God kunskap, delaktighet och etiskt förhållningssätt på Rödluvan

Skolinspektionen granskar förskolors värdegrundsarbete

Skolinspektionen genomför under våren 2017 en kvalitetsgranskning av förskolors värdegrundsarbete. Inom ramen för denna kvalitetsgranskning granskas 15 förskolor med såväl enskilda som kommunala huvudmän. Förskolan Rödluvan med Svedala kommun som huvudman ingår i urvalet för denna granskning.

De övergripande frågeställningar som besvaras inom granskningen är:

  1. Hur görs barnen delaktiga och ges inflytande i förskolans dagliga verksamhet och undervisning?
  2. På vilka sätt genomsyrar värdegrundsarbetet förskolans dagliga verksamhet och undervisning?
  3. Hur leder rektorn arbetet med värdegrundsuppdraget?

Skolinspektionen besökte Rödluvans förskola den 19 — 20 april, 2017. Under besöket genomförde inspektörerna observationer på avdelningen Vargen. Vid besöket intervjuades rektorn enskilt, en förskollärare enskilt, hela arbetslaget på avdelningen Vargen i grupp samt personal från förskolans övriga avdelningar i grupp. Skolinspektionen har också tagit del av dokumentation från verksamheten.

Skolinspektionens bedömning

Skolinspektionen bedömer att personalen vid Rödluvans förskola har god kunskap om förskolans värdegrundsuppdrag och medvetet omsätter detsamma i verksamheten.

Skolinspektionen bedömer även att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där alla barn har möjlighet att vara delaktiga och påverka verksamheten i frågor som är av betydelse för dem.

Skolinspektionen bedömer vidare att verksamheten genomsyras av det etiska förhållningssätt som läroplanen anger gällande normer och värden.

Slutligen bedömer Skolinspektionen att rektorn tar ansvar för att värdegrundsarbetet i sin helhet bedrivs enligt målen i läroplanen.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis har Skolinspektionens granskning inte visat annat än att samtliga områden som Skolinspektionen bedömt fungerar väl. Därmed avslutas kvalitetsgranskningen.

Share Button