Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling - bakgrund till ändringar i förskolans läroplan
Skolverket
2011
28

Förskolans läroplan som trädde i kraft den 1 juli 2011. Denna skrift presenterar en promemoria som beskriver bakgrunden till de förtydliganden och kompletteringar som gjorts i läroplanen.

Share Button

Förändringens sex hemligheter – vad goda ledare gör för att deras organisationer ska utvecklas och överleva

Förändringens sex hemligheter – vad goda ledare gör för att deras organisationer ska utvecklas och överleva Bokomslag Förändringens sex hemligheter – vad goda ledare gör för att deras organisationer ska utvecklas och överleva
Kommunförbundet Skåne
2014
24

I Forskning i korthet presenteras denna gång en sammanfattning av en bok av professor Michael Fullan, The Six Secrets of Change. What the Best Leaders Do to Help Their Organizations Survive and Thrive. Fullan delger här sex centrala aspekter för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Michael Fullan är professor emeritus vid universitetet i Toronto i Kanada och en av världens ledande experter på skolutveckling. Han har hedersdoktorat vid ytterligare två universitet och tjänstgjort som rådgivare till utbildningsministern i provinsen Ontario, en provins som visat på en imponerande resultatförbättring under senare tid. Han är även känd som en internationell auktoritet på organisatoriska förändringar och engagerad i utbildning, rådgivning och utvärdering av utvecklingsprojekt över hela världen. Michael Fullan är både en tänkare och en genomförare och han baserar sitt arbete på forskning inom både den publika och privata sektorn. Han har skrivit flera böcker om ledarskap och förändringsarbete som har översatts till flera språk. Fyra av hans böcker har vunnit utmärkelser.

Share Button

Få syn på språket

Få syn på språket Bokomslag Få syn på språket
Skolverket
2012
31

Det språkliga perspektivet har stor betydelse i alla skolformer och ämnen. Få syn på språket förtydligar det språkliga perspektivet som är lyft i styrdokumenten hela vägen från förskola till vuxenutbildning. Materialet riktar sig till dig som arbetar i någon av dessa skolformer, oberoende av ålder på dina elever eller vilket eller vilka ämnen du undervisar i. Materialet kan vara särskilt användbart för dig som undervisar i något annat ämne än språkämnena.

Läs Få syn på språket – Ett kommentarmaterial om språk- och
kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen.

Share Button

En stark start – kvalitetsfaktorer i förskolan

En stark start: kvalitetsfaktorer i förskolan Bokomslag En stark start: kvalitetsfaktorer i förskolan
Kommunförbundet Skåne
2014
31

OECD har under senare tid allt mer intresserat sig för utbildningsområdet som en central faktor för medlemsländernas framtida utveckling. Även betydelsen av en förskola av god kvalitet har uppmärksammats i flera rapporter. I detta nummer av Forskning i korthet sammanfattas en av de senaste rapporterna inom detta område, nämligen Starting Strong III. A Quality Toolbox for Early Childhood and Care. Rapporten innehåller forskningsöversikter och
internationella jämförelser med exempel och lärdomar från olika länder som kan användas för att stödja utvecklingsarbetet i förskolan. Syftet med sammanställningen är att ge möjlighet
till en internationell utblick i det centrala arbete som pågår med att utveckla förskolans pedagogiska verksamhet.

Share Button

Det professionella lärandets inneboende kraft

Det professionella lärandets inneboende kraft Bokomslag Det professionella lärandets inneboende kraft
Helen Timperly
Studentlitteratur AB
2013
179

Lärares professionella utveckling betraktas ofta som ett universalmedel för att förbättra skolan, men faktum är att det sällan fungerar. I denna bok utvecklas ett perspektiv på professionellt lärande som har motiverat lärare och resulterat i stora förbättringar av elevers lärande, särskilt i traditionellt lågpresterande elevgrupper.

Timperley redogör för vad ledare, i skolan såväl som utanför skolan, kan göra för att främja lärares lärande på ett sätt som omedelbart gynnar eleverna. Kärnan i boken är en undersökande och kunskapsbyggande cykel för lärare, som utgör ett viktigt redskap för att frigöra det professionella lärandets inneboende kraft. Boken innehåller en mängd konkreta exempel som bygger på verkliga erfarenheter.

Timperley vänder sig främst till lärare som vill ta kontroll över sitt eget professionella lärande på ett sätt som gör skillnad för eleverna, och till skolledare som har till uppgift att främja lärares och elevers lärande.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala