Kategoriarkiv: Litteratur

Kärnämnen i förskolan – nycklar till ett livslångt lärande

Kärnämnen i förskolan - nycklar till ett livslångt lärande Bokomslag Kärnämnen i förskolan - nycklar till ett livslångt lärande
Barbro Bruce, Bim Riddersporre
Natur & kultur
2012
220

I förskolan grundläggs de kompetenser som blir nycklar till det livlånga lärandet. Det handlar om att utgå ifrån, och bygga vidare på, barns nyfikenhet och önskan om att vilja dela sina upplevelser och intryck med personer i deras omgivning, både i familjen och i förskolan. De förmågor som bör utvecklas - och som enligt författarna borde få samma status som grundskolans så kallade kärnämnen - är till exempel att rikta och styra sin uppmärksamhet, koncentrera sig, lyssna, "läsa av" och bekräfta andra, men också att ta egna initiativ, göra sig förstådd och kommunicera i socialt samspel.

Share Button

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan Bokomslag Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan
Skolverket
2012
74

Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet.

Stödmaterialet beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet.

Share Button

Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling

Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling Bokomslag Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling
Kommunförbundet Skåne
2013
26

Denna skrift är en sammanställning av forskning om insatser för lärares utveckling och lärande i syfte att förbättra elevernas resultat. Rönen gäller lärare som fått åtminstone någon form av grundläggande lärarutbildning och sedan deltar i en utvecklingsprocess för att fördjupa sina kunskaper och förfina sina färdigheter och förmågor.

Bakom de tio principer som identifierats i denna sammanställning ligger fyra viktiga insikter, med stöd i forskningen:

  1. Även om faktorer som socioekonomisk bakgrund har stort inflytande så är det tydligt att elevernas lärande påverkas starkt av hur lärare undervisar.
  2. Undervisning är en komplex aktivitet. Lärarnas ibland ögonblickssnabba beslut om lektionens innehåll och genomförande formas av ett antal faktorer – inte bara av vad som förväntas av dem i ett förändrings- och utvecklingsarbete. Sådana faktorer innefattar lärarnas kunskaper och uppfattningar om vad som är viktigt att lära ut, hur eleverna lär sig och på vilket sätt de ska förmås till gynnsamt agerande.
  3. Det är viktigt att se till att utbildningssatsningen motsvarar vad man vet om lärares sätt att lära. En färsk forskningsöversikt identifierade följande faktorer som viktiga för att uppmuntra lärande: att beakta lärarnas tidigare uppfattningar om hur världen fungerar; att utveckla djupa kunskaper om såväl fakta som begrepp och organisera dessa i ett ramverk som underlättar att de hålls vid liv och tillämpas; att främja metakognitiv och självreglerande processer som stödjer lärarna i arbetet med att sätta mål och sedan följa framstegen mot dessa.
  4. Professionellt lärande formas starkt av lärarnas undervisningskontext. Denna utgörs i regel av klassrummet, vilket i sin tur påverkas av skolkulturen samt den fysiska plats och det vidare samhälle som skolan befinner sig i. Lärarnas dagliga upplevelser i sin praktik formar deras insikter och deras insikter formar deras upplevelser.

Fokus för denna skrift ligger på inbördes relaterade villkor för sådan professionsutveckling som enligt forskningen har en tydligt positiv effekt på elevernas lärande.

Läs Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling, en sammanfattning av Helen Timperleys Teacher professional learning and development .

Share Button

Synligt lärande

Synligt lärande
Sveriges kommuner och landsting
2011
65

Lärarnas pedagogiska skicklighet och deras återkoppling till eleverna är centralt för elevernas skolresultat.Det visar SKL:s skrift Synligt Lärande som sammanfattar världens största studie om vad som påverkar elevernas resultat.

För första gången presenteras nu resultat och analyser på svenska av professor John Hatties unika forskningsöversikt med över 80 miljoner elever.

Tillsammans med den nedladdningsbara skriften finner du ett diskussions-/studiematerial som är till för lärare, rektorer, förvaltning och förtroendevalda att arbeta vidare med.

Läs SKL:s forskningssammanfattning Synligt lärande och tillhörande diskussionsmaterial.

Share Button

Stödja och styra – Om bedömning av yngre barn

Stödja och styra - Om bedömning av yngre barn Bokomslag Stödja och styra - Om bedömning av yngre barn
Skolverket
2010
77

Olika former för bedömning har blivit en allt större del av vardagen för personal i förskolan och skolan. Den målstyrda organisationen ställer allt större krav på dokumentation, utvärdering och bedömning av barns och elevers kunskaper och förmågor.

I den här boken diskuteras vad bedömning är och hur man bedömer yngre barns kunskapsutveckling. Hur kan en individuell utvecklingsplan se ut? Hur förhåller vi oss till att barnen själva ofta inte vill bli bedömda medan vi vuxna gärna ser en utökad bedömning?

Kunskapsöversikten ger en samlad bild av den forskning som finns inom området bedömning och dokumentation av yngre barns kunskapsutveckling. Översikten riktar sig i första hand till personal verksam inom förskola och skola eller till dig som vill veta mer om forskning om bedömning av yngre barns lärande.

Share Button