörs och dels i  SKA-sammanställningen som fylls i vid läsårets slut.

Inför ”SKA i grupp-arbetet” vill vi att ni använder rutan ”Resultat utifrån de nationella målen” i SKA-sammanställningen, så att vi får ett tydligt underlag att utgå ifrån. Använd stödet under rubriken Analys av resultat och måluppfyllelse för att nyansera din analys.

Fortsätt läsa SKA i grupp, den 14 december 2017

Share Button

SKA i grupp

ska-i-grupp
Kompetens, behörighet och organisation

 

Syfte

Att som kritiska vänner ta del av, samtala om och stödja varandra i arbetet med att skapa förutsättningar för en hållbar utbildningsorganisation

Fortsätt läsa SKA i grupp

Share Button

Lokalt seminarium om Learning study

Undervisning i förskolan

Tid: 24 november 2016, kl, 8.00-11.00
Tid: 25 november 2016, kl, 8.00-11.00
Plats: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala

Varmt välkommen till det andra lokala seminariet inom ramen för FoU-programmet ”Undervisning i förskolan”. Seminariet vänder sig till alla förskollärare i Svedala kommun. Du deltar antingen på torsdagen eller på fredagen.

Seminariets innehåll:Undif

  • Återkoppling på det lokala utvecklingsarbetet och på forskningsinsatsen inom FoU-programmet
  •  Learning study som metod för verksamhetsutveckling inom förskolan

För att komma förberedd till seminariet; se information om variationsteori och learning study på KvUtiS förskola.

Varmt välkommen!

Förskolechefer och Susan Henriksson, processledare

Share Button

Svedala på SETT Syd

Den 1-2 november har du möjlighet att träffa förskollärare, skolledare och lärarare på SETT SYD.

Elisabeth Ryberg och Michaela Åberg

Välkommen att prata pedagogik och skolutveckling i Svedalas monter! (B:20)

Fortsätt läsa Svedala på SETT Syd

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala