Lärmoduler för kollegialt lärande

Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där pedagoger genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap för att utveckla undervisningen. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla undervisningen är att pedagoger tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning. Det innebär att diskutera undervisningssituationer och didaktiska frågor, att lyfta upp problem och svårigheter samt att kritiskt granska inte bara andras arbete utan även sitt eget. Detta skapar goda förutsättningar för en utvecklad och förbättrad undervisning .

En lärmodul är ett studiepaket som kan fungera som ett stöd för ett kollegialt lärande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Lärmoduler i ett SKA-sammanhang

Steg 1
VAD och VART – analys av resultat och elevernas behov av utveckling:
–Vilka kunskaper och förmågor behöver våra barn utveckla?
Vilken ny förmåga/kapacitet förväntar vi oss att verksamheten ska uppvisa efter genomförd process?  Prioriterat mål och nuläge.

Steg 2
KOMPETENSBEHOV – förutsättningar för lärares lärande:
Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor behöver vi som pedagoger utveckla för att tillgodose barnens behov?  

Steg 3
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT– påbörja det undersökande och timperleykunskapsbildande arbetet
.
Hur fördjupar och förfinar vi våra professionella färdigheter, utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, så att barnen får nya erfarenheter av lärande? Det är i steg 3 som lärmoduler kan användas.

Steg 4
RESULTAT – utvärdering av det undersökande och kunskapsbildande arbetet

– Vilket förändrat kunnande uppvisar barnen nu i den verksamhet de befinner sig i? Behöver vi förändra något i vårt tillvägagångssätt? I lärmodularbetet sker kontinuerligt delutvärderingar.

 

En lärmodulcykel

En lärmodul är ett studiepaket som kan fungera som ett stöd för ett kollegialt lärande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I en lärmodulscykel finner du de delar som behövs för att utveckla det som benämns som beprövad erfarenhet:

1 Vetenskaplig grund – moment A
Inläsning av texter eller filmer där metoder, begrepp och modeller presenteras (som har stöd i forskning) för att få en gemensam referensram med stöd i forskning.

2 Omsätta teori i praktik – moment B
Kritiska diskussioner och gemensam planering utifrån personliga teorier om det som lästs in.

3 Vilka effekter har vårt nya agerande – moment C
Noteringar och observationer av praktiken

4 Beprövad erfarenhet – moment D
Uppföljning, dokumentation och erfarenhetsutbyte. Arbetet sker systematiskt och erfarenheterna dokumenteras.

Skolverkets lärportal

På Skolverkets lärportal finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor. Där kan du läsa nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik

Klicka här för att komma till Skolverkets lärportal.

Ledarskap

Ledare av pedagogisk verksamhet Piktittare(KvUtiS)
I denna lärmodul ska du, som ledare av pedagogisk verksamhet, få möjlighet att utveckla dig i ditt pedagogiska ledarskap utifrån framgångsfaktorer och vetenskaplig grund. Lärmodulen är gemensam för förskola och skola.

Implementera kommunens värdeordVärdeorden
(Svedala kommun)
Nu när värdeorden är framtagna är det dags att förankra dem i er verksamhet. Hur ska ni få värdeorden att bli levande och vara till nytta för er verksamhet?

Kollegialt lärande, att arbeta tillsammans

(KvUtiSfsk, L. Folke)
Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av
kompetensutveckling där lärare genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap för att utveckla undervisningen.

Att leda undervisning i förskolan (KvUtiS)
En framgångsfaktor för att programmet Undervisning i förskolan ska få genomslag i våra verksamheter är rektorernas ledning av utvecklingsarbetet på förskolorna. Som stöd för detta arbete arbetar vi kollegialt med fokus på att leda undervisning i förskolan.

Synligt lärande

Kärnämnen i förskolankarnamnen-i-forskolan-nycklar-till-livslangt-larande
Syftet med lärmodulen är att introducera och implementera kärnämnen i förskolan som gemensam vetenskaplig grund för det systematiska kvalitetsarbetet i Svedalas förskolor.

Höga förväntningar
(KvUtiS)
I lärmodulen för ni arbeta med att utveckla förväntningar som utmanar och stimulerar barnens lärande.

Lesson study med BFL-fokus
(KvUtiS)
I Lärmodulen får ni prova på Lesson study, en modell för pedagoger att utveckla undervisning tillsammans med kollegor.

Höga förväntningar

Nyanländas lärandeNyanlända
(KvUtiS)
I lärmodulen får ni arbeta med kartläggning av nyanländas kunskaper.

 

Små barns matematikLärmodul
(Nationellt center för matematikutbildning)
En studiecirkelhandledning till böckerna Små barns matematik och Matematik i förskolan.

 

Vad är en språkstörning?lektionsobs1
Vid språkstörning är elevens språkförmåga påtagligt nedsatt jämfört med andra jämnåriga.

 

Inkludering

SPSMSamarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet
(KvUtiS utifrån SPSM:s skrift)
I lärmodulen får ni arbeta med SPSM:s skrift Lära tillsammans – samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet.

 

Sju timmar om...Barns och elevers delaktighet och inflytande
Att känna delaktighet och kunna utöva inflytande är inte bara en rättighet för barn och elever – det främjar också deras lärande och utveckling.

 

Startkit – Kollegialt lärande med BFL

Startkitsupplägget, som består av åtta lärmoduler, är tänkt för att komma igång med kollegialt arbete med BFL.

Klicka på bilden för att komma till startkittet
Klicka på bilden för att komma till startkitet

Innehåll i startkit
1  Förutsättningar
2 Upplägg och innehåll
3 Annat stödmaterial

 

 

 

 

En animation som visar hur stöd för professionellt lärande kan utformas på en förskola där målet är att alla ska lyckas.

Länk till lärmoduler PDF

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala