Uppföljning som stöd för SKA

Uppföljning innebär att fortlöpande samla in saklig information om verksamhetens förutsättningar, genomförande och resultat: förändrat kunnande, undervisning, måluppfyllelse i uppdrag/mål i skollag och läroplan, förutsättningar, effekter av förbättringsarbete. Den kan innehålla både kvantitativ och kvalitativ information för att skapa underlag för analys och utvecklingsarbete. En utvärdering utgår från den kontinuerliga uppföljningen, men innehåller till skillnad från uppföljningen värderande moment.

Uppföljningsfrågor

Exempel på uppföljningsfrågor som ger en övergripande nulägesbild av verksamhetens resultat inom varje område:

  • vilken bild ger egna undersökningar av området? (t.ex. målredovisningar, enkäter, observationer, intervjuer, samtal med personal, barn etc)
  • vilken bild ger andra källor av den egna verksamheten inom området (bl.a. Siris, Skolinspektionens tillsyn och granskning)?
  • vilka mönster kan urskiljas vad gäller t.ex. avdelningar, barngrupper, strävansmål eller målkluster?
  • vilka trender kan urskiljas i relation till tidigare år?

Förskoleenkät

Förskolan i Svedala genomför årligen en enkätundersökning för vårdnadshavare.  Undersökningen fungerar både som underlag för respektive enhets utvecklingsarbete och Utbildnings övergripande kvalitetsarbete. Frågorna i  undersökningen är hämtade från Skolinspektionens föräldraenkät.

Föräldrar kan svara på enkäten på tre sätt.

  1. Via länk som skickas ut med kommunens verktyg till vårdnadshavarens e-postadress som finns registrerad i webbportalen för förskola och skola
  2. Via länk som finns på http://www.svedala.se/bo/utbildning-och-barnomsorg/forskola-och-barnomsorg/enkat/
  3. Via pappersenkät som lämnas ut på förskolan (för de som inte har tillgång till dator)

Pappersenkät finns längre ned på denna sida, en för varje förskola

Utbildningsenheten sköter all hantering och sammanställning av enkäterna. Resultatet skickas till förskolechef på varje förskola för vidare analys och genomgång. Årets resultat sammanställs per förskola och avdelning. En sammanställning görs också över år på kommunnivå och med jämförelse mellan förskolor.

Informationsbrev till föräldrar

I länken finns ett informationsbrev till föräldrar som kan användas som mall.

Informationsbrev till föräldrar (mall)

Enkätfrågorna

Frågorna i enkäten är kopplade till läroplanens mål – normer och värden, trygghet, utveckling, information och anpassning. Utöver frågor inom dessa områden finns tre frågor som utgör ett föräldraindex, några öppna frågor om förskolan samt tre frågor som vårdnadshavarna ska besvara tillsammans med sina barn.

Frågorna besvaras med:

1) Stämmer helt och hållet
2) Stämmer ganska bra
3) Stämmer ganska dåligt
4) Stämmer inte alls
5) Vet ej

Normer och värden

I mitt barns förskola är det tydligt att kränkande behandling inte accepteras

På mitt barns förskola ges flickor och pojkar samma förutsättningar

Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor

Trygghet

Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Jag upplever att personalen är lyhörd för mitt barns behov av tröst, närhet och bekräftelse

Förskolan ger mitt barn en väl avvägd blandning av aktiviteter och vila under dagen

Utveckling

När mitt barn lär sig något nytt i förskolan vill hon/han lära sig mer om det

Personalen på förskolan väcker mitt barns lust att lära

Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande i förskolan

Information

Jag får fortlöpande information om mitt barns tillvaro på förskolan

Jag får information om det hänt något i barngruppen/på förskolan

På utvecklings- samtalet får jag tydlig info om mitt barns utveckling och lärande

Inflytande

Personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt

Mitt barns åsikter och intressen tas till vara

Mitt barn uppmuntras att ta ansvar i förskolan

Anpassning

Mitt barn får det stöd och den hjälp i förskolan som han/hon behöver

Det är tillräckligt mycket personal på mitt barns avdelning i förskolan

Jag är nöjd med antalet barn på mitt barns avdelning i förskolan

Föräldraindex

Nöjd föräldraindex är ett index som baseras på tre frågor där respondenten fyller i en skala från 0-10. Indexet är framtaget av SCB.

  • Hur nöjd är du med din förskola? (Inte alls – mycket bra)
  • Är din förskola så bra som du hoppades? (Sämre än jag hoppades – Mycket bättre än jag hoppades)
  • Tänk dig en perfekt förskola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns förskola kommer? (Långt ifrån – Mycket nära)

Öppna frågor

Vad är det bästa med din förskola? (namnge inte barn eller personal)

Vad skulle du vilja förändra på din förskola? (namnge inte barn eller personal)

Är det ytterligare något du vill kommentera? (namnge inte barn eller personal)

Frågor till barnen

Barnen svarar på tre frågor som handlar om trivsel.  Svarsalternativen utgörs av fyra bilder.

Tycker du att det är roligt på förskolan? (namnge inte barn eller personal)

Trivs du med dina kompisar på förskolan? (namnge inte barn eller personal)

Trivs du med de vuxna på förskolan? (namnge inte barn eller personal)

Enkäter i pdf-format

 

Förskoleenkät – Erlandsdal

Förskoleenkät – Florparken

Förskoleenkät – Frejaparken

Förskoleenkät – Fröhuset

Förskoleenkät – Hattstugan

Förskoleenkät – Klöverstugan

Förskoleenkät – Marbäck

Förskoleenkät – Mumindalen

Förskoleenkät – Rödluvan

Förskoleenkät – Tegelbruket

Förskoleenkät – Tofta

Förskoleenkät – Vargen

Förskoleenkät – Värby

Förskoleenkät – Örtagården

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala