Didaktiska forum i förskolan

Didaktiska forum i förskolan är en kommunövergripande satsning för att utveckla didaktik, undervisning och utbildning, på förskolor i Svedala kommun.

Didaktik kan definieras som vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll,  och sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras. Didaktik som ämne i lärarutbildning berör vad läraren skall tänka på vid undervisning, dess mål och medel samt sambandet dem emellan.

Externa processledare

Som ett stöd för satsningen har två externa processledare anlitats, Marie Kniest och Annika Rickard. Deras uppdrag är att stödja rektorsgruppens kommunövergripande arbete med didaktiska forum, och att stödja processerna ute på förskolorna.

Marie och Annika
Annika Rickard och Marie Kniest

Marie och Annika, utgår från Malmö och har uppdrag i hela Sverige från Kiruna i norr till Svedala i söder. De är båda legitimerade lärare och har erfarenhet och kompetens från olika skolformer inom utbildningssektorn, och av att ha arbetat på alla nivåer som lärare, rektor och på förvaltningsnivå. Sedan 10 år tillbaka driver de K&R Education, där de arbetar med kompetens- och processutbildning, handledning direkt i verksamheter, lärande utvärdering och följeforskning. De är licensierade följeforskare och diplomerade coacher och har teoretisk kunskap i utbildningsvetenskap och pedagogik, men även stor praktisk erfarenhet av att processleda förskolepersonal i utvecklingsprocesser.

Satsning på didaktiska forum

Under 2019 genomfördes en kommunövergripande satsning för att stödja implementeringen av Läroplanen för förskolan 2018, Lpfö18. Syftet var att stödja förskolornas arbete med att läsa, sätta sig in i och känna till likheter och skillnader mellan den tidigare och den nya läroplanen. 2020 organiserades arbetet om, med nya roller och uppdrag, och satsningen gick från att handla om att sätta sig in i läroplanen till att göra läroplanen.

Under våren förberedde förskolorna arbetet genom att utforma utvärderingsbara mål och utforma sina organisationer inför höstens arbete med didaktiska forum. Rektorerna utsåg utvecklingsledare på samtliga förskolor med uppdrag att stödja processerna på förskolorna. En av kommunens kommunlektorer, Rebecka Lindberg, blev i sin tur ansvarig för att fortbilda utvecklingsledare i didaktikutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Arbetet på enheterna utgår ifrån verksamheternas egna mål och Svedala kommuns övergripande mål och processledarnas uppdrag är att stödja rektorsgruppens kommunövergripande arbete, att stödja respektive enhets arbete i didaktiskutveckling och ge didaktiskt stöd till lärarlag inom förskolan.

Syfte med satsningen

Långsiktigt är syftet att skapa en kommunövergripande organisation för didaktiska forum för förskollärare, där utbildning, undervisning och omsorg skapar en helhet, EDUCARE.

  • Att kvalificera det undersökande och kunskapsbildande arbetet som ska ske lokalt på förskolorna, så att det leder till utveckling av professionens förmåga att undervisa, utbilda och iscensätta lärmiljöer.
  • Att vara processtöd för kommunens förskollärare i att  utveckla didaktik i undervisningen.

Upplägg och roller

Förskolans ledningsgrupp, där samtliga rektorer i förskolan ingår, är styrgrupp för satsningen, och har tagit beslut om syfte, upplägg och organisation för satsningen. Processledare och kommunlektor bjuds regelbundet in till avstämning för förskolans ledning, som därefter fattar beslut kring satsningen till exempel vilka förskolor som står på tur och om de riktade insatserna längd.

Samtliga förskolor i Svedala kommun har genom sitt systematiska kvalitetsarbete identifierat didaktiska utmaningar och formulerat mål för sina verksamheter. Som stöd för det lokala arbetet finns kommunens två processledare som dels stödjer arbetet centralt men också under ett par månader är ute på ett par förskolor i taget.

Varje verksamhetsinsats startar med ett nulägessamtal med rektor och ledningsgrupp, för att se var de är nu i förhållande till uppsatt verksamhetsmål. Strukturen i arbetet när processledarna kommer ut på en förskola ser ut som följande:

  1. Uppstart
  2. Handledning
  3. Verksamhetsbesök /lärande observationer
  4. Återkoppling – fortsatta strategier framåt.

Under hela processen har processledare ett nära samarbete med utvecklingsledare och rektor som sedan tar vid när processledarna går vidare till nästa förskola.

Kommunlektorn fortbildar förskolornas utvecklingsledare genom månatliga utvecklingsledarmöten, där olika didaktiska dilemman som dyker upp i de lokala processerna generaliseras och varvas med teori och diskussion. Den didaktiska triangeln används som ett verktyg för detta arbete.

Rektor leder det lokala utvecklingsarbetet på sina förskolor med stöd av sina utvecklingsledare. Rektor beslutar om vad som är i fokus för den didaktiska utvecklingen på sin enhet i form av ett didaktiskt utvecklingsmål. Rektor ansvarar för att SKA-plan tas fram, utser sina utvecklingsledare och skapar förutsättningar för utvecklingsarbetet lokalt.

Utifrån rektors utvecklingsmål ska utvecklingsledare stödja utvecklingsarbetet på enheten. Utvecklingsledare deltar i arbetande utvecklingsmöten en gång i månaden.

Share Button