Analys

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Rektorn har ansvaret för förskolans kvalitet.

 • Pedagogiskt ledarskap
 • Kompetens, behörighet och organisation

Ledarskap för att alla ska lyckas

Resultat under SKA-strategin ledarskap handlar om kultur, överblick över pågående processer och kommunikation. I Svedala arbetar vi för att skapa starka ledare som är tydliga aktörer i arbetet med att alla ska lyckas. Genom pedagogiskt ledarskap arbetar rektorer aktivt för att forma en kultur med höga förväntningar och tydligt fokus på resultat. Genom kommunikation, anställdas kompetens, arbetskapacitet och behörighet skapar den pedagogiska ledaren förutsättningar för att alla ska lyckas.

 • Utbildningskultur med höga förväntningar på att alla ska lyckas
 • Undervisningsutveckling där rektor styr och skapar förutsättningar för lärprocesser utifrån resultat
 • Kommunikation, kompetens, organisation och behörighet som rektors verktyg för att ge förutsättningar för att alla ska lyckas.

Ledarskap

Pedagogiskt ledarskap

Hur arbetar du som rektor med resultat, pedagogisk utveckling, ansvar, höga förväntningar och motivation?

Beskrivning av resultat

Rektors beskrivning av resultat

 • Beskrivning av kultur
 • Beskrivning av lärprocesser kopplat till resultat
 • Beskrivning av hur du kommunicerar och effekterna av detta på kultur och utvecklingsarbete

Utbildningskultur för att alla ska lyckas

 • Hur är förhållningssätt, lärandeklimat, förväntningar?
 • Har förskolan en vision? Är den tydlig och känd för alla som arbetar på förskolan? Hur präglar visionen förskolans arbete?
 • Vilka förväntningar finns på alla i organisationen – förskollärare, barnskötare, barn, vårdnadshavare?
 • Vilken ledarstrategi har du som fokuserar på att skapa en kultur med normer och värderingar som stimulerar och inspirerar medarbetarna till tydligare engagemang och vilja att utveckla sin kompetens?
 • Hur involverar du medarbetarna och ger förutsättningar för delaktighet och inflytande samt fördelar ansvar och befogenheter till arbetslag och team?

Undervisning kopplat till resultat

 • Hur styr och leder du lärprocesser för att utveckla undervisning mot bättre resultat?
 • Hur bidrar du till att analysera samband mellan förskolans undervisning och barnens förändrade kunnande?

Kommunikation

 • Hur har medarbetare involverats i framtagandet av mål och vision?
 • Hur involveras medarbetare i genomförandet?
 • Hur gör du för att vara tydlig och kommunikativ?
 • Vilka forum och kanaler används för kommunikation? – visioner, mål, information och utveckling?

Analys av resultat

Utbildningskultur

 • Tänkbara och möjliga förklaringar av vad i verksamheten som påverkar och orsakar förhållningssätt, klimat och förväntningar?
 • Vad dessa antaganden bygger på, vad säger forskning och utvärderingar?
 • Om orsakerna tydligt framgår av dokumentationen eller om ytterligare uppföljning eller utvärdering behöver genomföras?
 • Vad har vi gjort eller inte gjort i verksamheten som kan förklara förhållningssätt, klimat och förväntningar?
 • Vilken forskning och erfarenhet kan vi ta hjälp av för att inhämta ny kunskap och vidga våra perspektiv?
 • Hur vet vi det vi vet?
 • Vad saknar vi kunskap om och hur vi ska ta reda på mer?
 • Hur kan de ”rimliga” förklaringarna problematiseras i förhållande till relevant forskning?

Undervisningsutveckling

 • Hur väl präglas undervisningen och verksamhet av uppdrag enligt skollag och läroplanen?
 • Vilka kunskaper och färdigheter får våra barn möjlighet att utveckla och vilka kunskaper och färdigheter behöver vi bli bättre på?
 • Hur vet vi det vi vet?
 • Vad saknar vi kunskap om och hur vi ska ta reda på mer?
 • Vilken forskning och erfarenhet kan vi ta hjälp av för att inhämta ny kunskap och vidga våra perspektiv?
 • Hur kan de ”rimliga” förklaringarna problematiseras i förhållande till relevant forskning?

