Läroplan för förskolan Lpfö 18

Läroplan för förskolan Lpfö 18
Skolverket
2018

Lpfö18 innehåller två delar:

1. Förskolans värdegrund och uppdrag 5
Grundläggande värden 5
Förståelse och medmänsklighet 5
Saklighet och allsidighet 6
En likvärdig utbildning 6
Förskolans uppdrag 7
Omsorg, utveckling och lärande 10
Varje förskolas utveckling 11

2. Mål och riktlinjer 12
2.1 Normer och värden 12
2.2 Omsorg, utveckling och lärande 13
2.3 Barns delaktighet och inflytande 16
2.4 Förskola och hem 17
2.5 Övergång och samverkan 17
2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling 18
2.7 Förskollärares ansvar i undervisningen 19
2.8 Rektorns ansvar 19

Läs  Lpfö18.

Share Button