Alla inlägg av Michael Rystad

Skolinspektionens förskoledag

Share Button

SKA i grupp, den 14 december 2017

Syfte

Att som kritiska vänner ta del av, samtala om och stödja varandra i arbetet med måluppfyllelse i förskolan.

Förberedelse inför SKA i grupp

Inför “SKA i grupp-arbetet” vill vi att ni skriver i rutan “Resultat utifrån de nationella målen” i SKA-sammanställningen (längst bak i SKA-dokumentet), så att vi får ett tydligt underlag att utgå ifrån. Utgå från anvisningarna under rubriken Förbereda ditt SKA-dokument.

Fortsätt läsa SKA i grupp, den 14 december 2017

Share Button

God kunskap, delaktighet och etiskt förhållningssätt på Rödluvan

Skolinspektionen granskar förskolors värdegrundsarbete

Skolinspektionen genomför under våren 2017 en kvalitetsgranskning av förskolors värdegrundsarbete. Inom ramen för denna kvalitetsgranskning granskas 15 förskolor med såväl enskilda som kommunala huvudmän. Förskolan Rödluvan med Svedala kommun som huvudman ingår i urvalet för denna granskning.

De övergripande frågeställningar som besvaras inom granskningen är:

  1. Hur görs barnen delaktiga och ges inflytande i förskolans dagliga verksamhet och undervisning?
  2. På vilka sätt genomsyrar värdegrundsarbetet förskolans dagliga verksamhet och undervisning?
  3. Hur leder förskolechefen arbetet med värdegrundsuppdraget?

Skolinspektionen besökte Rödluvans förskola den 19 — 20 april, 2017. Under besöket genomförde inspektörerna observationer på avdelningen Vargen. Vid besöket intervjuades förskolechefen Fortsätt läsa God kunskap, delaktighet och etiskt förhållningssätt på Rödluvan

Share Button

Poststrukturell teori

Syftet med denna text är att förklara vad poststrukturalism kan innebära och hur det kan ligga till grund för vårt arbete i förskolan. Jag kommer att beskriva filosofin kortfattat, förklara några relevanta begrepp och belysande exempel.

I det följande presenterar jag en bild av hur man ser på världen utifrån poststrukturell teori, vilket inte innebär att det är såhär världen ser ut. Det är en tolkning bland många andra som kan hjälpa oss att förstå saker på ett nytt sätt.

Fortsätt läsa Poststrukturell teori

Share Button

SKA i grupp

ska-i-grupp
Kompetens, behörighet och organisation

 

Syfte

Att som kritiska vänner ta del av, samtala om och stödja varandra i arbetet med att skapa en organisation som stödjer både utbildning och undervisning.

Huvudfråga:

– På vilket sätt ger denna organisation stöd för både utbildning och undervisning?

Tolkas utifrån två aspekter:
Organisation, ansvar, styrkor och svagheter 
Kultur, identitet, mening och sammanhang

Förberedelse

Fortsätt läsa SKA i grupp

Share Button