Kommunikation

 • Vilken typ av kommunikation arbetar jag mest aktivt med?
 • Vilken typ av kommunikation behöver jag lägga mer tid på?
 • Vilka forum/kanaler för information fungerar väl?
 • Vilka forum/kanaler behöver utvecklas?

Slutsatser och nya åtgärder

 • Var finns utvecklingsbehoven, vilka insatser behövs och vilka effekter förväntar vi oss?
 • Mål i form av vad utvecklingsinsatsen förväntas leda till (”Vad vill vi ska hända?”)
 • Vilka arbetssätt och metoder som ska användas.
 • Vilka kommer att vara delaktiga i processen: barn, vårdnadshavare, medarbetare, funktioner? Hur kan de medverka i uppföljning och dokumentationsarbete?
 • Hur processen ska hållas vid liv?
 • Vilka förutsättningar som krävs på kort respektive lång sikt för att utvecklingsinsatsen ska kunna genomföras?
 • Hur insatsen ska följas upp och utvärderas. Vilka planeringar, uppföljningar och beslut behöver finnas dokumenterade och på vilket sätt?
 • Vilken dokumentation finns att använda?
 • Hur omfattande behöver dokumentationen vara för att den ska var tillräcklig som underlag för analys?
 • Hur och när under året ska olika analyser och utvärdering av resultat göras och dokumenteras och vem ansvarar?

 

Kompetens, behörighet och organisation

Hur använder och utvecklar du som rektor personalens kompetens, behörighet och organisation?

Beskrivning av resultat

Rektors beskrivning av resultat

 • Beskrivning av vilka kompetenser som finns och vilka som behövs, utifrån resultat i övriga SKA-områden.
 • Beskrivning av behörighet och behov utifrån resultat i övriga SKA-områden
 • Beskrivning av organisation: styrkor, svagheter, möjligheter, hot

Utifrån att skapa förutsättningar för personalen att utveckla barnens kompetenser och förmågor.

 • Hur verksamhet och undervisning är organiserat – arbetssätt och arbetsformer.
 • Hur styrning, ledning och ansvarsfördelning är organiserat.
 • Hur resurser har fördelats och använts.
 • Hur tillgänglig kompetens används optimalt.
 • Hur gruppers storlek och sammansättning ser ut.
 • Hur personaltäthet och personalsammansättning ser ut.
 • Hur kompetens och behörighet ser ut för att kunna se vilka behov av utveckling som finns.
 • Vilken behörighetsgivande utbildning har medarbetare fått?
 • Vilka större kompetenshöjande satsningar har gjorts? Av vilka skäl har kompetenssatsningar gjorts? Vilka resultat ser du av dessa kompetenshöjande satsningar?

Analys av resultat

 • Var finns utvecklingsbehoven, vilka insatser behövs och vilka effekter förväntar vi oss?
 • Hur har organisering, kompetens och behörighet påverkat resultat?
 • Vilka utbildningssatsningar behövs, såväl kompetens-höjande som behörighetsgivande?
 • Vilken forskning och erfarenhet kan vi ta hjälp av för att inhämta ny kunskap och vidga våra perspektiv?
 • Hur vet vi det vi vet?
 • Vad saknar vi kunskap om och hur vi ska ta reda på mer?
 • Hur kan de ”rimliga” förklaringarna problematiseras i förhållande till relevant forskning?
 • Vilka rekryteringsbehov ser du?

Slutsatser och nya åtgärder

 • Mål i form av vad utvecklingsinsatsen förväntas leda till (”Vad vill vi ska hända?”)
 • Vilka arbetssätt och metoder som ska användas.
 • Vilka kommer att vara delaktiga i processen: barn, vårdnadshavare, medarbetare, funktioner? Hur kan de medverka i uppföljning och dokumentationsarbete?
 • Hur processen ska hållas vid liv?
 • Vilka förutsättningar som krävs på kort respektive lång sikt för att utvecklingsinsatsen ska kunna genomföras?
 • Vad vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt i genomförandet.
 • Hur insatsen ska följas upp och utvärderas.
 • Vilka planeringar, uppföljningar och beslut behöver finnas dokumenterade och på vilket sätt?
 • Vilken dokumentation finns att använda, till exempel statistiska uppgifter på behörighet, personaltäthet, screeningresultat, utvecklingsplaner och kartläggningar?
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala